İzmir Belediyeleri Borç Sorgulama

izmir

İzmir Belediyeleri Borç Sorgulama

İzmir

Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehri. 2017 TÜİK verilerine göre İzmir’in nüfusu 4.279.677’dir. Anadolu Yarımadası’nın batısında, Ege Bölgesi’nin ortasında yer alan ve İzmir Körfezi çevresinde bulunan şehir, her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı’nı düzenleyen önemli bir fuar merkezi ve liman kentidir. Yüzölçümü olarak ülkenin yirmi üçüncü büyük ilidir.[2] Batısında Ege Denizi ve Ege Adaları, güneyinde Aydın, kuzeyinde Balıkesir, doğusunda ise Manisa vardır. İzmir’in batısında denizi, plajları ve termal merkezleriyle Çeşme Yarımadası uzanır. Antik çağların en ünlü kentleri arasında yer alan Efes, Roma’nın imparatorluk devrinde dünyanın en büyük kentlerinden biriydi. Tüm İyonya kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran Efes, yoğun sanatsal etkinliklerle de adını duyuruyordu. Bu maksatla da bu şehre “Güzel İzmir”, “Eski İzmir” ve “la Perle de l’Ionie” (İyonya’nın İncisi) deniyordu.

İzmir’in Kısa Tarihi

İÖ. 3000 yıllarına kadar inen tarihi ile İzmir, bilinmeye ve tanınmaya değer bir kenttir. Bir yerleşme olarak ortaya çıktığı zamandan, İÖ. 800’lü yıllara gelindiğinde İzmir, kent kriterleri taşıyan bir yerleşme olarak bugünkü Bayraklı’da, adını verdiği körfezin karaya ulaştığı noktada kendini göstermeye başlamıştı.

İlkçağ Ege dünyasının en erken ızgara planlı, yani sokakların bir-birini dik kestiği, düzgün geometrik planlı kentlerinden birisi olarak tanınmıştı.

Eski İzmir tapınakları, deniz ticaretine elverişli ortam hazırlayan limanı, savunma tesisleri ve yönetsel özellikleriyle bir kent devletiydi. Saldırılara maruz kaldı, kentsel özelliklerini yitirdi tekrar köy haline geldi, ancak yeniden canlanmayı başardı.

Bu kez eski yerinden farklı ama uzak olmayan bir yerde, Kadife kale’nin bulunduğu tepenin yamaçlarında tekrar kuruldu. Çeşitli uygarlıkları tanıdı, Roma dünyasının seçkin kentlerinden birisi olarak anıldı. Bizans İmparatorluğu’nun dinsel merkezlerinden birisi ve onun başkenti seviyesinde kabul edilen ayrıcalıklarla donatıldı. Nihayet Türk Beylikleri döneminden sonra, dönemin dünya devleti Osmanlı İmparatorluğu’nun bir kıyı kenti haline geldi. Küçük bir kasaba iken dönemin koşulları ve bulunduğu yerin sağladığı olanaklar sonucu, Akdeniz dünyasının en önemli liman kentleri arasına katıldı. XVII. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyaya açılan kapısı olma özelliğini kazandı. Sadece ticari yapıları ve hanlarının yayıldığı bölge bile, sıradan bir kentin tamamına denk gelecek genişlikteki bir alanı kaplıyordu.

İzmir’in XVII. yüzyıl boyunca devam eden büyüme süreci, XVIII. yüzyılda da artarak devam etmiştir.
Üstelik 1740’lardan sonra ikinci büyüme evresi diyebileceğimiz daha canlı bir dönemi de yaşamıştır.
İkinci büyüme evresi, İzmir’i bir uluslar arası liman kenti statüsünden, dünya kenti statüsüne
taşımıştır. Bu dönemde İzmir, Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya ekonomisi ile eklemlendiği yer
haline gelmiştir. 1650-1750 yılları arasında İzmir, kıtalararası ticarette aracı durumdadır. Burada
ticarete konu olan mallar, Ankara tiftiği, İç Anadolu derileri, İran İpeği, Uzak Doğu malları olup, İzmir
ve Batı Anadolu’ya özgü olmayan ürünlerdir. Tebriz-Tokat-İzmir üzerinden akan kervanların taşıdığı
malların ihraç edildiği bir limandır.

Kozmopolit Osmanlı döneminde tiyatro ve sinema gibi kültürel faaliyetlerde levantenler, yabancılar
ve gayrimüslim Osmanlı tebaası ön planda yer almaktaydı. Cumhuriyet sonrasında başta İzmir Halkevi
ve Milli Kütüphane Tiyatrosu olmak üzere, Nazım Şinasi Bey’in İzmir Sinema ve Tiyatrosu ve bundan
başka, turneye çıkan tiyatrolar aracılığıyla, bu önemli kültür alanında da canlanma sağlanmıştı.
Sinemacılık alanında da önemli adımlar atılmaya başlanmış, Palas, Asri, Kulüp, Lale, Sakarya, Milli ve
Milli Kütüphane Sinemaları ismini taşıyan bir çok sinema, İzmirlilere kültürel hizmet sunmaktaydı.

XXI. yüzyılın başında bulunduğumuz bu dönemde İzmir, üç üniversitesi, yüzlerce lise ve ilköğretim
okulu ve yüz binlerce öğrencisi ve bir çok kültür ve sanat kuruluşuyla bir büyük şehir olup, geleceğe
umutla bakabilmektedir.

Vergi Takvimi
Vergi Türü Taksit Son Ödeme Tarihi
Emlak Vergisi 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
Harcamalara Katılım Payı 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
İşgaliye Vergisi Her ayın birinde peşin ödenir
Eğlence Vergisi Her ayın yirmisinde peşin ödenir

Belediyeye Ödenen Vergiler Nelerdir?

Belediyeye ödenen vergilerin ve harçların neler olduğu, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanuna göre, belediyeye ödenen vergiler şu şekilde sıralanıyor:
✓ İlan ve Reklam Vergisi
✓ Eğlence Vergisi
✓ Haberleşme Vergisi
✓ Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
✓ Yangın Sigortası Vergisi
✓ Emlak vergisi

1-İlan ve Reklam Vergisi

Konu: Madde 12 – Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

Mükellef ve sorumlu: Madde 13 – İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yaptırmaktan sorumludurlar.

2- Eğlence Vergisi

Konu: Madde 17 – Bu Kanunun 21’inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.
Mükellef: Madde 18 – Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir.
İstisna ve muaflıklar: Madde 19 – Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz:

✓ Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler.
✓ Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler.
✓ Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler.
✓ Spor-Toto oynanması.
✓ (3048 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle eklenen bent) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler.

Matrah: Madde 20 – Verginin matrahı:
✓ Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılat (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil.)
✓ Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayrisafi hasılat.
✓ (3048 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen şekli) Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için, Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.

3-Haberleşme Vergisi :

Konu : Madde 29 – (3239 sayılı kanunun 119’uncu maddesiyle değişen madde) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.
Mükellef : Madde 30 – Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon idaresidir.

4-Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi:

Konu: Madde 34 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.
Mükellef ve sorumlu: Madde 35 – Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.

Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar.

5-Yangın Sigortası Vergisi:

Konu: Madde 40 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir.
Mükellef: Madde 41 – Yangın Sigortası Vergisini, sigorta şirketleri ödemekle mükelleftirler.

6-Emlak vergisi

Konu: Gayrimenkul sahipleri tarafından iki eşit taksit halinde alınan vergidir.

Aliağa Belediyesi Borç Sorgulama : Aliağa

Aliağa, 1937 yılında Bucak, 1952 yılında Belediye statüsü kazanmış, 21 Ocak 1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2585 sayılı Kanun ile İlçe statüsüne kavuşmuştur.

Adını Ali Ağa adındaki bir kişinin çiftliğinden alan Aliağa’nın kuruluşunun 4. Murat dönemine kadar uzandığı bilinmektedir. 4. Murat, Bağdat’tan zafer alayı ile dönerken Bağdat Savaşında Osmanlı Ordusuna yardımı dokunanları beraberinde getirir. Onlara Batıda geniş topraklar verir. Bu bölgeyi de Arapoğullarından Abdül Kerim Ağaya verir. Abdül Kerim Ağa ölünce toprakları dört oğlu arasında paylaşılmıştır. Abdül Kerim Ağanın oğullarından Kuzu Beyi ile Kerim Ağa, Kuzubeyli taraflarına, Çelebi Bey ile Ali Ağa da şimdiki Aliağa topraklarına yerleşmiştir.

Ali Ağanın torunları Bergama, Bölcek Köyü, Turanlı Alibey ve Çandarlı gibi yerlere dağılmıştır. Bir rivayete göre Çiftliğin sahibi Ali Ağa, ne sebepten bilinmez, bir suç işler. İstanbul da ölüme mahkum edilir. Avusturalyalı Baltacı Edwars (sonradan Müslüman olmuş ve Kenan adını almıştır) vasıtasıyla bu cezadan kurtulur. Ali Ağa bu can bağışının altında kalmaz ve adını değiştirmemek şartı ile çiftliğini Edwars’a bırakır. Edwars buraya, Aliağa’nın ilk yapısı olduğu değerlendirlen üç katlı bir malikane yaptırır. 1922 yılında kıyıyı top ateşine tutan İngilizler tarafından bu binanın üçüncü katı yıkılmıştır. 1933 yılında İzmir Valisi Kazım Dirik tarafından bu malikhane ilkokul haline getirilmiştir. 1972’de yapı yıkılarak yerine Atatürk İlkokulu yapılmıştır.

Aliağa Belediyesi Online Vezne
✓ Aliağa İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Aliağa Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Aliağa Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Aliağa  Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Aliağa Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Aliağa Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Balçova Belediyesi Borç Sorgulama : Balçova

Balçova’nın tarihteki yeri ilçede bulunan kaplıcaların tarihi ile aynı döneme rastlar. Bu tarih M.Ö.1200 yıllarına denk gelir. Dünyanın en önemli destanlarından biri olan İlyada ve Odesia’nın yazarı olan şair Homeros M.Ö. 8 yy. da İzmir’de yaşamıştır. Homeros’un İlyada Destanı’nın bir bölümünde bahsettiği Agamemnon ve Menelaos Troia “Truva” seferini yapan Akhai ordusunun başında bulunan iki komutandır.

İlçe 1980 yılında Narlıdere merkez olarak şube konumuna gelmiş, 03.06.1992 tarihinde ise tekrar belediye durumuna getirilmiştir. İlçenin tarihi İzmir’in tarihi ile iç içe olup, tahminen 3000 yıllık bir geçmişe sahiptir. İlçenin ilk sakinleri bugünkü Narlıdere’nin deniz kenarında oturmakta idiler. O dönem denizlerden gelen korsan istilasından kurtulmak için bugünkü Balçova’nın kurulduğu eski Balçova köyüne göç ederek yerleşmişlerdir.

O dönemde Ayesefit olarak kullanılan köyün adı, köy arazisinin büyük bir kısmının balçık olması nedeniyle Balçık Havi olarak değişmiş ve daha sonra ise bugünkü ismi olan Balçova adını almıştır.
Çeşitli medeniyetlerin yer aldığı Balçova’da bugün Romalılardan kalma Agememnon Kaplıcaları ve Yunanlılardan kalma bir su kuyusu ve mahzeni bulunmaktadır.

Balçova Belediyesi Online Vezne
✓ Balçova İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Balçova Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Balçova Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Balçova Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Balçova Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Balçova Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Bayındır Belediyesi Borç Sorgulama : Bayındır

Bayındır İlçesinin bir yerleşim yeri olarak ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. Araştırmalar yörede sırasıyla milattan önce 3000’li yıllarda Hititlerin, 700’lü yıllarda Frigya ve Lidyalıların, Milattan sonra 900’lü yıllarda Bizanslıların, 1084 yılından sonra Selçukluların ve 1425 yılından sonrada Osmanlıların Egemen olduğu ortaya koymaktadır.

Bayındır ilçe merkezinde Bizanslılar döneminde yerleşimin bulunduğu ancak Selçukluların gelişi ile Orhan Gazi tarafından 14. yüzyılın başlarında 24 Oğuz boyundan Üçoklar’dan biri olan Bayındır Türkmen Boyunun kendi adı ile yeni bir yerleşim oluşturduğu bilinmektedir. Bir rivayete göre ilk yerleşim yerinin Ergenli Deresi kenarında kurulmuş iken bu yerleşim taşkınlar yüzünden daha sonra ilçe merkezinin şimdi bulunduğu yere taşınmıştır.

Bayındır önceleri bir nahiye merkezi iken 1871′ de Belediye, 1875′ de ilçe merkezi haline gelmiştir. İlçe 30 Mayıs 1919 yılında Yunan işgaline uğramış ve 2.5 yıllık işgalden sonra 4 Eylül 1922 de kurtarılmıştır. Bu tarihe kadar Bayındır ilçesinin nüfus mozaiğinde Çoğunluğu Türk olmak üzere Rum, Ermeni ve Yahudilerinde yaşadığı göze çarpmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra İzmir iline bağlı bir ilçe merkezi olan Bayındır’ da 1938 yılında ilk planlama haritaları yapılmıştır.

Bayındır Belediyesi Online Vezne
✓ Bayındır İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Bayındır Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Bayındır Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Bayındır Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Bayındır Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Bayındır Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Bayraklı Belediyesi Borç Sorgulama : Bayraklı

İzmir ve çevresinin tarihi Cumhuriyet döneminde yapılan kazı çalışmalarıyla aydınlatılmıştır. Bayraklıda ilk kazı çalışmaları 1948-1951 yılları arasında Ankara Üniversitesi adına Prof. Dr. Ekrem AKURGAL tarafından başlatılmış ve aralıklarla sürdürülmüştür. Bu arkeolojik kazıların sonucu, İzmir tarihinin M.Ö.3000 yıllarına kadar dayandığını göstermektedir. Bilindiği gibi Tunç devrine rastlayan bu çağda, Anadolu yaylasında tarihinin önemli uygarlıklarından olan Truva uygarlığı egemen dır. Bayraklı ilk yerleşiminin de Truva uygarlığı ile yoğun iletişim ve etkiletişim içinde bulunduğu, kazılarda ortaya çıkan tas temeller üzerinde yükselen tas ve kerpiç ev duvarlarından anlaşılmaktadır.M.Ö.2000 yıllarında eski İzmir yerleşiminde ortaya çıkan kültür ve uygarlık değişiminin Truvalıların dostu ve müttefiki olan Hitit (Eti) İmparatorluğunun etkisiyle oluştuğu, yine kazılarda ortaya çıkan bir çok Hitit eserlerinden (Piton,İdol ve Çömlekler) anlaşılmaktadır. Bu dönemde tüm Ege’de beliren Hitit etkisi, Bayraklı kazılarında ve Kemalpaşa Karabel’de bulunan savaşçı kabartmasında,Manisa’da ana tanrıça Kibele’ye ait kayalara yapılmış rölyeflerde açıkça izlenmektedir. Efes kentinde ortaya çıkan ana tanrıça Artemis ‘in de Hitit ana tanrıçası Kibele ile birleşerek tasvir edildiği belirtilmektedir.

Bunu da oku :   Trafik ve Otopark Cezası Sorgulama

Bayraklı Belediyesi Online Vezne
✓ Bayraklı İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Bayraklı Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bayraklı Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bayraklı Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bayraklı Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bayraklı Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Bergama Belediyesi Borç Sorgulama : Bergama

Bergama, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın 999., Türkiye’nin 13. ve İzmir’in ilk UNESCO Dünya Mirası kentidir. İlkler kenti Bergama; Parşömenin anavatanı, eczacılığın babası Hekim Galenos’un kenti, 1937 yılından bu yana Türkiye’nin ilk yerel festivaline hiç ara vermeksizin ev sahipliği yapmış ve yapmaya da devam eden kent, İncil’de geçen Anadolu’daki yedi kiliseden birine sahip kent, dünyanın en dik tiyatrosuna sahip kent gibi pek çok nitelemeye sahiptir.

Bergama adı, antik dönemdeki Pergamon isminden gelmektedir. İlk çağda muhteşem abideleriyle büyük bir şehir ve aynı adı taşıyan krallığın merkezi olmasının yanı sıra, Ortaçağın önemli stratejik mevkii, Karesioğulları’nın ikinci başkenti ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli merkezlerindendir.

İlçe, Ege Bölgesi’nin kuzey batısında İzmir İline bağlı, 37.07 kuzey enleminde, 27.12 doğu boylamı arasında yer almakta olup, doğusunda Soma ve Kınık, kuzeyinde Burhaniye ve İvrindi olmak üzere, batısında Ayvalık ve Dikili, güneyinde Aliağa ile çevrilidir. Güneybatı istikametinde Ege Denizi sahili yer almaktadır. İzmir il merkezine 107 km mesafede, denize kıyısı olan bir ilçedir.

Bergama Belediyesi Online Vezne
✓ Bergama İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Bergama Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Bergama Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Bergama Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Bergama Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Bergama Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Beydağ Belediyesi Borç Sorgulama : Beydağ

Çevremizdeki kaya mezarları ve Pilâv tepe, İntepe, Cintepe, Beyler Tepesi tümülüsleri, bir zamanlar yöremizde Lidyalıların egemen olduğunun belgeleridir. Tümülüsler, Lidya krallarının ya da asil ve zengin Lidyalıların mezarları olarak yapılmıştır. Tüm bu kalıntılar eski çağlardan bu yana Beydağ’ın önemli bir yerleşim merkezi olduğunun kanıtıdır.

Beydağ’ın tarihte bilinen ilk adı Palaipolistir. Palaipolis’i kuranlar ise Lidyalıların soyundan olan Kibyrahlardır.  Lidyalıların soyundan olan Kibyrahların önemli bir özelliği de demir işçiliği ve kakmacılıktır. Adagüre köylülerinin demircilik zanaatı, o zamanlardan beri devam edegelmiş olabilir.

1831 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ilk nüfus sayımında, Balyambolu halkının sayımını Mevaliden Arifbeyzade Raşit Bey yapmıştır. Bu sayımda: 1709 İslâm, 11 reaya yazılmıştır. 1709 kişi içinde, kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar yoktur. Tahmini olarak bu günkü nüfusa yakın bir nüfusa sahip olduğu sanılmaktadır. Beydağ’ın kaza olduğunu belgelendiren en önemli kanıt Memuru Aşar Kaza-i Balyambolu H. 284-H. 1767/68 tarihli mühürdür.

Beydağ Belediyesi Online Vezne
✓ Beydağ İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Beydağ Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Beydağ Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Beydağ Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Beydağ Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Beydağ Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Bornova Belediyesi Borç Sorgulama : Bornova

İzmir’in kuzeydoğusunda, Yamanlar Dağı eteğinde, 380 kuzey enlem ve 270 derece boylam üzerinde bulunan Bornova, İzmir’e 8 km uzaklıktadır. 400 bin yerleşik ve 1 milyon hareketli nüfusa sahip olan Bornova, köyleriyle birlikte 205 kilometrekarelik alanı kapsamaktadır.Günümüzden 8 bin 500 yıl önce yaşamın başladığı Bornova dünden bugüne pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bornova, 17. yüzyıldan itibaren antik kaynakları rehber alan Batılı araştırmacı ve gezginlerin ilgi odaklarından biri olmuştur. Osmanlı devrinde bu bölgenin verimli bir tarım bölgesi ve bunun yanı sıra yoğun bitki örtüsü nedeniyle bir sayfiye yeri olduğu anlaşılmaktadır. Ovanın su kaynakları bakımından çok zengin olduğu bilinmektedir.

Prehistorik dönemde zengin bitki örtüsü ve hayvan kaynaklarıyla uygun çevre koşullarına sahip Bornova Ovası, İzmir’in ilk yerleşimcilerine ev sahipliği yapmıştır. İzmir’in en eski yerleşimine ait kalıntılar Bornova sınırları içerisindeki Yeşilova Höyüğü’nde bulunmuştur. 2005 ve 2006 yıllarında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda Bornova Ovası’nda ortaya çıkartılan Yeşilova Höyüğü’nün sadece İzmir’in değil, aynı zamanda Ege Bölgesi’nin de bilinen en eski yerleşim merkezi olduğu anlaşılmıştır. İlk toplulukların Yeşilova Höyüğü’ne günümüzden 8-9 bin yıl önce yerleşmeye başladıkları tespit edilmiştir.

Osmanlı devrinde bu bölgenin verimli bir tarım bölgesi ve bunun yanı sıra yoğun bitki örtüsü nedeniyle bir sayfiye yeri olduğu anlaşılmaktadır. Ovanın su kaynakları bakımından çok zengin olduğu bilinmektedir.

Bornova Belediyesi Online Vezne
✓ Bornova İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Bornova Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bornova Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bornova Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bornova Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!| E-Devlet Sorgula!
✓ Bornova Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Buca Belediyesi Borç Sorgulama : Buca

Ege kıyıları uygarlık tarihinin en eski kentsel yerleşme ve aynı zamanda en hareketli bölgelerinden biri olmuştur.Roma dan sonra Bizans, Arap ve Selçuklar arasında el değiştiren İzmir daha sonra Çaka Beyi, Selçuk Beylikleri, Osmanlılar, bir ara Rodos Şövalyeleri ve Timur un elinde kalmış, nihayet Haçlı Seferleri, Venedikliler ve Cenevizlilerin etkinliklerini bertaraf eden Osmanlıların elinde 1426 da geçmiştir.

Buca adının orijini hakkındaki bilgiler ise birer hipotezden öteye gidememektedir. Kararas ın Iconomos tan naklen kaydettiğine göre 1235 te İzdik Devleti (Dukas Vatidis) Kralı İoyanis Lenvon Manastırı sınırlarını tesbit ettirirken KOHİ denen ve Kral yolu yakınında bir yerleşme adı geçmektedir. Iconomos a göre burası sonradan Buca adını alan yerdir. KOHİ eski Yunancada bir kapalı açının iç tarafı, dibi anlamına gelmektedir. Yeni Yunancada KOHİ, GONİA olmuş, daha sonra BUGİA ve giderek BUCA ya dönüşmüştür. (Kararas: s. 8, Iconomos: s.8) Aristotalis Foutrier, Le monastre de Lembos isimli arkeolojik incelemesinde ise bu manastıra ait belgeleri incelerken RUZA adında bir köyün sözü geçtiğini, bunu BUCA olabileceğini kaydetmektedir.Bir başka varsayım da son Bizans döneminde bu yörede büyük toprak sahibi olan VUZA yasa Vuzas isimli kişinin adının kaynak olabileceği yolundaki görüştür.

Buca Belediyesi Online Vezne
✓ Buca İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Buca Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Buca Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Buca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Buca Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Buca Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Çeşme Belediyesi Borç Sorgulama : Çeşme

Antik çağda Cyssus adıyla anılan Çeşme’nin bugünkü adını denizcilerin su temin ettikleri “çeşme”’lerden aldığı sanılmaktadır. Çünkü Çeşme’nin en önemli özellikleri içme suyu ve limanıdır. Son derece korunaklı bir limana sahip Erythrai’nin Mısır, Kıbrıs ve batı ülkeleri ile ilişki kurduğu ve ticaretini geliştirdiği bilinmektedir. Ülkemizin başlıca turizm merkezlerinden biri olan, uluslararası bir üne sahip Çeşme ve töresinde halk, antik çağda 12 Ion birliğinden olan Erythrai’nin (Ildırı) kalıntıları ile iç içe yaşamaktadır.

Yüzyıllarca Eyalet sistemiyle idare edilmiş olan Osmanlı Devleti’nde, 8 Kasım 1864’te Sultan Abdülaziz döneminde köklü değişiklikler yapılmış ve çıkarılan kanunlarla bu değişiklikler uygulanmaya başlamıştır. Buna göre Aydın ilinin İzmir sancağına bağlı bir kazası olan Çeşme, Kaymakamlık olmuştur. Diğer birçok Batı Anadolu liman şehrinde olduğu gibi Çeşme de, Rum nüfusu, Türk nüfusundan fazlaydı. Rumlar burada bağcılığı ve şarapçılığı geliştirmişler, çekirdeksiz siyah üzüm başta olmak üzere buğday ve diğer hububat ziraatı da yapmışlardır. Anason ve kök boya üretimi başlamıştır. Kurtuluş Savaşı’nda özellikle 9.Eylül.1922’ de İzmir’in, 16 Eylül 1922’ de, Çeşme’nin Yunan işgalinden kurtuluşu ile Rum nüfusu Yunanistan’a gitmiştir. 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması ile nüfus mübadelesi yapılmıştır.

İlk Türk amirali Çaka Bey’ in de üs olarak kullandığı Çeşme, Osmanlı Döneminde de önemli bir ticaret ve Osmanlı Donanmasının her yıl sefere çıkarken kullandığı son liman olmuştur. Günümüzde Çeşme gümrüğünden Yunanistan adalarına gemi seferleri yapılmaktadır.

Çeşme Belediyesi Online Vezne
✓ Çeşme İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Çeşme Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Çeşme Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Çeşme Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Çeşme Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Çeşme Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Çiğli Belediyesi Borç Sorgulama : Çiğli

Eski tarihlerde, ilçenin genel olarak bataklık ve sazlıklardan oluşması, denize yakınlığı ve yeşil alanlara çok çiğ düşmesinden dolayı, ilk yerleşenler tarafından buraya “Çiğli” adı verildiği bilinmektedir.

Çiğli’de ilk yerleşimin, 19. yüzyılın sonlarına doğru, 1893 yılında Balkanlar’dan göç eden Türk kökenli göçmenler ile birlikte, gelişmeye başladığı bilinmektedir. Kurtuluş Savaşı esnasında İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini müteakiben, Yunan zulmünden kurtulmak isteyen bir kısım yerli halk burayı daha güvenli bularak yerleşmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ve daha sonra yapılan mübadeleler çerçevesinde Batı Trakya’dan gelen soydaşlarımızın yerleştirilmesiyle ilk etapta köy olarak kurulmuş, 1956 yılında belediye statüsü aldıktan sonra, 1966 yılında meydana gelen Varto ve Hınıs depremleri sonucunda evsiz kalan aileler bugünkü Güzeltepe ve Şirintepe Mahallelerinin bulunduğu alanlara yerleştirilmiş, bu süreç daha sonra doğu ve güneydoğu bölgelerinden gelen vatandaşlarımızın Büyükçiğli, Küçükçiğli ve Balatçık Mahallelerine iskan edilmeleri ile devam etmiş, 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin 34 No’lu kararıyla İzmir Belediyesi sınırları kapsamına alınmıştır. Büyükşehir Belediyeleri Teşkilatlanması ile ilgili 303 sayılı kanundan sonra Karşıyaka Belediyesi’ne bağlandıktan sonra, 1992 yılında ilçe statüsünü kazanıncaya kadar adı geçen belediyenin şubesi olarak varlığını sürdürmüştür. 27.05.1992 tarih ve 3806 sayılı yasa ile Çiğli adı altında 10 mahalle metropol olarak değerlendirildikten sonraki yıllarda Sasalı Beldesi, Kaklıç, Harmandalı ve Ahmet Efendi Mahalleleri de dahil edilerek bugünkü ilçe sınırları oluşturulmuştur.

Çiğli Belediyesi Online Vezne
✓ Çiğli İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Çiğli Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Çiğli Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Çiğli Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Çiğli Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye :E-Belediye Sorgula!
✓ Çiğli Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Dikili Belediyesi Borç Sorgulama : Dikili

İlk arkeolojik bilgilere göre Dikili’nin M.Ö. 4000–5000 yıllarına kadar uzanan geniş bir geçmişi vardır. İlk yerleşim yerlerinden Ağıltepe ve Kaletepe’de yapılan kazılar sonucunda Akalar’ın yaşadığı bu bölgeye Aterneus denildiği belirtilmiştir. Eoılı’lerin Dikili toprakları üzerinde Aterneus, Pytani, Astria, Teutronia gibi kentleri ve siteleri bulunduğu arkeolojik kazılardan anlaşılmıştır. İlk çağlarda Lidyalılar, İranlılar, Frikya ve Mysialılar daha sonra Romalılar, Bergamalılar; orta çağda da Bizanslılar, Cenovalılar, Selçuklular ve Osmanlılar hakim olmuşlardır. Dikili bölgesindeki tarihi kent ve sitelerde Aristo, Hermos, August, İskender gibi ünlü isimler zaman zaman bulunmuşlardır.

İlçemiz konumu itibariyle Ege denizi kıyısında ve Midilli Adası karşısında yer alır. Komşu ilçeler Ayvalık, Bergama ve Aliağa’dır. Dikili’nin yerel konumu 39 derece 03 saniye kuzey enlemi ile 26 derece 52 saniye doğu boylamı arasına düşer. İlçe Merkezinin konumu ise Batısı Ege denizi, Güneyi Karadağ’ın eteği olan Kızılçukur ve Ali Petre bayırı, doğusu Uçar ve Katrancı bayırı ve kuzeyi de ova ile çevrilidir.

Dikili 1860 yılında Bergama’nın bir köyü iken bu tarihte Bergama’ya bağlı bir bucak, 1923 yılında da belediyelik olmuştur. 13 Ekim 1928 tarihinde de Bergama’dan ayrılarak İzmir İlinin bir ilçesi olmuştur.

Dikili Belediyesi Online Vezne
✓ Dikili İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Dikili Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Dikili Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Dikili Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Dikili Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Dikili Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Foça Belediyesi Borç Sorgulama : Foça

Eski tarihlerde, ilçenin genel olarak bataklık ve sazlıklardan oluşması, denize yakınlığı ve yeşil alanlara çok çiğ düşmesinden dolayı, ilk yerleşenler tarafından buraya “Çiğli” adı verildiği bilinmektedir.

Çiğli’de ilk yerleşimin, 19. yüzyılın sonlarına doğru, 1893 yılında Balkanlar’dan göç eden Türk kökenli göçmenler ile birlikte, gelişmeye başladığı bilinmektedir. Kurtuluş Savaşı esnasında İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini müteakiben, Yunan zulmünden kurtulmak isteyen bir kısım yerli halk burayı daha güvenli bularak yerleşmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ve daha sonra yapılan mübadeleler çerçevesinde Batı Trakya’dan gelen soydaşlarımızın yerleştirilmesiyle ilk etapta köy olarak kurulmuş, 1956 yılında belediye statüsü aldıktan sonra, 1966 yılında meydana gelen Varto ve Hınıs depremleri sonucunda evsiz kalan aileler bugünkü Güzeltepe ve Şirintepe Mahallelerinin bulunduğu alanlara yerleştirilmiş, bu süreç daha sonra doğu ve güneydoğu bölgelerinden gelen vatandaşlarımızın Büyükçiğli, Küçükçiğli ve Balatçık Mahallelerine iskan edilmeleri ile devam etmiş, 1981 yılında Milli Güvenlik Konseyi’nin 34 No’lu kararıyla İzmir Belediyesi sınırları kapsamına alınmıştır. Büyükşehir Belediyeleri Teşkilatlanması ile ilgili 303 sayılı kanundan sonra Karşıyaka Belediyesi’ne bağlandıktan sonra, 1992 yılında ilçe statüsünü kazanıncaya kadar adı geçen belediyenin şubesi olarak varlığını sürdürmüştür. 27.05.1992 tarih ve 3806 sayılı yasa ile Çiğli adı altında 10 mahalle metropol olarak değerlendirildikten sonraki yıllarda Sasalı Beldesi, Kaklıç, Harmandalı ve Ahmet Efendi Mahalleleri de dahil edilerek bugünkü ilçe sınırları oluşturulmuştur.

Bunu da oku :   Emlak vergisi borcum var mı?

Foça Belediyesi Online Vezne
✓ Foça İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Foça Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Foça Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Foça Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Foça Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Foça Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Gaziemir Belediyesi Borç Sorgulama : Gaziemir

XIV. yüzyılın başlarında Seydiköy  Aydınoğulları Beyliği zamanında  “Gazi Umur Bey” tarafından, “Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi”nin  vakıfları arasında yer almış olup,  XV. Ve XVI. Yüzyıllarda demografik ve ekonomik açıdan büyük bir köy konumuna yükselmiştir. Civardaki diğer yerleşmelere göre sahip olduğu bu büyüklük onu, XIX. Yüzyılın ikinci yarısından sonra nahiye merkezi konumuna getirmiştir. İşgal yıllarında tamamıyle tahrip edilmiş olmasından dolayı bir ara merkezin Cumaovası’na taşınmasına rağmen ismi değişmemiş, mübadil göçmenlerin iskanıyla yeniden imar ve inşa edilerek, idari merkez olma özelliğini devam ettirmiştir. XIX. Asrın sonlarında Aydın tren yolu ve Gaziemir adıyla anılan bir istasyonun inşa edilmiş olması, özellikle yerleşme bakımından etkileyici bir faktör olmuştur.Gaziemir, tarihi Seydiköy’ün üzerinde gelişmiştir. XIV. Yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan dönemde ve halen halk arasında gayr-ı resmi kullanımı devam eden “Seydiköy” yanında bugün resmen kullanımda olan “Gaziemir” isminin kaynağı Aydınoğulları Beyliğinin en renkli simasını oluşturan “Gazi Umur Bey” tarafından, “Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi” ne verilmiş olmasıdır.

Günümüzde Seydiköy’ün yerini almış olan Gaziemir adı; burayı “Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi”ne vakfetmiş olan ve babası Mehmet Bey’in eski Türk devlet geleneği ve idare anlayışı doğrultusunda kendisine verdiği İzmir’de ikamet ederek, hayatını savaşlarla geçirmiş olan Aydınoğlu Gazi Umur Bey’e izafeten verilmiş olan bir isimdir. Gaziemir ismi “Gazi Umur”un zaman içerisinde uğramış olduğu değişim sonucunda yaygınlaşan bir isim olduğudur.

Gaziemir Belediyesi 1926 yılında belde belediyesi olarak kurulmuş olup 1980 yılına kadar belde belediyesi olarak hizmet vermiştir.1980-1992 yılları arasında Konak İlçe Belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir.1992 yılından itibaren Gaziemir İlçe Belediyesi olarak hizmet vermektedir.

Gaziemir Belediyesi Online Vezne
✓ Gaziemir İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Gaziemir Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Gaziemir Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Gaziemir Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Gaziemir Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Gaziemir Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Güzelbahçe Belediyesi Borç Sorgulama : Güzelbahçe

Güzelbahçe’nin tarihi M.Ö. VII.yüzyıla dayanmaktadır. Bu dönemde bölgemizi Dor Kabilesi işgal etmiş ve buraya “Klonamiye” adında bir şehir kurulmuştur. Yerleşim yeri olarak seçilen ilçemiz, aynı zamanda 12 İyon kentinden biri olan Klazomenia (merkezi Urla’dır.) şehri civarındadır.

M.Ö. VII.yüzyılda bölgede kurulan Klazomenia şehrinin  ismi zaman içerisinde halk dilinde Klizman şekline dönüşmüştür.

Uzun yıllar bu isim kullanılmış ancak Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşundan sonra, yapılan devrimlere bağlı olarak, 1936 yılında İlçeyi ziyaret eden Vali Kazım DİRİK’in “Bu yörenin toprağı kızıl ve Kurtuluş Savaşı sırasında buralarda çok fazla şehit kanı döküldü, buranın ismi artık Kızılbahçe olsun” önerisi kabul görmüş ve Kızılbahçe’nin ismi kullanılmaya başlamıştır.

Ancak geçen süre içerisinde “Kızıl” kelimesine karşı gelişen tepki üzerine, 1954 yılında Belediyenin kuruluşu sırasında isim yeniden değiştirilerek Güzelbahçe olmuştur.

Güzelbahçe Belediyesi Online Vezne
✓ Güzelbahçe İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Güzelbahçe Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Güzelbahçe Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Güzelbahçe Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Güzelbahçe Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Güzelbahçe Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Karabağlar Belediyesi Borç Sorgulama : Karabağlar

İzmir’in en eski yerleşim yerlerinden Karabağlar yaklaşık 200 yıl önce Emrez ve Aktepe, kara üzüm bağlarıyla kaplıydı. Bölgede çok az sayıdaki ailenin bağları, çiftlikleri ve bağ evleri yer alıyordu. 1920’li yıllarda Reşat Nuri Güntekin’in romanlarına konu olan Bozyaka bağlarının, 1970’li yıllara kadar korunduğu biliniyor. Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanını yazdığı, Bozyaka’daki evi de geçtiğimiz yıllarda ünlü yazarın isminin verildiği bir kitaplığa dönüştürülmüştür. Bugün, mobilya sektörünün bulunduğu Yeşillik Caddesi ve çevresinde de 40 yıl öncesine kadar bağlar bulunuyordu. Uzundere’ye kadar olan bölgenin de 1970’li yıllarda boş arazi olduğu biliniyor. Karabağlar’da mevcut Hıristiyan Mezarlığı Paşaköprü Müslüman Mezarlığı’nın karşısındadır.

6 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla ilçe olmuştur. Karabağlar’a Konak, Buca ve Gaziemir ilçelerinden 55 mahalle bağlanmıştır. Ayrıca Konak ilçesine bağlı olan Kavacık ve Tırazlı köyleride Karabağlar ilçesine bağlanmıştır.

Karabağlar Belediyesi Online Vezne
✓ Karabağlar İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Karabağlar Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Karabağlar Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Karabağlar Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Karabağlar Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Karabağlar Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Karaburun Belediyesi Borç Sorgulama : Karaburun

Karaburun Belediyesi Ambleminde halen bulunan 1902 Tarihi bile Karaburun Belediyesi’ nin ne kadar eski ve köklü olduğunun göstergesidir. Oysa yapılan araştırmalar ve incelenen Devlet-i Osmaniye, Aydın ve İzmir Vilayetleri Salnameleri ve nihayet T.C.Devlet Salnamelerindeki kayıtlar Belediyemizin tarihini çok daha gerilere taşımaktadır. Bu Salnamelerdeki ilk Belediye Reisi kaydı 1881-1886 yıllarında bu görevde bulunan Mehmet Ali Efendiile başlamaktadır.

Karaburun’ un 1910 Yılında Kaza olduğu göz önüne alınırsa, Belediye oluşumunun Karaburun’ un önce Aydın Vilayeti, sonra Çeşme Kazası ve nihayet İzmir Vilayetine bağlı olarak süren Nahiyelik döneminde başladığı anlaşılır. 1900 yılında “Karaburun Kazası” kurulduktan sonra oluşan Belediye yapısı, ambleme kuruluş yılı olarak 1902 tarihinin yazılmasına neden olmuş olabilir.

Salnamelerde rastlanan ilk kayıtlardan itibaren Karaburun’ da görev yapmış ve kendilerini her zaman minnet ve şükran duygularıyla anacağımız Belediye Başkanlarımız şunlardır.

Karaburun Belediyesi Online Vezne
✓ Karaburun İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Karaburun Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Karaburun Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Karaburun Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Karaburun Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Karşıyaka Belediyesi Borç Sorgulama : Karşıyaka

01 Haziran 1954 tarihinde ilçe olan Karşıyaka, mülki idarede 1. sınıf ilçedir. 1880 yılında meydana gelmişse de özel teşkilatlanma ile bağımsız ilçe belediyesinin çalışmaya başlaması 1984 yılına rastlar. 1880’li yıllarda Karşıyaka’nın ilk Belediye Başkanı Çömezzade Hacı Mehmet Efendi’dir.

Bağımsız belediye olarak 1984 yılında kurulmuş olan Karşıyaka Belediyesi’nin bu tarihten sonraki ilk Belediye Başkanı Nevzat Çobanoğlu’dur (1984-1989). Daha sonra Cihan Türsen (1989-1994), A.Kemal Baysak (1994-1999), Şebnem Tabak (1999-2004), Cevat DURAK (2004-2014) Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Karşıyaka Belediyesi Online Vezne
✓ Karşıyaka İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Karşıyaka Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Karşıyaka Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Karşıyaka Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Karşıyaka Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Karşıyaka Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Kemalpaşa Belediyesi Borç Sorgulama : Kemalpaşa

Kemalpaşa ilçesinin tarihteki adı, Yunanca’da gelin anlamına gelen  “Nif” olmuştur. İlçenin bu adı almasında yaz kış yeşillikler içinde olması, özellikle  bahar  aylarında  kiraz  ve meyve ağaçlarının çiçek açması ile bir gelin  görünümünü alması etkili olmuştur.

İlçemiz Smryna (İzmir) Kenti ile İlydia (Sardes) arasında bir geçiş noktası olması nedeniyle antik çağlarda birçok yerleşime sahne olmuş, özellikle Bizans ve Osmanlı dönemlerinde dikkate değer boyutta iskan görmüştür.

Kemalpaşa ve Çevresi, Saruhan Baba Sultan Kutbeit zamanında, Hacı Emet Bey tarafından fethedilerek Saruhanlı Beyliğine katılmıştır. Daha sonra I. Murat zamanında Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde İlçemiz hakkında şu bilgiye yer vermiştir. “Kalesi yalçın bir kaya üzerinde, 5 köşeli, 2 kapılı, 200 adımlık içindeki ve altındaki kubbelerden akan soğuk sular vardır. İçinden elini uzatıp bir iki tas su çıkarmak mümkün değildir.” Kemalpaşa Merkez yerleşiminde yer alan Çarşı Camii kapısındaki taşın üzerinde ise “1306 sabahın hıfzı leyhinde (gece yarısı) yandı bu çarşı” diye yazdığından ilçenin 1890 yılında büyük bir yangın geçirdiği anlaşılmıştır.

16 Mayıs 1922 tarihinde Yunan işgaline uğrayan “Nif” şehri daha sonra 8 Eylül 1922 sabahı Savandağ Mevkiinde yapılan küçük bir çarpışmayı müteakip Türk askerleri tarafından saat 15:00’te kurtarılmış ve Hükümet Konağına Bayrağımız çekilmiştir. Büyük kurtarıcımız Atatürk 8 Eylül 1922 günü İlçemize gelmiş ve o zaman düşman karargahı olan ve halen Askerlik Şubesi olarak kullanılan binada geceyi geçirmiştir.

O güne kadar “Nif” olan ilçemizin adı, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün ilçede konaklaması nedeniyle Cumhuriyetin ilanından sonra “Kemalpaşa” olarak değiştirilmiştir.

Kemalpaşa Belediyesi Online Vezne
✓ Kemalpaşa İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Kemalpaşa Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kemalpaşa Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kemalpaşa Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kemalpaşa Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kemalpaşa Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Kınık Belediyesi Borç Sorgulama : Kınık

Kınık adı kelime anlamı bakımından, tarihçilere göre “nerede olsa azizdir” anlamına gelmektedir. İlçe bugünkü adını oğuz Türklerinin Bozoklar kolunun Kınık boyundan almaktadır.

Ege Bölgesinin Kuzeybatısında, Madra Dağları ile Yunt Dağlarının arasında Yunt Dağları silsilesinden Kara ve Sultan Dağlarının kuzey eteklerinde, Bakırçay Ovasının güney kıyısında kurulmuştur. Doğusu ve Güneyi Manisa ili Soma İlçesi, Batısı ile Kuzeyi Bergama ilçeleriyle çevrilmiştir. Denizden yüksekliği ovada 40 metre, yerleşim yerinde 90 metre, en yüksek tepelerinde 1000 metre civarındadır. Yüzölçümü 436 kilometrekare olup toprak büyüklüğü açısından İzmir ilçeleri arasında 12. sırada yer alır.

İzmir iline uzaklığı 120 kilometre, Bergama ilçesine 19 kilometre, Manisa ili Soma ilçesine uzaklığı 25 kilometredir. Kınık İlçesi Soma ile komşu olduğundan yoğun bir kamyon trafiği ve yük taşınmasına maruz kalmaktadır. İlçenin karayolu ağı 27 km. olup bunun 21 km.si devlet,6km.si il yolu ve tümü asfalttır.

Kınık Belediyesi Online Vezne
✓ Kınık İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kınık Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kınık Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kınık Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kınık Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Kınık Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Kiraz Belediyesi Borç Sorgulama : Kiraz

Antik Çağ’ ın eski ozanlarından İzmirli Homeros’ un İlyada adlı Destanı’nda günümüzden 2800 yıllından önce  ( yaklaşık olarak M.Ö 8.yy) çayırlarında kazlar,turnalar ve uzun boylu kuğuların sürü sürü yayıldığı bilinen Küçük Menderes vadisi asia adını taşıyordu. Sonradan büyük bir kıtaya verilecek olan ad, önceleri yalnızca Kiraz için kullanılmaktaydı. Kiraz yöresinde sonraları Asos adı ile anılan bir çayırlığın bulunması,bu eski adın uzun süre korunduğuna işarettir.

Kurtuluş savaşı sırasında Kirazlı Kuva-i Milliyeciler, bölgenin düşman işgalinden kurtuluşunda büyük yararlılık göstermiştir. İsimleri bilinen Kuva-i Milliyeciler ; Molla Hasan, Murat Bey, Musa Bey, Çavuşdağlı Kabakoğlu ve Çavuşdağlı Hacı Ahmet’dir. Bu vatansever Kuva-i Milliyeciler, Binbaşı Çolak İbrahim Komutasında görev almıştır.Kiraz halkı , bir caddesine Çolak İbrahim ismini vererek şükran duygusunu dile getirmeyi amaçlamıştır.

Kiraz 1948 yılında Ödemiş’e bağlı bir nahiye olma özelliğinden ayrılmış ve ilçe olarak tanımlanmıştır.

Kiraz Belediyesi Online Vezne
✓ Kiraz İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kiraz Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kiraz Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kiraz Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kiraz Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Kiraz Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Konak Belediyesi Borç Sorgulama : Konak

4 Temmuz 1987 tarihli Resmi Gazete’de 3392 Sayılı  “103 İlçe Kurulması Hakkında Kanun” ile İzmir Merkez İlçe’nin hudutları içinde (Buca Hariç) kalan mahalleler Merkez ve İzmir Merkez İlçe Belediyesinin adı “Konak Belediyesi”olmak üzere değiştirilmiştir. Konak Belediyesi 22 Temmuz 1988 tarihinde teşkilatlanması tamamlanmış olarak faaliyete geçmiştir.

1950 yılında merkez bucağına bağlı olan Narlıdere bir muhtarlık konumundadır. 1962 yılında Narlıdere Belediyesi kurulmuş ve 12 Eylül 1980 darbesine kadar devam etmiştir. Askeri darbe sonucu Narlıdere Belediyesi kapatılmış ve 1992 yılına kadar Konak İlçesinin bazı mahallelerinden oluşan bir semt konumundadır. 3 Haziran 1992 tarih ve 21247 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kanunla Güzelbahçe ile birleştirilerek Narlıbahçe adı ile ilçe konumuna gelmiş ve Konak Belediyesi ilçe sınırları içerisinden ayrılmıştır. Balçova İlçesi de aynı Kanun ile Konak İlçe sınırları arasından ayrılmıştır.

6 Mart 2008 tarihli ve 5747 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kanunla Karabağlar İlçesi kurulmuş ve bu ilçe de 2009 Yerel seçimlerinin ardından Konak İlçesi sınırlarından ayrılmıştır.

Konak Belediyesi’ne bağlı 113 mahalle, 2905 sokak, 90 cadde, 19 bulvar, 14 meydan bulunmaktadır.

Konak Belediyesi Online Vezne
✓ Konak İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Konak Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Konak Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Konak Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Konak Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Konak Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Bunu da oku :   Adana Belediyeleri Borç Sorgulama

Menderes Belediyesi Borç Sorgulama : Karabağlar

14. yüzyıl ortalarında memleketini genişleten Karasi Beyliğini topraklarına katan Orhan Gazi’nin, etki ve nüfuzu İzmir’e kadar yayılmıştır. O tarihten itibaren Menderes bir köy olarak tanınmaya başlamıştır. 14. yüzyıl sonlarında Yıldırım Beyazıt İzmir’i ele geçirmiş ve Menderes çevresinde kendisini tanıtmış olan Cüneyt Bey’in babası İbrahim Ağayı İzmir’e subaşı olarak atamıştır. Yıldırım Beyazıt’ın seferden sefere koşması İzmir’in Rodos şövalyelerinden iyice temizlenmesini engellemişse de, Timur sonuca ulaşmıştır.

Cüneyt Bey’in Sinan Fakı adlı kadısı, Menderes’le Gölcükler arasında kendi adıyla anılan bir köy kurmuştur. Bu köyün halkı, veba salgını sonucu tümüyle ölmüş, köy de bakımsız kaldığı için harap olmuştur. Rodos’un fethine çıkan Kanuni Sultan Süleyman’ın orduları bir süre Menderes’te konaklamıştır, Menderes’i karargah olarak kullanmıştır. Bu sırada bölgeye “Cem Ovası” denildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. 9 Eylül 1922’de İzmir ile birlikte düşman işgalinden kurtarılmış ve Cumaovası adını almıştır. 3 Haziran 1988 tarihinde adı değiştirilerek Menderes olmuş ve ilçe haline getirilmiştir.

Menderes Belediyesi Online Vezne
✓ Karabağlar İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Karabağlar Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Karabağlar Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Karabağlar Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Karabağlar Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Karabağlar Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Menemen Belediyesi Borç Sorgulama : Menemen

Menemen’in kuruluşu milattan öncesine dayanmakla birlikte kesin bir tarih saptanmış değildir. İlçenin M.Ö 1000 yıllarında Eoliyenlerle İonyalıların hudutlarını oluşturan Gediz (Hermos) nehrinin sol sahiline yakın olan bugünkü Yahşelli Köyü civarında kurulduğu zannedilmektedir. M.Ö 263-241 yılları arasında da Asarlık köyü yakınlarına nakledildiği, Anadolu Beylikleri zamanında bugünkü yerine taşındığı bilinmektedir.Uzun yıllar İonyalıların egemenliği altında kalan Menemen, daha sonra Frigyalıların egemenliği altına girmiştir. Bölge el değiştirmesine rağmen İonlar bazı yerlerde egemenliklerini sürdürmüşlerdir. Frigyalıların egemenliği M.Ö 676-546 yılları arasında Lidyalılar izlemişlerdir. Son Lidya Kralı Krezüs’ün Pers hükümdarı Kurus’a (Kirus) yenilmesiyle M:Ö 546 yılında Anadolu sahilleri dolayısıyla Menemen, Perslerin eline geçti. M.Ö. 334 yılına dek süren Pers istilası Büyük İskender’in Anadolu’yu istilası ile son buldu. Makedonya Kralı Büyük İskender’in M.Ö 323 yılında ölümü üzerine zaptettiği topraklar üzerinde, Helenizm krallıkları dediğimiz Asya, Mısır ve Makedonya krallıkları kuruldu.

6 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla ilçe olmuştur. Karabağlar’a Konak, Buca ve Gaziemir ilçelerinden 55 mahalle bağlanmıştır. Ayrıca Konak ilçesine bağlı olan Kavacık ve Tırazlı köyleride Karabağlar ilçesine bağlanmıştır.

Menemen Belediyesi Online Vezne
✓ Menemen İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Menemen Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Menemen Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Menemen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Menemen Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Menemen Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Narlıdere Belediyesi Borç Sorgulama : Narlıdere

İzmir’in en eski yerleşim yerlerinden Karabağlar yaklaşık 200 yıl önce Emrez ve Aktepe, kara üzüm bağlarıyla kaplıydı. Bölgede çok az sayıdaki ailenin bağları, çiftlikleri ve bağ evleri yer alıyordu. 1920’li yıllarda Reşat Nuri Güntekin’in romanlarına konu olan Bozyaka bağlarının, 1970’li yıllara kadar korunduğu biliniyor. Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanını yazdığı, Bozyaka’daki evi de geçtiğimiz yıllarda ünlü yazarın isminin verildiği bir kitaplığa dönüştürülmüştür. Bugün, mobilya sektörünün bulunduğu Yeşillik Caddesi ve çevresinde de 40 yıl öncesine kadar bağlar bulunuyordu. Uzundere’ye kadar olan bölgenin de 1970’li yıllarda boş arazi olduğu biliniyor. Karabağlar’da mevcut Hıristiyan Mezarlığı Paşaköprü Müslüman Mezarlığı’nın karşısındadır.

6 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla ilçe olmuştur. Karabağlar’a Konak, Buca ve Gaziemir ilçelerinden 55 mahalle bağlanmıştır. Ayrıca Konak ilçesine bağlı olan Kavacık ve Tırazlı köyleride Karabağlar ilçesine bağlanmıştır.

Narlıdere Belediyesi Online Vezne
✓ Narlıdere İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Narlıdere Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Narlıdere Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Narlıdere Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Narlıdere Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Narlıdere Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Ödemiş Belediyesi Borç Sorgulama : Ödemiş

Ödemiş ovasındaki en eski insan kültürü günümüzden 13 bin (M.Ö. 11 bin) yıl önceden kalma Konaklı Beldesi’nin 700m. Güneydoğusundaki Soğukluk Deresi’ndeki kanyonda bulunan kaya altı sığınandaki şematik kazıma figürlerdir. Prehistorik(tarih öncesi) devrin, paleolitik (eskitaş) dönemi sonlarında yapılmış olan ve dinsel bir ayini ifade eden bu figürler, aynı zamanda Batı Anadolu’daki en eski insan kültürünü de ortaya koymaktadır. Ödemiş ovasının yerleşim tarihi geç kalkolitik (madentaş) çağından başlamaktadır. Bu çağda en eski yerleşmeleri ovadaki hö- yükler oluşturur. Bütün höyüklerin özellikle M.Ö. III.binde erken Tunç çağında yoğun biçimde yerleşim görüldüğü, ayrıca M.Ö. II.binde  de yaygın yerleşimin var olduğu bilinmektedir. O sıralarda yöremizde doğudan gelmiş ilk Lydialılar yaşamaktaydı.

Yunanlıların İzmir’i 15 Mayıs 1919’da işgalinden 2 ay önce, işgale karşı bir direniş oluşturmak için kurulan “Gizli Cemiyet” üyelerinden kimilerinin 1919 yılı ilkbaharında Ödemiş’te çektirdikleri fotoğraf. Ön sırada oturanlar soldan sağa doğru: jandarma yüzbaşısı Edip Bey (Sarı Efe), İttihat ve Terakki Partisi İzmir sorumlu temsilcisi Mahmut Celal (Bayar) Bey, hukukçu Refik Şevket (İnce) Bey, Ödemiş Halkapınar cephesini kuran Mursallılı İsmail Efe, yanında ayakta duran İsmail Efe’nin oğlu Hüseyin Efe. Arka sırada ayakta duranlar soldan sağa doğru: Hüseyin onbaşı, Kasap Recep, Ahmet Çavuş, Durmuş Ali Efe ve bir zeybek. Bu fotoğraf karesinden günümüze yansıyan ise Ödemiş’te Kuva-yı Milliye’nin başlamasıdır.

Ödemiş Belediyesi Online Vezne
✓ Ödemiş İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Ödemiş Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Ödemiş Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Ödemiş Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Ödemiş Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Ödemiş Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Seferihisar Belediyesi Borç Sorgulama : Seferihisar

Seferihisar ilçesi topraklarinda en eski yerlesim yeri Teos olup,burasinin M.Ö. 2000 yillarinda Akalardan kaçan Giritliler tarafindan kuruldugu ve Karyalilarin bir kenti oldugu bilinmektedir.Böylece yöreye 4000 yildan bu yana yerlesildigi söylenebilir.

Seferihisar ve çevresinde tesbit edilen tarihi degerlerden biride tümülüslerdir.Bunlardan;Tepecik Mah.deki Güneslikent Tümülüsü,yaklasik 20 m.yüksekliginde,80 m.çapindadir ve yogun kaçak kazilara maruz kalmistir.Ayrica Hidirlik Mah.de birbirine yakin konumlarda 2 si tescilli,8 i tescilsiz,toplam 10 tümülüs yer almaktadir.

Seferihisar’da Cumhuriyet döneminde kayda deger bir olayda Kore Savaslari’na katilan Türk Kuvvetlerinin,ikinci kafileden itibaren,1951-1960 yillari arasinda on yil,hazirlik egitimini burada yapmis olmalaridir.

Seferihisar Belediyesi Online Vezne
✓ Seferihisar İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Seferihisar Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Seferihisar Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Seferihisar Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Seferihisarr Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Seferihisar Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Selçuk Belediyesi Borç Sorgulama : Selçuk

Ege Bölgesi’nin batısında, İzmir-Aydın karayolunun 73. Km.’sinde, 295 km. lik alana kurulmuştur. Denize ve pırıl pırıl kumsala sahip Efes Sahili’ne uzaklığı 9 km. dir. Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Turizmin yanı sıra pamuk, zeytin, üzüm, şeftali, nar ve narenciye gelir kaynaklarıdır. İlçenin konaklama kapasitesi yaklaşık 10.000 yataktır.

Selçuk’un en önemli özelliklerinden biri de tarihi M. Ö. 6000 yıllarına dayanan bu toprakların üç dinin yayılmasını ve genişlemesini sağlamış olmasıdır. Eski çağlarda Putperestlik dünyasında burası Paganizm merkezi olmuştur. En güzel örneği dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’dır. St. John ve havarilerinin bu topraklardan tüm dünyaya yaydığı Hıristiyanlık dönemine ait en iyi örnekler Meryemana Evi, Meryem Kilisesi, St. John Kilisesi ve mezarıdır. İslamiyet devrine tanıklık eden en iyi örnek ise İsa Bey Cami’dir.

Selçuk Belediyesi Online Vezne
✓ Selçuk İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Selçuk Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Selçuk Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Selçuk Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Selçuk Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Selçuk Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Tire Belediyesi Borç Sorgulama : Tire

Tire; Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans’a ev sahipliği yapmış, tarihin zengin kültür mirasına sahip bir kenttir.  Ne var ki, Tire tarihiyle ilgili belgesel bilgiler, Roma döneminden öteye, pek sağlıklı inmemektedir. Ya da diğer bir deyişle, milât öncesi 2000’le başlayan süreç, henüz sağlıklı bir zemine oturtulamamıştır. Efes’teki Artemis Tapınağı’ndan Tire’nin batı köylerini de içine alan ve Bozdağa dek ulaşan Artemis Tapınağı Kutsal Toprakları, yüzlerce yıl, Tire’ye adeta bir kutsallık kazandırmıştır.

Osmanlı sürecinin 16. yüzyıl sonlarına dek uzanan kısmı, imparatorluğun sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yönden doruğa ulaştığı bir dönemdir. Tire’nin de ana karakteri, bu yüzyılda oluşmuş ve bu yöre insanının sosyolojik yapısı, bu yüzyıllardan başlayarak, çeşitli tarikat kültürleriyle, zenginliğe ulaşmıştır.14. yüzyılda Tire’ de, Alevi-Mevlevi mücadeleleri görülürken, 15.ci yüzyılı takibeden asırlarda da, kentte Mevlevi ve Halveti ağırlığı hissedilir. Kentteki Mevlevilik tutkusu giderek daha etkili olur. Burada şunu önemle belirtmek gerekir ki, kentin geçmiş yüzyıllardaki kazanımları, daha sonraki Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’nde bile varlığını korumuştur. Tire’nin sosyo-kültürel dokusunda, o yüzyılların önemli bir payı vardır.

Tire Belediyesi Online Vezne
✓ Tire İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Tire Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Tire Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Tire Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Tire Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Tire Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Torbalı Belediyesi Borç Sorgulama : Torbalı

İsmini antik çağın ünlü şehirlerinden biri olan Metropolis diğer adıyla Triyanna ya da Tripolis’ten aldığı rivayet edilen Torbalı, tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıkların merkezi durumundadır.

6 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla ilçe olmuştur. Karabağlar’a Konak, Buca ve Gaziemir ilçelerinden 55 mahalle bağlanmıştır. Ayrıca Konak ilçesine bağlı olan Kavacık ve Tırazlı köyleride Karabağlar ilçesine bağlanmıştır.

Torbalı Belediyesi Online Vezne
✓ Torbalı İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Torbalı Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Torbalı Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Torbalı Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Torbalı Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Torbalı Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Urla Belediyesi Borç Sorgulama : Urla

Batı Anadolu sahil kesiminin en önemli yerleşmelerinden biri olan Liman Tepe, Kalkolitik Çağ’dan Roma Dönemi sonuna kadar süren kesintisiz iskân tarihi açısından ünik bir karakter ortaya koymaktadır. Ele geçen buluntular ışığında, kentin en eski kültür tabakalarından itibaren denizaşırı ticaret ilişkilerinin merkezinde olan güçlü bir liman kenti konumunda olduğu anlaşılmaktadır. Erken Tunç Çağı’nda şehircilik anlayışının da devreye girmesiyle daha farklı bir boyut kazanan bu merkez, Klasik Çağlar’da Klazomenai adını almıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1308 yılında yıkılmasıyla Anadolu’da beylikler dönemi başlamıştır. Bu beyliklerden Aydınoğulları Beyliği, 1308 yılında Germiyanoğulları Beyliği Subaşısı Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından Batı Anadolu’da kurulmuştur. İzmir ve Urla, Aydınoğlu Gazi Umur Bey ve İbrahim Bahadır Bey tarafından 1320’li yıllarda bu beyliğin topraklarına katılmıştır. 1390 yılında Osmanlı eline geçen Aydın ve çevresi, Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’nı kaybetmesi ile yine beyliğin eline geçmiş, II. Murat’ın 1425-1426’da Aydınoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırması ve Cüneyt Bey’in öldürülmesi ile Urla tamamıyla Osmanlı Devletiyönetimine geçmiştir.

Osmanlı Devleti’nde Urla, iç ve dış ticarette büyük öneme sahip bir liman kenti olmuştur. Burada o dönemde hububat, kuru meyve, kumaş ve sabun gibi ürünlerin sevkiyatı İskele limanından yapılmıştır. 14. yüzyılda “Karya Pazarı” olarak anılan ve geçmişten günümüze her zaman önemli bir pazar olma özelliğinde olan Urla’da, 15. yüzyılda yaklaşık 200 dükkân olduğu, 16. yüzyılda ise Urla Gümrüğü’nün gelirlerinin 30.000 akçe olduğu bilinmektedir. 1520’den sonra Kanuni Sultan Süleyman, Urla’nın Kamanlu, Gazideresi, Kuzgunlar, Sunkurlu, Kızılca, Dündarlu, Yıvacalu, Otaca/Otacalu, ve Özbek köylerini validesi Hafsa Sultan’a vermiş, o da bu yerleri Manisa’da yaptırdığı külliyeye vakf etmiştir. Bu köylerin dışında kalan Kilizman ve merkezdeki alanlarda padişahın hassına eklenmiştir. 1520-1540 yılları arasında Urla’da yaklaşık 2000 vergi mükellefi olduğunu kaynaklardan öğrenmekteyiz.

Urla Belediyesi Online Vezne
✓ Urla İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Urla Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Urla Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Urla Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Urla Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Urla Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

İzmir’in Belediyeleri

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla

5/5 - (7 votes)
(Toplam 11 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

2 Thoughts to “İzmir Belediyeleri Borç Sorgulama

  1. selma

    Kınık Belediyesi’nin e-belediye hizmetine geçmesini istiyoruz. İşlemleri online yapmak çok daha pratik.

  2. inan

    Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir. Cıvıl cıvıl olan alışveriş merkezinde dolaşmak oldukça keyiflidir. İzmir’in batısında nefis renkli denizi, plajları ve termal merkezleriyle Çeşme Yarımadası uzanır. Antik çağların en ünlü kentleri arasında yer alan Efes, Roma devrinde dünyanın en büyük kentlerinden biriydi.

Leave a Comment