Ankara Belediyeleri Borç Sorgulama

ankara

Ankara Belediyeleri Borç Sorgulama

Ankara

Türkiye’nin başkenti ve en kalabalık ikinci ili. Nüfusu 2018 itibarıyla 5.503.985 kişidir. Bu nüfus, 25 ilçede, 1425 mahallede bulunmaktadır. İl genelinde nüfus yoğunluğu 215’dir. Coğrafi olarak Türkiye’nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde kalan kuzey kesimleri hariç, büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Yüzölçümü olarak ülkenin üçüncü büyük ilidir. Etrafı Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Konya ve Eskişehir illeri ile çevrilidir.

Ankara’nın Kısa Tarihi : Ankara ilk çağlardan itibaren, farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü bir  coğrafya ve sürekli bir yerleşmeye sahne olan bir kent…  Bugünkü Ankara kentinin kapladığı bölge ve çevresinde yapılan araştırmalar sonucundaki arkeolojik buluntular, Paleolitik dönemden başlamak üzere, Neolitik ve Bakır Çağı boyunca bölgede devam eden toplu yaşamın kültür değerleri olarak kabul edilmişlerdir.

Hititlerden sonra bölgeye, Frigler hakim olmuştur. Kentteki ilk önemli yerleşmenin Frigler döneminde olduğu tahmin ediliyor. Eski çağ kaynaklarında, efsanelerde, Ankara’nın kurucusu olarak Frig Kralı Midas kabul edilir.  Frigler, bölgeye “gemi çıpası” anlamındaki “Ankyra” ismini veriyorlar. Frigler’in başkenti olan Gordion, bugünkü Polatlı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yassıhöyük Köyünde yer almaktaydı. Friglerden sonra, Ankara ve çevresi, Lidyalıların eline geçmiştir. Lidyalılardan sonra bölgede, Persler egemen olmuştur.  Lidya ve Pers döneminde, “Ankyra”ya  ilişkin bilgilerimiz sınırlı olsa da, dönemin tamamına ilişkin bilgiler, Ankara’nın önemini göstermektedir. Pers Kralı I. Dareios döneminde yapılmış “Kral Yolu”nun Ankara’dan geçmesi, kenti ticari ve askeri açıdan önemli merkezlerden biri haline getirmişti.

Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ın 1071’de gerçekleşen Malazgirt Meydan Muharebesinde kazandığı zafer ile Türklerin Anadolu’daki kitlesel yerleşimleri başlamıştır. Selçuklular, 1073’te, Malazgirt Zaferinden iki yıl sonra, Ankara’yı feth etmişlerdir. Malazgirt’ten sonra, kent birçok kez Selçuklular, Danişmentliler ve Bizanslılar arasındaki hakimiyet mücadelesine sahne olmuştur. Sultan Alaeddin Keykubat’ın hüküm sürdüğü dönem, Selçukluların en parlak devridir ve kentbu dönemde, büyük imar çalışmalarına sahne olmuştur. Nihayet, Osmanlı topraklarına dahil olan Ankara,  bu dönemde de, sınır kenti işlevini sürdürmüştür.

Kentin “Ankyra” adı, İslami devirlerde “Engürü” ve “Angora” biçimlerinde karşımıza çıkarken,  kent, 1402 yılında Çubuk Ovasında yapılan Ankara Savaşı’na sahne olmuş ve Ankara bir süre Timur kuşatması altında kalmıştır. Timur’un  Anadolu’dan ayrılışından sonra, Mehmet Çelebi, Fetret Devri’nin sonunda padişahlığını ilan edince, Ankara’yı tekrar Osmanlı egemenliği altına almıştır.

Milli Mücadele’nin sembol şehri Ankara’da, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanından sonra hızla imar çalışmalarına başlandı. Köklü bir tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahip, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bu güzel ve kadim şehir, yapılan ilk imar çalışmalarıyla daha yeni ve farklı bir görünüme kavuşmuş oldu ve bir kent olarak gelişiminin ilk adımları atılmış oldu.

Vergi Takvimi
Vergi Türü Taksit Son Ödeme Tarihi
Emlak Vergisi 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
Harcamalara Katılım Payı 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
İşgaliye Vergisi Her ayın birinde peşin ödenir
Eğlence Vergisi Her ayın yirmisinde peşin ödenir

Belediyeye Ödenen Vergiler Nelerdir?

Belediyeye ödenen vergilerin ve harçların neler olduğu, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanuna göre, belediyeye ödenen vergiler şu şekilde sıralanıyor:
✓ İlan ve Reklam Vergisi
✓ Eğlence Vergisi
✓ Haberleşme Vergisi
✓ Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
✓ Yangın Sigortası Vergisi
✓ Emlak vergisi

1-İlan ve Reklam Vergisi

Konu: Madde 12 – Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

Mükellef ve sorumlu: Madde 13 – İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yaptırmaktan sorumludurlar.

2- Eğlence Vergisi

Konu: Madde 17 – Bu Kanunun 21’inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.
Mükellef: Madde 18 – Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir.
İstisna ve muaflıklar: Madde 19 – Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz:

✓ Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler.
✓ Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler.
✓ Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler.
✓ Spor-Toto oynanması.
✓ (3048 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle eklenen bent) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler.

Matrah: Madde 20 – Verginin matrahı:

✓ Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılat (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil.)
✓ Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayrisafi hasılat.
✓ (3048 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen şekli) Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için, Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.

3-Haberleşme Vergisi :

Konu : Madde 29 – (3239 sayılı kanunun 119’uncu maddesiyle değişen madde) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.
Mükellef : Madde 30 – Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon idaresidir.

4-Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi:

Konu: Madde 34 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.
Mükellef ve sorumlu: Madde 35 – Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.

Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar.

5-Yangın Sigortası Vergisi:

Konu: Madde 40 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir.
Mükellef: Madde 41 – Yangın Sigortası Vergisini, sigorta şirketleri ödemekle mükelleftirler.

6-Emlak vergisi

Konu: Gayrimenkul sahipleri tarafından iki eşit taksit halinde alınan vergidir.

Akyurt Belediyesi Borç Sorgulama : Akyurt

İlk yerleşimi Paleolitik Döneme (Yontma Taş Çağı) uzanan Ankara ve güzel ilçesi Akyurt’un iyi bilinen en eski tarihi Eki Tunç Çağı’na (M.Ö.III. Bin) kadar iner. Gerek Balıkhisar mahallesi Höyüktepe mevkiinde bulunan höyükte, gerekse Elecik mahallesi sınırları içinde yer alan Kızıleşik Mevkiinde Tümülüs üzerinde dolgu toprakta ele geçen çanak çömlek parçalarının tarihlendirilmesi Akyurt sınırları içinde yerleşimin M.Ö. III. bin yılından beri var olduğunu göstermektedir.

Diğer Anadolu illeri gibi Akyurt da 1923 Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı imparatorluğu egemenliğinde kalmıştır. Kurtuluş savaşı döneminde de önemini koruyan Akyurt bu dönemde Karadenizden gelen silahların Anadolu’ya gelişinde yol güzergâhı olarak kullanılmıştır. Şapka devriminde Kastamonu’ya giden ATATÜRK’ün ilk uğrak yeridir.

Akyurt Belediyesi Online Vezne
✓ Akyurt İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Akyurt  Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Akyurt Haberleşme Vergisi :E-Belediye Sorgula!
✓ Akyurt  Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Akyurt Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Akyurt Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Altındağ Belediyesi Borç Sorgulama : Altındağ

1073’te Türklerin eline geçen Ankara, 1143’te Selçuklu Sultanı 1.Mesut, 1169 yılında da 2. Kılıçarslan tarafından yönetilir. İçkale’deki Alaaddin Camii, Samanpazarı Semti’ndeki Arslanhane Camii, Selçuklular Dönemi’nden günümüze kalan önemli eserlerdir. 14. Yüzyıl’da sık sık el değiştiren Ankara, İlhanlıların, Eretna Beyliği’nin, Ahilerin daha sonra da Osmanlıların egemenliğine girer. Bölgede, 1402 yılında ünlü Ankara Savaşı gerçekleşir. Osmanlı Dönemi’nde, önce Büyük Anadolu Eyaleti’nin merkezi, daha sonra da Sancak Merkezi olan Ankara’da sof yapımı, debbağlık ve kundura üretimi oldukça gelişir. Bölgede ticaretin gelişmesiyle birlikte çok sayıda han ve bedesten inşa edilir.

Altındağ, Ankara’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin görmeden gitmediği bir yer. Dünyanın en önemli uygarlık müzelerinden olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin bulunduğu bu bölge, ayrıca Kurtuluş, Cumhuriyet, Etnografya, Gar gibi diğer önemli müzelere de ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet Tarihi’nin ilk meclisi ve Cumhuriyet’in simgesi Zafer Anıtı Altındağ’ın merkezi Ulus’ta yer alıyor. Yüzyıllardır ayakta kalan 30’a yakın Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne ait camii tüm ihtişamıyla kenti süslüyor. Suluhan Çarşısı ticaretiyle, Çengelhan sanayi müzesiyle, Pirinçhan ise kültür ve sanat merkeziyle Altındağ’a hayat veriyor. Roma Hamamı, Augustus Tapınağı, Julianus Sütunu ise Roma ve Bizans İmparatorluklarına doğru mistik bir yolculuğa çıkmak için en doğru adres… Altındağ, kültürel ve tarihsel zenginlikleriyle, camileri, kiliseleri ve havrasıyla Anadolu mozaiğinin en zengin örneklerinden birini oluşturuyor.

Altındağ Belediyesi Online Vezne

✓ Altındağ İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Altındağ Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Altındağ Haberleşme Vergisi :E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Altındağ  Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Altındağ Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Altındağ Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Ayaş Belediyesi Borç Sorgulama : Ayaş

Ayaş, Osmanlı döneminde ünlü şairler, edipler, mutasavvıflar, âlimler, askeri ve idari yönetici yetiştiren bir merkez olur. Denilebilir ki Osmanlı döneminde Ankara kazaları içinde “ilmiye” ve “askeriye” yetiştiren kazaların başında gelir. Maalesef günümüzde Ayaş’ın bu özelliği unutulmuş, sadece folklorik (!) sayılabilen bazı faaliyetleri ön plana çıkartılmıştır.

Ayaş tarihi eserleri, yetiştirdiği kültür varlıkları, şifalı kaplıca ve içmeleri yanında Ankara’nın sebze ve meyve üretim merkezidir. Yetiştirdiği ürünlerin başlıcaları dut, kiraz, kavun, karpuz, salatalık, biber ve domatestir.

Ayaş, Sincan, Polatlı, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam ve Kazan ilçeleri ile çevrili olup, alanı 1158 km2 dir. İlçe Merkezi Ayaş, Ankara’nın 57 km kuzey batısındadır.

Ayaş Belediyesi Online Vezne

✓ Ayaş İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Ayaş Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Ayaş Haberleşme Vergisi :E-Belediye Sorgula!
✓ Ayaş Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Ayaş Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Ayaş Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Bunu da oku :   İSPARK borç sorgulama ve ödeme

Bala Belediyesi Borç Sorgulama : Bala

1850 Yılına ait Osmanlı arşiv belgelerinden, Ünlü Tarihçi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Balâ belediyesi’nin araştırmaları sonucu ve Balâ havalisinden Üçem Köyünden Abdullah İmirzalıoğlu’nun, Aşıkoğlu Köyünden Mevlüt Altıntop’un, Karahamzalı Köyünden Ethem Tanrıverdi’nin arşivinden edinilen bilgiye göre; Balâ halkının kökeni Türkmenistan Daşoğuz kökenli olup Erzurum (Pasinler-Horasan) – Aydın (Söke-Koçarlı)’dan gelmektedir.

1800’lü Yılların başında Şanlıurfa suruç bölgesinden ağırlıklı olmak üzere erzurum, erzincan, kars, yozgat, amasya, ağrı, elazığ bölgelerinden İç anadolu’ya sürgün edilen kürtler Balâ’nın o yıllarda boş olan kesikköprü barajı etrafına yerleştirilmiştir.

Son olarak 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Ordularının yenilmesi Kafkasların Rusların eline geçmesi nedeniyle Anadolu’ya göç etmek zorunda kalan bir grup “çerkez” ilçemize gelip yerleşmeye karar vermiştir. lçenin 2016 Belediye tüzüğünde 21 Bozulus Türkmeni köyü, 2 Türkmen Abdal köyü, 8 Türk köyü, 1 Kazan tatar türkü köyü, 15 Kürt köyü olmak üzere toplam 47 köyü (mahallesi) bulunmaktadır.

Bala Belediyesi Online Vezne

✓ Bala İlan ve Reklam Vergisi : E-Devlet Sorgula!
✓ Bala Eğlence Vergisi : E-Devlet Sorgula!
✓ Bala Haberleşme Vergisi :  E-Devlet Sorgula!
✓ Bala Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Devlet Sorgula!
✓ Bala Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye :  E-Devlet Sorgula!
✓ Bala Emlak vergisi E-Belediye : E-Devlet Sorgula!

Beypazarı Belediyesi Borç Sorgulama : Beypazarı

Beypazarı Ankara ‘ nın 100 Km kuzeybatısında, eski Ankara-İstanbul yolu üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de Ayaş, Güdül, Nallıhan ve Kıbrıscık İlçelerinin ortasında sosyal, kültürel ve ekonomik merkez olma özelliğini korumaktadır.Anadolu’nun tarihi seyrine baktığımızda, Beypazarı ilçesine ilk çağda Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, daha sonra da Anadolu Selçuklu ve Osmanlılar ‘ ın egemen oldukları görülmektedir.

Selçuklular döneminde Beypazarı, İstanbul-Bağdat yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Beypazarı, Orhan Bey’in Ankara’yı alması ile Hüdavendigar (Bursa) Sancağı’na bağlanarak Osmanlı yönetimine geçmiştir. Beypazarı 1868 yılından itibaren siyasi yönetiminde yer değişikliği ile Ankara’ya bağlı bir kaza olarak önemini sürdürmüştür.

Osmanlı Devleti’nin toprak rejimi ve askeri sisteminin bel kemiğini oluşturan Tımarlı (Anadolu) Sipahi Merkezleri’nden birisi olan Beypazarı; yöredeki Sipahi Beyi’ne ve ticari, ekonomik hayatın yoğunluğuna istinaden BEĞ BAZARI diye adlandırılmıştır.

Beypazarı Belediyesi Online Vezne

✓ Beypazarı İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beypazarı Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beypazarı Haberleşme Vergisi :E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beypazarı Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beypazarı Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beypazarı Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Çamlıdere Belediyesi Borç Sorgulama : Çamlıdere

Çamlıdere, Ankara’ya 99km uzaklıktadır. Malazgirt Savaşından sonra bölgede Türk Boyları iskân için yerleşmeye başlar. Ankara Savaşından sonra Semerkand Şehrinden Hz. Ömer’in soyundan Şeyh Ali bölgeye ailesiyle birlikte gelir ve yerleşir. Bu dönemle ilgili ilk kayıt 1463 yılı Ankara Tahrir Defteridir. Fatih Sultan Mehmed Han Dönemine ait bu kayıtta, Şeyh Ali Kuzviran Köyü’ndeki bazı mülkleri vakıf ettiğini, bu vakfa evlatlarını mütevelli tayin ettiğini biliyoruz. Bu yıllarda Kuzviran Köyü, Ankara Sancağına bağlı Mudrıb/Muzrıb idari birimine bağlıdır. 1530 yılında Kuzviran Köyü Yabanabad Kazasına bağlanır. 1571 yılında Şeyh Ali Semerkandi ve onun soyundan gelenler ünlenmiş Kuzviran Şeyhleri olarak anılmaya başlamıştır. Şeyhin kerametiyle ortaya çıkan Sığırcık Suyu’nun kullanım hakkı onun soyundan gelen evlatlarına bırakılmıştır. Kırım’dan, Balkanlar’dan ve diğer illerimizden gelen heyetler bu sudan faydalanmışlar, bu yüzden köy Şeyhler olarak anılmaya başlamıştır.

Selçuklular döneminde Beypazarı, İstanbul-Bağdat yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Beypazarı, Orhan Bey’in Ankara’yı alması ile Hüdavendigar (Bursa) Sancağı’na bağlanarak Osmanlı yönetimine geçmiştir. Beypazarı 1868 yılından itibaren siyasi yönetiminde yer değişikliği ile Ankara’ya bağlı bir kaza olarak önemini sürdürmüştür.

Osmanlı Devleti’nin toprak rejimi ve askeri sisteminin bel kemiğini oluşturan Tımarlı (Anadolu) Sipahi Merkezleri’nden birisi olan Beypazarı; yöredeki Sipahi Beyi’ne ve ticari, ekonomik hayatın yoğunluğuna istinaden BEĞ BAZARI diye adlandırılmıştır.

Çamlıdere Belediyesi Online Vezne

✓ Çamlıdere İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Çamlıdere Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Çamlıdere Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Çamlıdere Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Çamlıdere Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Çamlıdere Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Çankaya Belediyesi Borç Sorgulama : Çankaya

Çankaya ilçesinin tarihi Ankara’nın genel tarihinden ayrılmasa da onun gerçek tarihi Cumhuriyet’le başlar.

Milli Mücadele’nin ilk günlerinde Çankaya, bağ ve bahçeleri ile yayla görüntüsündeydi. Birkaç küçük bağ evi, bozkırın ortasında yer alan yeşilliklerin arasında zar-zor seçiliyordu. Şehirse şimdi Numune Hastanesi’nin bulunduğu tepede bitiyordu. İncesu Deresi’nin olduğu yer ise sel taşkınları ile oluşmuş bir bataklıktan ibaretti. Cebeci ve çevresi çayırlıktı. Yer yer kavun ve karpuz, bağ-bostan ekiliyordu. Mustafa Kemal Paşa’ya Dikmen tepelerinde yapılan görkemli karşılama ve Çankaya’da küçük, havuzlu bir bağ evinin ayrılması, ilimiz ve ilçemiz için dönüm noktası oldu.

Çankaya başkent içinde başkent olarak Ankara’nın en itibarlı, en dikkat çeken ilçesi olmuştur. Çünkü Çankaya sınırları içerisinde Cumhurbaşkanlığı Köşkü, TBMM, Başbakanlık, kuvvet komutanlıkları (Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı), bakanlıklar, kamu kuruluşları, büyükelçilikler, önemli ticari, kültürel ve sosyal merkezler yer almaktadır.

Çankaya Belediyesi Online Vezne
✓ Çankaya İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çankaya Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çankaya Haberleşme Vergisi :E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çankaya Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çankaya Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çankaya Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Çubuk Belediyesi Borç Sorgulama : Çubuk

Çubuk İlçesi İç Anadolu Bölgesinde ve Başkent ANKARA İline bağlı bir ilçedir.Tarih içinde ilçenin adı ilk kez 1402 yılında, Çubuk ovasında yapılan ANKARA savaşı ile duyulmuştur. Tarihsel önemini bu savaştan alan kasaba, ilk kez 1902 yılında ilçe merkezi yapılmıştır.1910 yılında yeniden Bucak olmuş ve 1921 yılından bugüne ilçe olarak gelmiştir. İlçeye bağlı köylerin bir çoğu adını ANKARA savaşına ilişkin yaşanan  olay ve savaşan Komutanlardan almıştır.

2002 Yılı Ağutos ayı itibariyle ilçemize bağlı 3 Belde 85 Köy vardır.
İlçemiz 23.7.2004 tarih ve 2531 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu sonucu metropol ilçe olmuştur.  Bu kanun itibariyle 27 köy yeni düzenleme ile belediyemize bağlanarak mahalle statüsüne kavuşmuştur.

Çubuk Belediyesi Online Vezne
✓ Çubuk İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çubuk Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çubuk Haberleşme Vergisi :E-Belediye Sorgula!! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çubuk Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çubuk Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çubuk Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Elmadağ Belediyesi Borç Sorgulama : Elmadağ

İlçemizin araştırmaya değer tarihi kaynaklarla dolu olmasına rağmen fazla araştırma yapılmamış. Bu yüzden tanıtım kitabımızda öncelikle ilçemizin genel tarihini anlatırken bazı bilgi,belge ve rivayetlerle ilçemiz hakkında bir sonuca varacağız.

Elmadağ’ın Yozgat adını ilk alışının da Çapanoğlu’nun Yozgat’tan göç edip buraya yerleşmesinden sonra olduğu söylenir. Bahsi geçen olaylar 1840’lı yıllarda yaşanmış; ancak daha önceki yerleşim alanlarının Afyon’un Emirdağ İlçesinden gelenlerce kurulduğu ya da Oğuz Boylarının Anadolu’ya gelişi sırasında aynı boydan gelen bir sülalenin ikiye bölünerek bir kısmının Elmadağ’ı, bir kısmının da Emirdağ’ı yurt tuttuğu, böylece Elmadağ’da ilk Türk yerleşmesinin bu dönemde oluştuğu ifade edilmektedir.(1071 yıllarına Selçuklunun Türklere kapılarını açmasıyla bazı kavimlerin Ankara ve Kırıkkale çevresine yerleştiği bilinmekte ve bu kavimlerin İran Horasandan geldiği söylenmektedir)

Elmadağ Belediyesi Online Vezne
✓ Elmadağ İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Elmadağ Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Elmadağ Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Elmadağ Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Elmadağ Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Elmadağ Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Etimesgut Belediyesi Borç Sorgulama : Etimesgut

Ankara’nın merkez ilçelerinden Etimesgut, ilk çağlardan itibaren iskana açık, insan yerleşmelerinin olduğu bir yerdir. İlçe hudutları dâhilinde bulunan pek çok höyük, Kalkolitik, Eski Tunç Çağı, Demir Çağı, Hitit, Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait antik malzemelerin bulunmuş olması bu durumun açık bir göstergesidir. Ankara ve çevresinde Alt ve daha çok Orta Paleoitik dönemlere ait çeşitli eserler bulunmuştur.
Etimesgut isminin esin kaynağı olan Ahi Mesud, Osmanlı devrinde Ankara’da yaşayan bir ahi reisidir. Ahi Mesud hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Doğum ve ölüm tarihleri konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Ahi Mesud Zaviyesi 1462 yılında oğlu Minnet’in tasarrufunda olduğuna göre bu tarihten önce vefat etmiş olması gerekir. Onun ismini, Etimesgut Bağlıca Köyüne kurduğu zaviyesi ve oğlu Ahi Sinan’a ait Ahilik şeceresinden öğrenmekteyiz. Mesleği debbağlık (deri tabaklama) olan Ahi Mesud’un Kırşehir’de doğduğu, Ankara’ya da oradan geldiği kabul edilmektedir. Ahi Evrenin neslinden geldiği şeklindeki ifadeleri, akrabalık olarak kabul etmek yerine Ahilik bağı, mesleki intisap olarak kabul etmek daha doğru olur. Etimesgut bölgesi için tarihi seyir içerisinde “Amaksyz”, “Amaksız”, “Amaksis”, “Akmasus” isimleri kullanılır.

Etimesgut Belediyesi Online Vezne
✓ Etimesgut İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Etimesgut Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Etimesgut Haberleşme Vergisi :E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Etimesgut Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Etimesgut Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Etimesgut Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Evren Belediyesi Borç Sorgulama : Evren

1073 yılından itibaren Oğuz Türkmen boylarının Ankara coğrafyasında konar-göçer hayatları Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurulması ile yerleşik köy hayatıyla devam eder. Günümüzde Çamlıdere ilçe merkezinin bulunduğu yer, Bizanslılar döneminde terkedilmiş “viran” bir yerleşme yeridir. Osmanlı vakıf belgelerindeki tabirle “ıssız” bir bölgedir.

Asya’da başlayıp, Anadolu’ya kadar uzanan Moğol istilası sonucu Semerkand, Buhara, Horasan ve İran bölgesinde bulunan “Seyyid”, “Bekri” ve “Faruki” şecereli aileler Anadolu’ya, özellikle batıya doğru hicret eder. Oğuz Türkmen boyları bu aile fertlerini kendilerine rehber edinirler ve varlıklarını iki cihanda da büyük bir nimet olarak kabul ederler.

Semerkand şehrinden ve Hz. Ömer (r.a)’in soyundan Şeyh Ali ailesi ile birlikte bölgeye gelir ve yerleşir. Şeyh Ali’nin bölgeye yerleşmesi tahminen Ankara Savaşı’ndan sonradır. Şeyh Ali’nin Çamlıdere bölgesinde ki hayatı ile ilgili ilk belge 1463 yılına ait Ankara Tahrir Defteri’dir.

Evren Belediyesi Online Vezne
✓ Evren İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Evren Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Evren Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Evren Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Evren Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Evren Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Bunu da oku :   Emlak vergisi borcum var mı?

Gölbaşı Belediyesi Borç Sorgulama : Gölbaşı

Gölbaşı ve çevresinin özellikle Tunç Devrinde yerleşim alanı olmaya başladığı, Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Anadolu Selçuklu ve Osmanlılar döneminde de bu özelliğini devam ettirdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Gölbaşı çevresinin çeşitli bölgelerinde yapılan kazı çalışmaları, inceleme ve araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Gölbaşı’nın ilçe olması ise çok eskilere dayanmaz.Gölbaşı daha önce Örencik Köyüne bağlı Gölhanı adı ile anılan bir mahalle iken 1923 yılında, buraya Oğulbey Köyündeki Bucak Müdürlüğü ile Jandarma Karakolunun taşınması ile Gölbaşı Nahiyesi adını aldı. 1936 yılında ise ilçe olan Çankaya’ya bağlandı. 1955 yılında E-5 Devlet Karayolunun bu bölgeden geçmesi ile Gölbaşı’nın nüfus artışı ve gelişmesi hızlandı. 1965 yılında da Gölbaşı Belediye teşkilatı kuruldu. 29.11.1983 gün ve 2963 sayılı Kanun ile de Gölbaşı ilçe oldu. 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2872 sayılı Cevre Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak “Gölbaşı İlçesi Özel Cevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edildi. 1991 yılında da Gölbaşı Belediyesi Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alındı. Bugün Gölbaşı ilçesi Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 115,924 nüfusu ve 1300 km2’lik yüzölçümüyle devamlı gelişen ve büyüyen bir ilçe konumundadır.

Gölbaşı Belediyesi Online Vezne
✓ Gölbaşı İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Gölbaşı Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Gölbaşı Haberleşme Vergisi :E-Belediye Sorgula!| E-Devlet Sorgula!
✓ Gölbaşı Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Gölbaşı Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Gölbaşı Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Güdül Belediyesi Borç Sorgulama : Güdül

Yapılan araştırma ve incelemelerde Güdül çevresinde tarih öncesi çağlardan beri yerleşildiği anlaşılmıştır.İlçe yakınından geçen Kirmir Çayı boyunca kayalara oyulmuş mağaraların Etiler’e (M.Ö. 2000) ait olduğu sanılmaktadır. Daha sonra Frigler (M.Ö. 8. yy) bu yörede hakimiyet sürmüşlerdir.

İn-Önü denilen bu mevkideki mağaralarda haç işaretlerine rastlanmış, Romalılarca Hıristiyanlığın yayılması sırasında buraların mesken edildiği anlaşılmıştır. Daha sonra Bizanslıların yaşadıkları sanılmaktadır.

1071 tarihli Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış, Güdül ve çevresi Anadolu Selçukluları’nın idaresine geçmiştir. İlçe, Anadolu Selçuklu hükümdarlarından I. Mesut’un eniştesi ve Ankara Emiri olan Şehabüldevle Güdül Bey tarafından şimdiki yerinde, tahminen 850 yıl evvel kurulmuş olup, Orta Asya’dan Anadolu’ya ilerleyen 24 Oğuz boylarından birçoğu, bölgeye hakim olmuşlardır. Bu boylardan en önemlisi Kınık,Kayı ve Afşar boylarıdır. Güdül’ün Afşar ve Kayı adlarında iki mahallesi vardır. 1 Eylül 1957 yılına kadar Ayaş ilçesine bağlı bir nahiye iken aynı yıl 7030 sayılı Kanun ile ilçe olmuştur.

Güdül Belediyesi Online Vezne
✓ Güdül İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Güdül Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Güdül Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Güdül Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Güdül Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Güdül Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Haymana Belediyesi Borç Sorgulama : Haymana

Haymana, yontma taş devri, cilalı taş devri ve maden devrine uzanan bir geçmişin izlerini taşımakta, Hitit, Frigya, Pers, Galat, Roma-Bizans hakimiyetine şahit olmuş, Kral Yolu üzerinde bulunan bir yerleşim yeridir.Haymana, Gavur Kalesi kazılarında ortaya çıkan kültür, tabakalarından anlaşıldığına göre üç kavmin yerleştiği bir belde olmuştur.

Haymana’ ya Frigyalılardan sonra yerleşen diğer kavim de Galatlardır. Bugün Fransa topraklarında yaşayanGolvarların bir kolu olan Galatlar, İsa’ dan 278 sene önce Trakya’ dan Anadolu’ ya geçtiler. Bir süre Ankara, Galatların en büyük merkezi oldu. Bugünkü Haymana’ nın da içinde bulunduğu ve Romalıların adını verdikleri sıcak su mıntıkası anlamına gelen bölgede yaşadıkları tespit edilmiştir. Ankara ve civarı İ.Ö. 25′ te, Ağustos döneminde Romalı’ ların hakimiyetine geçti. Bugünkü kaplıcaların 1-1,5 Km. doğusunda Yılanteseri denilen mevkide bulunan harabeler Romalılar dönemine aittir. Romalılar bu bölgeyi şifa müessesi olarak kullanmışlardır.

Haymana Belediyesi Online Vezne
✓ Haymana İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Haymana Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Haymana Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Haymana Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Haymana Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Haymana Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Kahramankazan Belediyesi Borç Sorgulama : Kahramankazan

15 Temmuz askerî darbe girişiminde ilçe olarak gösterdiği “kahramanlıklar”, sadece ilçede o gecede 9 kişinin hayatını kaybetmesi, 92 kişiye gazi unvanı ve darbecilere karşı direnç gösterilmesiyle ilçenin ismi 25 Ekim 2016 tarihinde kabul edilen kanunla “Kahramankazan” olarak değiştirildi.

Kahramankazan, başkent Ankara’ya 47 km uzaklıkta tarih, doğa ve kültür hazinesine sahip, şirin bir Anadolu ilçesidir. İlçenin kurulduğu bölge, bir yerleşim yeri olarak eski çağlardan günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Yörede bulunan eski yerleşim alanları (ören yerleri), kale buluntuları ve kral mezarları, bir tarih müzesi niteliğindedir. Değişik dönemlerde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan buluntular ise müzelerde sergilenmekte, ilçemizin tarihi değerlerinin tanıtımında önemli bir yer tutmaktadır. Bakır çağından itibaren, değişik medeniyetlerin iz bıraktığı Kahramankazan’ı tanımak ve tarihi eserleri görmek için birçok yerli ve yabancı ilçemizi ziyaret etmektedir.

Kahramankazan Belediyesi Online Vezne
✓ Kahramankazan İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kahramankazan Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kahramankazan Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kahramankazan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kahramankazan Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kahramankazan Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Kalecik Belediyesi Borç Sorgulama : Kalecik

Kalecik ve çevresi, tarihi MÖ 4000 yıllarına kadar uzanan, çok eski bir yerleşim bölgesidir. MÖ 4000 yıllarında Hititler’in bu bölgede yaşadığına dair bazı kalıntılar bulunmuştur. Daha sonraları bölge, Büyük İskender’in ve ardından Doğu Roma İmparatorluğu ‘nun hakimiyetine girmiştir. 1071
Malazgirt Meydan Muharebesi ile Türklerin Anadolu’ya gelişinden sonra 1075 yılında Kalecik Kalesi , Selçuklu Türkleri tarafından zaptedilmiş ve onların hakimiyetine geçmiştir. Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra yörede beylikler döneminde Candaroğulları ‘nın hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır.
Yıldırım Bayezid zamanında Ankara ile birlikte Kalecik Kalesi de Osmanlılar tarafından zaptedilmiştir.
Timur’un çekilmesinden sonra tekrar Candaroğulları yörede yeniden kısa bir hakimiyet kurmuşlar, sonra tekrar Osmanlıların hakimiyetine geçmiştir. Kalecik, Osmanlı döneminde uzun yıllar Çankırı sancağına bağlı bir kaza olmuştur.

Anadolu Tarihi Coğrafyası üzerinde araştırmaları bulunan W.Ramsay Kalecik’ in çevresinde
Acıtorızıacum isimli bir kentten söz etmiştir. Ayrıca araştırmalarında W.Ramsay , Kalecik’ i Eçelriga olarak tanımlamıştır. Ayrıca yakın tarihimizde Kurtuluş Savaşında nokta hizmeti vermek, Kuva-yi Milliye güçlerine lojistik destek sağlamak bakımından hizmet etmiştir. 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk Kastamonu yolculuğu sırasında bölgeyi ziyaret etmiştir.

Kalecik Belediyesi Online Vezne

✓ Kalecik İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kalecik Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kalecik Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kalecik Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kalecik Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Kalecik Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Keçiören Belediyesi Borç Sorgulama : Keçiören

Tarihte Keçiören adının nereden geldiği hakkında beş rivayet bulunmaktadır.

Birinci rivayet: Keçiören ismi söylenip yazıldığı gibi “keçi’lerin ören yeri” kelimelerinin birleşmesiyle oluşur. Ankara Keçisi’nin otlak yeridir ve daha önceleri kullanılan tarihi yerleşim yeri anlamında ören kelimesiyle birleşmiştir.

İkinci rivayet: Tarihçi Heredot, Pers imparatoru’nun M. Ö. 6. yy da Anadolu’nun içlerine kadar uzanan tarihi kral yolundan bahseder. Doğudan gelen bu yol Ankara’dan da geçer. Ankara’ya geliş istikameti Pursaklar, Keçiören üzerindendir ve Ankara’da yaşayan halk, doğuya ve kuzeye; Bağlum üzerinden batıya gidilen yer anlamında yöresel ağzıyla “geçivermek”,”gidivermek” fiilinin değişimiyle “geçiveren” olarak adlandırılmış ve günümüze Keçiören şeklinde ulaşmıştır.

Üçüncü rivayet: Ankara ve Orta Anadolu’nun en güzel keçeleri buralarda dökülürmüş. Keçe dökülen bu yerlere zamanla Keçiören denilmiştir.

Dördüncü rivayet: Bilindiği gibi tarihi Ankara şehrinin etrafı dağlarla, meşhur zümrüt yeşili alanlarla kaplıymış ve Ankaralılar bu bağlarda otuzun üzerinde üzüm çeşidi yetiştirirlermiş. Ankara’nın en geç olgunlaşan üzüm çeşitleri burada yetiştiği için “geç veren” bağları denile denile bugünün Keçiören’ine dönüşmüş.

Beşinci rivayet: Ankara Mufassal Tahrir Defteri H.867/M. Tarihli kayıtlarda Karye – i Kiçi viran Tabi – i Kasaba olarak geçmektedir. Bu kayıtlar rivayetten öte belgeli bir kayıttır ve eski Türkçede “Kiçi” küçük demektir. Kiçiviran da küçük viran yer anlamındadır. Zamanla dağ Kiçiviran Keçiören’e dönüşmüştür. Ankara tarihi açısından büyük önem taşıyan Ankara’nın ilk kaya mezarları Basınevleri ve Kalaba’dadır. Basın evleri’ndeki mezarlar, kayalar yapı malzemesi olarak alına alına yok olmuş. Kalaba’da ise yine aynı amaçla tahrip edilirken bir kaya mezarı meşhur Keçiören Şelalesi’nin aktığı kaya üzerinde geçmişten geleceğe taşınmıştır.

Keçiören Belediyesi Online Vezne
✓ Keçiören İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Keçiören Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Keçiören Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!| E-Devlet Sorgula!
✓ Keçiören Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Keçiören Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Keçiören Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Kızılcahamam Belediyesi Borç Sorgulama : Kızılcahamam

Kızılcahamam Ankara’ ya 80 km. mesafede, Ankara- İstanbul karayolu üzerinde, 26.700 nüfuslu, çam ormanları, şifalı suları, kekik ve çam balı, modern turistik tesisleri ile eskiden beri başkentin akciğeri ve su deposu olarak bilinir. Ulaşım, Ankara  ve Kızılcahamam’ daki terminallerden her 15 dakikada bir hareket eden otobüslerle sağlanır.

İlçemiz, eşsiz tabii güzelliği, bol su kaynakları ve kuzey ile güneyi bağlayan Kargasekmez ve Azaphane geçitleri ile antik çağlardan beri yerleşim için bir cazibe merkezi olmuştur.

İlçemiz Başköy Kalesi, Mahkeme Ağacin ve Alicin kanyonu kilise mağaraları, Akdoğan Köyü kazıları, Saray köyü Roma harabesi, Seyhamamı’ ndaki eski kilise, İlçe tarihinin ilkçağlara kadar uzandığını, o devirlerde önemli bir yerleşim yeri olduğu konusunda bir fikir veriyor.

Yapılan araştırmalarda Çeştepe köyünün Paleolotik devirde ( En az 10.000 yıl önce) yerleşim yeri olduğu görülüyor. Ayrıca İnceğiz ve Çeltikçikale de antik çağın önemli birer yerleşim yeridir.

Kızılcahamam Belediyesi Online Vezne
✓ Kızılcahamam İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kızılcahamam Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kızılcahamam Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kızılcahamam Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kızılcahamam Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Kızılcahamam Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Mamak Belediyesi Borç Sorgulama : Mamak

Ankara il merkezine 3,5 km. uzaklıkta bulunan Mamak, Çankaya ilçesine bağlı Kayaş, Araplar, Karaağaç, Cireğil ve İmrahor köylerinden oluşan kırsal bir yerleşim alanı idi. Bu köyler zamanla gelişerek birer mahalle haline geldiler. Ankara’nın doğu yönünde giriş kapısı olan Mamak ve civar köyleri, 1930’lu yıllardan 1983 yılına kadar Ankara ili Çankaya ilçesine bağlı bir semt olarak kaldı. 19.11.1983 tarih ve 2963 sayılı Kanunla Çankaya ilçesinden ayrılarak merkez ilçe haline gelmiştir. İlçeye bağlı 3 belediye mevcuttur ve ilçenin 68 adet mahallesi vardır.

Bunu da oku :   Trafik ve Otopark Cezası Sorgulama

Son yıllarda hazırlanan nazım planına göre kentsel dönüşüm projesi içine alınan ilçe, şehrin doğu kısmında yer alır. Doğu ve güney yönünde Elmadağ ilçesi, batı yönünde Çankaya ilçesi ve Kuzey yönünde ise Altındağ ilçesi ile çevrilmiştir. İlçe adını ” askeri ve sivil yerleşme alanı” anlamına gelen “mamak” kelimesinden almıştır. Ancak ilçenin adının ilçede yaşamış olan Ahi Mamak’tan geldiği de söylenmektedir. Nüfus yoğunluğu ile Ankara’nın 4. büyük ilçesidir.

Mamak Belediyesi Online Vezne
✓ Mamak İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Mamak Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Mamak Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Mamak Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Mamak Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Mamak Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Nallıhan Belediyesi Borç Sorgulama : Nallıhan

Nallıhan toprakları çağlar boyu; Hititlerin, Friglerin, Bitinya Krallığının, Pers, İskender, Roma ve Bizans İmparatorluklarının hakimiyetinde kaldıktan sonra 1071 Malazgirt Zaferiyle başlayan süreçte Türklerin egemenliğine girmiştir. Önce Danişmentlilerin, daha sonra Anadolu Selçuklularının idaresinde bulunmuş, Anadolu Selçuklularının 1308’de yıkılmasıyla Candaroğulları Beyliği sınırları içinde kalmıştır. Orhan Bey zamanında ise Osmanlı Beyliği topraklarına katılmıştır. Bu fetih sırasında, Oğuz Türklerinin iki boyundan Beydilililer ve Eymirlilerin bir kısmı ilçemize gelip yerleşmişlerdir. İlçemizde, bu boyların adını taşıyan iki köy vardır.

2012 yılının sonlarına doğru çıkarılan, kamuoyunda “Bütünşehir Yasası” olarak adlandırılan 6160 Sayılı Kanunla Sarıyar ve Çayırhan 30 Mart 2014 Yerel Seçimiyle belediye olmaktan çıkarılmış, Sarıyar köye Çayırhan’da Nallıhan’a bağlı beldeye dönüştürülmüştür. Yine anılan yasaya göre beldelerdeki mahalle muhtarlıkları kaldırılmış, beldeler ve köy muhtarlıkları ilçelerin birer mahallesi haline getirilmişlerdir. Bugün Nallıhan´ın 7 merkez mahallesi dışında biri belde mahallesi olmak üzere 77 mahalle muhtarlığı vardır.

Nallıhan Belediyesi Online Vezne
✓ Nallıhan İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Nallıhan Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Nallıhan Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Nallıhan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Nallıhan Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Nallıhan Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Polatlı Belediyesi Borç Sorgulama : Polatlı

Polatlı ilçesi tarihi hakkında çok eskiye ait delil ve belgelere rastlanamamıştır. Bu nedenle tarihi bilgilerin, günümüzden yaklaşık 100 yıl öncesine kadar temini mümkün olabilmektedir.
Polatlı’ya ait en eski tarihi kayıt Menteşe köyünün 1860 yılında bugünkü Polatlı ilçesinin 3 km güneyinde bulunan Sivritepe eteğinde yerleştiği, daha sonra bugün Zafer mahallesi olarak bilinen bölgeye taşındığıdır. Günümüzde İstiklal mahallesi olarak bilinen Eskipolatlı köyünün ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgiler elde edilmemiş olmakla birlikte İstiklal mahallesi ve Menteşe köyünün Polatlı’nın ilk nüvelerini teşkil ettiği bilinmektedir.  Asıl Polatlı tarihi ise 1892 yılında İstanbul – Ankara demiryolunun ilçeden geçmesi ile başlar.

Polatlı Belediyesi Online Vezne
✓ Polatlı İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Polatlı Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Polatlı Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Polatlı Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Polatlı Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Polatlı Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Pursaklar Belediyesi Borç Sorgulama : Pursaklar

Pursaklar 5747 sayı ve 06.03.2008 tarihli Kanunla PURSAKLAR İLÇESİ Kurulmuştur. Coğrafî olarak Ankara’nın ku­zeyine düşen İlçemiz, Ankara-Çubuk arasında yer almakta olup Ulus’a 12 km uzaklıktadır.

Pursaklar, Ankara’nın en eski köylerinden birisidir. Osmanlı Devleti’nden günümüze intikal eden ve Başbakanlık Devlet Arşiv­leri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde muhafaza edilen tapu-tahrir defterleri ve evkaf defterlerinde kaydı mevcuttur.

Pursaklar adına, ilk olarak 1463 yılında Osmanlı Devleti tara­fından yaptırılan tahrir defterlerinde rastlıyoruz. Söz konusu kayıt­larda Pursaklar ismi, “Busaklar” olarak geçmekte olup, başındaki “B” sesi zamanla “P”ye dönüşmüş, “U” harfinden sonra da bir “R” harfi türeyerek günümüze kadar gelmiştir.

1960’lı yıllarda Pursaklar, ilk yerleşim alanı olan “Eski Köy” böl­gesinde meydana gelen bir heyelan sonucu, devletin yardımı ile plânlı olarak inşaa edilen, bugün Merkez Mahallesi olarak tanı­nan son yerleşim alanına taşınmıştır. 1965 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre Pursaklar nüfusu; 294 erkek, 265’i kadın ol­mak üzere toplam 559 kişidir. Pursaklar’ ın taşındığı son yerleşim alanının yol kenarı olması, çevrede kurulan fabrikalarda çalışan işçilerin bu bölgeyi ikamet etmek üzere seçmesine sebep olmuştur. Genellikle çevre vilayet­lerden gelen bu sakinlerle Pursaklar’ ın nüfusu çoğalmış, 1987 yı­lında nüfusu 2000’i geçtiğinden belediye teşkilatına kavuşarak “BELDE” sıfatını kazanmıştır.

Pursaklar Belediyesi Online Vezne
✓ Pursaklar İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Pursaklar Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Pursaklar Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Pursaklar Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Pursaklar Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Pursaklar Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Sincan Belediyesi Borç Sorgulama : Sincan

Sincan’ın kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 17. yüzyıl arşiv kayıtlarında Sincan Köyü’nün adına rastlanmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 28 hane ve mescitten oluşan bir köy iken Atatürk’ün önerileri ile yurtdışından gelen (Romanya ve Bulgaristan) göçmenlerle, 1950 yılında nüfusu 1258’e ulaşmıştır. Atatürk’ün emriyle Sincan’a 100 hanelik Romanya Köseabdi’den göçmenler getirilmiştir. Bunlar Sincan’a gelirken lale soğanları ile birlikte gelmişlerdir. Bu nedenle de Sincan denildiğinde öncelikle akla lale ve lale bahçeleri gelmektedir. Soydaşlarımızın buraya yerleştirilmeleri ile tipik bir göçmen köyü görünümünü alan Sincan, İstanbul – Ankara tren yolu ile Ankara – Beypazarı – Ayaş Devlet karayolu üzerinde olması nedeniyle kısa zamanda hızlı bir şekilde gelişmiş, 1956 yılında bucak merkezi haline getirilmiş, aynı yıl merkezde belediye teşkilatı kurulmuştur.

Nüfusu hızla artan Sincan bucağı 30 Kasım 1983 tarihinde çıkartılan 2963 sayılı kanunla ilçe haline getirilmiş, daha sonra da 8 Mart 1988 tarih ve 88/12721 sayılı bakanlar kurulu kararıyla Büyükşehir Belediye sınırları içerisine alınmıştır.

Sincan Belediyesi Online Vezne
✓ Sincan İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sincan Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sincan Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sincan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sincan Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sincan Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Şereflikoçhisar Belediyesi Borç Sorgulama : Şereflikoçhisar

Şereflikoçhisar’, Kültür Bakanlığının höyüklerde yaptığı araştırmalardan anlaşılacağı üzere, MÖ. 3000 yıllarına kadar uzanan 5000 yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Tuz Gölü ve Şereflikoçhisar genel görünüşü İlçe toprakları ülkemizin en eski yerleşme alanlarındandır. Höyükler halindeki ilk yerleşmelerden çıkartılan güneşte kurutulmuş kiremitler Cilalı Taş Dönemi’nde bile buralarda yerleşildiğini göstermektedir. Milattan önceki devirlerde Hititlerin, Roma ve Doğu Roma (Bizans) imparatorluğunun, bir ara da İran Devleti’nin hakimiyetinde kalan ilçe arazisi Malazgirt Zaferi’nden sonra Selçuklu Türkleri’nin hakimiyetine girmiştir. Selçuklulardan kalma en önemli tarihî eserler Sultan Alaaddin Camii ve bugün ayakta olmayan Hurşid Hatun (Sultan Alaaddin’in eşi) türbesi  ve Hacı Enbiya Hz. Türbesi dir. Şereflikoçhisar, Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra Karamanoğulları’na bağlı kalmıştır. 1467 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından Osmanlı Devleti sınırları içine alınan Şereflikoçhisar; Osmanlılar zamanında genellikle Aksaray’a bağlı bir kaza durumunda idi.

Osmanlı Hakimiyetine geçtikten sonra, Rumeli’ye Batı Trakya’ya İstanbul’un Fethi ile de, İstanbul’ Aksaray Semtin de 1571’de de Kıprıs’ta zorunlu ikamet ettirilmiştir. Bu nedenle Osmanlının hakimiyetine geçişinin ilk yüzyılında nahiye durumuna düşmüştür.19 yy’ın ortalarında Antep, Urfa, ve Maraş yörelerinde zorunlu ikamete tabi tutulan Şereflikoçhisar bir dönem Aksaray ve Niğde’ye bağlı kalmış, ESBKEŞAN salnamesiyle Kulu ve İnevi ile birlikte ortak yönetimle yöneltilmiştir. Daha sonra 1891 yılında ilçe olan Şereflikoçhisar; Konya iline bağlanmış,1933 yılında ise Ankara’ya bağlanmıştır.

Şereflikoçhisar Belediyesi Online Vezne
✓ Şereflikoçhisar İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Şereflikoçhisar Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Şereflikoçhisar Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Şereflikoçhisar Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Şereflikoçhisar Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!
✓ Şereflikoçhisar Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Yenimahalle Belediyesi Borç Sorgulama : Yenimahalle

Günümüzde Ankara ili ile kaynaşmış olan Yenimahalle ilçesinin tarihi 1925 yılına uzanmaktadır. Atatürk Ankara ilini başkent olarak seçtikten sonra Yenimahalle’deki çorak toprakları ıslah etmek amacıyla 5 Mayıs 1925 tarihinde Atatürk Orman Çiftliği’nin temelini atmıştır. 1946-1949 yılları arasında Ankara Belediye Başkanı olan Ragıp Tüzün de, bu çiftlik karşısındaki boş yamaçları satın alarak dar gelirli memurlara konut yapmaları için dağıtmış ve böylece Yenimahalle ilçesinin planlı bir biçimde kurulmasının yolunu açmıştır. 1 Eylül 1957 tarihinde ilçe merkezi haline gelen bölge, 1984 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri öncesinde bağımsız belediye haline gelmiştir.

Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından 1222 yılında, eski Bağdat ticaret yolunun geçtiği Ankara Çayı üzerinde yaptınlan Akköprü kentin tarihine tanıklık etmektedir. Atatürk tarafından 5 Mayıs 1925 tarihinde satın alınarak kurulan Atatürk Orman Çiftliği bu ilçe içinde yer almaktadır. Atatürk’ün doğumunun 100. yıldönümünde bu çiftlik arazisinde Ata’nın Selanik kentinde doğduğu evin bir benzeri yapılmış ve 19 Mayıs 1981 tarihinde halkın ziyaretine açılmıştır. Düğün ve bayramlarda yöreye özgü oyunlar oynamak, kına geceleri düzenlemek, gelin alaylarında maniler ve ağıtlar söylemek ilçenin yaşayan gelenekleri arasında yer alır.

Yenimahalle Belediyesi Online Vezne
✓ Yenimahalle İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Yenimahalle Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Yenimahalle Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Yenimahalle Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Yenimahalle Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Yenimahalle Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Ankara’nın Belediyeleri

Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle

5/5 - (10 votes)
(Toplam 19 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

One Thought to “Ankara Belediyeleri Borç Sorgulama

  1. sıtkı

    Ankara, Türkiye’nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilinin belediyeleri borç sorgulama ve ödeme hizmetleri.

Leave a Comment