Adana Belediyeleri Borç Sorgulama

Adana Belediyeleri Borç Sorgulama

Adana Belediyeleri Borç Sorgulama

Adana

Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık altıncı şehri. 2018 yılı verilerine göre, 2.220.125 nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 13.844 km2‘dir. İlde km2‘ye 160 kişi düşmektedir. (Bu sayı en çok Seyhan ilçesinde 1787 kişidir.)

01.02.2018 TÜİK verilerine göre 4’ü anakent ilçesi (Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam) olmak üzere toplam 15 İlçesi ve belediyesi vardır. Bu ilçelerde 831 mahalle bulunmaktadır.

Türkiye’deki altıncı büyük metropolitan alan olup ülkenin önde gelen bir ticaret ve kültür merkezidir.Maden zengini 4. bölge olan Adana; krom, demir, manganez, kurşun ve çinko yatakları açısından önem taşımaktadır.

Adana’nın merkezi; Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bölge olan Çukurova’nın merkezinde bulunur. Yaklaşık 5,62 milyon insana ev sahipliği yapan bölgenin büyük bir bölümü, tarıma oldukça elverişli, geniş ve düz bir arazidir.

Adana’nın Kısa Tarihi

M.Ö. 1900 Luvi Krallığı (Hititlerin bir kolu), M.Ö. 1500-1333 Arzava Krallığı (Hititlerden ayrı dogu kökenli bir grup), M.Ö. 1900-1200 Hitit Krallığı, M.Ö. 1190-713 Kue Krallığı (Frigler), M.Ö. 713-660 Asur Krallığı, M.Ö. 663-612 Kilikya Krallığı, M.Ö. 612-333 Pers Satraplığı, M.Ö. 333-323 Helenistik dönemi, M.Ö. 312-1333 Selökidler, M.Ö. 178-112 Karsunlar dönemi, M.Ö. 395-638 Bizanslılar ve M.S. 638 İslam devri sırasıyla Ermeni Krallığı, Mısır Türk Memlukluları, Ramazanogulları Osmanlılar, Fransızlar tarafından işgal edilen Adana 5 Ocak 1922’de kurtarılmıştır. Böylece tarih boyunca on ayrı ve büyük medeniyete, 18 ayrı siyasi yapılasmaya şahit olmuştur.

Toroslar‘dan ovada geniş kıvrımlar yaparak Akdeniz‘e dökülen Seyhan (Sarus) nehrinin kıyılarında kurulmuştur. Adana‘nın merkezinde bulunan Tepebağ höyüğü, İnsan oğlunun yerleşik hayata geçtiği neolitik döneme aittir. Tarihi M.Ö.6000 lere kadar dayanan Dünyanın en eski yerleşim birimlerinden birisidir. Adana Kiznuwatna Krallığı’nin Merkezi iken M.Ö.1350 lerde Hitit Federasyonuna dahil olmuştur. M.Ö. 9.yy.da Asurlular’ın M.Ö. 7.yy.da İranlıların eline geçmiştir. M.Ö. 333′ de Büyük İskender ve ordusuna ev sahipliği yapan Adana, Issos savaşından sonra Makedonyalılar’ınn, İskender’in ölümünden sonra da Selefkiler’in eline geçmiştir.

Adana‘da 1352 yılında kurulan Ramazanoğlu beyliği 1517 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihte, Mısır seferine giden padişah Yavuz Sultan Selim, Adana‘yı Osmanlı Imparatorluğuna bağlamıştır. 1535 yılında doğu seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman’a, 1638’de Bağdat seferine çıkan padişah lV. Murat’a, 1833’de Osmanlı devletine baş kaldıran Mısır valisinin oğlu İbrahim Paşa’ya ve ordusuna ev sahipligi yapmıştır.

I.Dünya Savaşının bitiş tarihi olan 1918’de Türkler için yen bir mücadele baslamıştır.

31 Ekim 1918’de Adana‘ya gelerek Alman mareşali LIMAN Von Sanders’den Yıldırım Orduları Komutanlığı’nı devralan Mustafa Kemal, ‘Savaş, müttefikler için bitmiş olabilir; Ama bizi ilgilendiren savaş, kendi istikbalimizin savaşı, ancak şimdi başlıyor’ diyerek, Adana‘da Kurtuluş savaşının ilk işaretini vermiştir. Bu sırada düşman kuvvetleri Adana ve yöresini işgal etmeye başlamışlardır. Amaçları, Avrupa devletlerine destek veren bir Ermeni devleti kurmaktir. 1918-1919 yıllarında, işgalciler, Adana‘da zulüm ve işkence uygulamışlardır. Bunca baskıya dayanamayan Adana‘lılar örgütlenerek ‘Kilikya Milli Kuvvetler Teskilatı‘nı kurmuşlardır.

5 Ağustos 1920’de Mustafa Kemal, Fevzi Bey (Çakmak) ve milletvekilleri Pozantı‘ya gelerek burayı il merkezi haline getirmişler ve Pozantı kongresini yapmışlardır. 1920 Kasım ayında Fransızlar yenilgiye uğramışlar ve Fransız Hükümeti, T.B.M.M. Hükümeti’ni resmen tanımıştır. 20 Ekim 1921’de Fransızlar’la ‘Ankara Antlasmasi’ imzalanmıştır. Bu antlaşmaya uygun olarak 5 Ocak 1922’de Fransızlar, Çukurova’dan tamamen ayrılmışlardır. Bu tarihten itibaren il merkezi tekrar Adana‘ya taşınmıştır.

Belediyeye Ödenen Vergiler Nelerdir?

Vergi Takvimi
Vergi Türü Taksit Son Ödeme Tarihi
Emlak Vergisi 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
Harcamalara Katılım Payı 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
İşgaliye Vergisi Her ayın birinde peşin ödenir
Eğlence Vergisi Her ayın yirmisinde peşin ödenir

Belediyeye ödenen vergilerin ve harçların neler olduğu, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanuna göre, belediyeye ödenen vergiler şu şekilde sıralanıyor:
✓ İlan ve Reklam Vergisi
✓ Eğlence Vergisi
✓ Haberleşme Vergisi
✓ Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
✓ Yangın Sigortası Vergisi
✓ Emlak vergisi

1-İlan ve Reklam Vergisi

Konu: Madde 12 – Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

Mükellef ve sorumlu: Madde 13 – İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yaptırmaktan sorumludurlar.

2- Eğlence Vergisi

Konu: Madde 17 – Bu Kanunun 21’inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.
Mükellef: Madde 18 – Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir.
İstisna ve muaflıklar: Madde 19 – Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz:

✓ Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler.
✓ Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler.
✓ Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler.
✓ Spor-Toto oynanması.
✓ (3048 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle eklenen bent) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler.

Matrah: Madde 20 – Verginin matrahı:
✓ Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılat (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil.)
✓ Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayrisafi hasılat.
✓ (3048 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen şekli) Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için, Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.

3-Haberleşme Vergisi :

Konu : Madde 29 – (3239 sayılı kanunun 119’uncu maddesiyle değişen madde) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.
Mükellef : Madde 30 – Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon idaresidir.

4-Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi:

Konu: Madde 34 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.
Mükellef ve sorumlu: Madde 35 – Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.

Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar.

5-Yangın Sigortası Vergisi:

Konu: Madde 40 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir.
Mükellef: Madde 41 – Yangın Sigortası Vergisini, sigorta şirketleri ödemekle mükelleftirler.

6-Emlak vergisi

Konu: Gayrimenkul sahipleri tarafından iki eşit taksit halinde alınan vergidir.

Aladağ Belediyesi Borç Sorgulama : Aladağ

Aladağ 1987 yılında İlçe merkezi olana kadar bölgeye Karsantı adı verilmiştir. Karsantı, Çukurova’yı fetheden ilk Türkmen boyları tarafından yöreye verilen addır. Bu ad ile ilgili birçok efsane anlatılmaktadır. Bir efsaneye göre; “Çukurova’dan Aladağ’ın Acıman Yaylası’na göç eden Yörükler Hasandede Gediği’ne gelip Aladağ Havzası’na baktıklarında havzanın bembeyaz olduğunu görmüşler. Daha sonra Karsantı’ya indiklerinde bakmışlar ki gördükleri beyazlık sis imiş. Demişler ki: Biz bu beyazlığı kar sandık meğer pus imiş.’’ (yerli halk halen sis’e pus demektedir.) İşte Karsantı ismi bu anlatılan efsaneye göre yöreyi yazları yaylak olarak kullanan Yörüklerin pusu kar sanmaları ile ortaya çıkmıştır. Havzaya kışın uzaktan bakıldığında kar gibi bembeyaz sis tabakasını görmek bu günde mümkündür.

Aladağ ve çevresinin tarihi gelişimini Adana tarihinin gelişimi ile birlikte ele almakta yarar vardır. Çünkü, Aladağ’ın ormanları ve Aladağlardan Adana şehrine ulaşan Seyhan Nehri her dönem önemini korumuştur. Büyük İskender’in gemi yapımında kullanmak üzere Pos Ormanlarına gelerek, “Sedir” ağaçlarını kestirip, suyollarıyla Akdeniz’e indirdiği bilinmektedir. Yüzyıllar öncesinde Cumhuriyet Dönemine kadar Adana ve çevresinde Kizvatna Krallığı, Hititler, Kueliler, Asurlular, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler, Ramazanoğulları ve Osmanlı Devleti hâkimiyet kurdular. Bu dönemlere ait Aladağ ve çevresinde bulunan tarihi kalıntılar, kaleler, kilise harabeleri, harabeleri ve daha birçok kalıntı bu bölgede yüzyıllar öncesine varan bir yaşantının olduğunu göstermektedir.

Bunu da oku :   Su Faturası Borcu Sorgulama ve Borç Ödeme

Aladağ Ramazaoğulları ile birlikte 1516 yılında Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır. 1719 yılında ise Karsantıoğulları beyliği kurularak bölgede hakin unsur olmuşlardır. 1865 yılına kadar bu hakimiyet sürmüştür. 1865’ten sonra Karsantı Nahiye olmuş ve Adana Vilayeti’ne bağlanmıştır. Bugünkü ilçe merkezinin gelişimi de böylece başlamıştır. 1918 yılında Çukurova’nın Fransız ve İngilizlerden tarafından işgali ile bölgede Fransız denetimine girmiştir. Fakat kısa süre sonra 30 Mart 1920 tarihinde Milli kuvvetler tarafından kurtarılmış ve Milli mücadelenin merkezlerinden biri olmuştur. Cumhuriyet dönemi ile yol çalışmaları başlamış olup 1929 yılında Karaisalı’ya bağlanarak nahiye olmuştur. Karaköy Adını almıştır. 1973 yılında belediye teşkilatı kurularak Karsantı adını almıştır. 1987 yılında ise ilçe olmuştur.

Aladağ Belediyesi Online Vezne
✓ Aladağ İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Aladağ Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Aladağ Haberleşme Vergisi :E-Belediye Sorgula!
✓ Aladağ Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Aladağ Yangın Sigortası Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Aladağ Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Ceyhan Belediyesi Borç Sorgulama : Ceyhan

1073’te Türklerin eline geçen Ankara, 1143’te Selçuklu Sultanı 1.Mesut, 1169 yılında da 2. Kılıçarslan tarafından yönetilir. İçkale’deki Alaaddin Camii, Samanpazarı Semti’ndeki Arslanhane Camii, Selçuklular Dönemi’nden günümüze kalan önemli eserlerdir. 14. Yüzyıl’da sık sık el değiştiren Ankara, İlhanlıların, Eretna Beyliği’nin, Ahilerin daha sonra da Osmanlıların egemenliğine girer. Bölgede, 1402 yılında ünlü Ankara Savaşı gerçekleşir. Osmanlı Dönemi’nde, önce Büyük Anadolu Eyaleti’nin merkezi, daha sonra da Sancak Merkezi olan Ankara’da sof yapımı, debbağlık ve kundura üretimi oldukça gelişir. Bölgede ticaretin gelişmesiyle birlikte çok sayıda han ve bedesten inşa edilir.

Altındağ, Ankara’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin görmeden gitmediği bir yer. Dünyanın en önemli uygarlık müzelerinden olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin bulunduğu bu bölge, ayrıca Kurtuluş, Cumhuriyet, Etnografya, Gar gibi diğer önemli müzelere de ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet Tarihi’nin ilk meclisi ve Cumhuriyet’in simgesi Zafer Anıtı Altındağ’ın merkezi Ulus’ta yer alıyor. Yüzyıllardır ayakta kalan 30’a yakın Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne ait camii tüm ihtişamıyla kenti süslüyor. Suluhan Çarşısı ticaretiyle, Çengelhan sanayi müzesiyle, Pirinçhan ise kültür ve sanat merkeziyle Altındağ’a hayat veriyor. Roma Hamamı, Augustus Tapınağı, Julianus Sütunu ise Roma ve Bizans İmparatŞehrin bilinen tarihi 9 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Ceyhan Ovası Hitit, Asur, Fenike, Mısır, İran, Roma ve Bizans medeniyetlerine evsahipliği yapmıştır.

Boğazköy ve Kültepe tabletlerinde adı geçen üç krallıktan, Luvi Krallığı’nın (M.Ö. 1900) Ceyhan Nehri’nin doğu kısmında, Arzava Krallığı’nın ise (M.Ö. 1500-1333) nehrin batı kısmında kurulduğu anlaşılmaktadır. Luviler Asurluların, Arzavalılar ise Hititlerin egemenliği altına girmişlerdir. Kizzuwatna Krallığı ise Seyhan ve Ceyhan nehirleri arasında kurulmuş olup Hitit egemenliğine girmiştir.

M.Ö. 1200 yılında Hitit Krallığının ortadan kalkması ile Kue Krallığı kurulmuş (M.Ö. 1190-713), Kral Asistavands Karatepe şehrini kurdurmuştur. Daha sonra bölge Asurlar’ın, Babiller’in, Persler’in, Büyük İskender’in, Selevkoslar’ın, Helenistik Mısır Krallığı’nın, Roma İmparatorluğu’nun, Bizans İmparatorluğu’nun, Emeviler’in, Abbasiler’in, Tolunoğulları’nın, Hamdaniler’in ve tekrar Bizans’ın eline geçti.

1071 Malazgirt Savaşı sonrası, Süleyman Şah (Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu) 1083 yılında Ceyhan Ovası’nı ve Adana’yı tamamen ele geçirdi. 1097 yılında Kilikya Ermeni Krallığına bağlanan Ceyhan 14. yüzyılda Mısır Memlüklülerinin istilasına uğrar ve sonrasında Dulkadir oğlu Beyliği topraklarına katılır. O yıllarda nüfusu 5.000’dir.Ceyhan, 1353-1515 yılları arasında Memlüklere bağlı Ramazanoğulları Beyliği’nın hakimiyeti altında kalmıştır. Bu topraklar için Memlükler ve Osmanlılar 1485-1498 yılları arasında savaştılar. 1515 yılından itibaren Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Adana toprakları Ceyhan Ovası ile birlikte Osmanlı Devletinin idaresine girdi.

1525 yılına ait Osmanlı Tapu tahrir defterinde adı Yarsuvat olarak geçmektedir. Bu dönemde bölgeye yerleştirilen Kınık Türkmenleri, Oğuzların Üçok koluna ait Denizhanoğulları saoyundan gelmektedir. Nitekim bugün bölgede kalabalık bir nüfusa sahip olan Sırkıntıoğulları, Karsantıoğulları, Kozanoğulları, Cerit, Yüreğir, Barak, gibi Türkmen obaları Oğuzların Kınık boyuna bağlıdırlar.

Kırım Savaşı’ndan sonra Osmanlılar buraya Nogay Türklerini ve 93 Harbi’nden sonra da Rumeli Türklerini iskan etmişlerdir. 1896 yılında II. Abdulhamid tarafından Hamidiye adı verilmiş 1908 yılında ise Urfiye olarak değiştirilmiştir.

19 Temmuz 1926’da ilçe yapılmış ve Cebelibereket vilayetine (Osmaniye) bağlanmış ve son olarak 3 Mayıs 1920 yılında çıkarılan yasa ile adı Ceyhan olarak değişmiştir. 1933 yılında Cebelibereket ili’nin ilçe yapılması üzerine bugünkü statüsüne kavuştu.

Ceyhan Belediyesi Online Vezne
✓ Ceyhan İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Ceyhan Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Ceyhan Haberleşme Vergisi :E-Belediye Sorgula!
✓ Ceyhan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Ceyhan Yangın Sigortası Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Ceyhan Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Çukurova Belediyesi Borç Sorgulama : Çukurova

Adana ve Çukurova bölgesi eski devirlerden beri bir yerleşim merkezi olmuştur. Tarihi belgelerde Kilikya olarak geçen Çukurova’dan, Boğazköy’den çıkarılan Hitit yazılı levhalarında, Uru Adania (Adana ülkesi) diye sözedilmektedir.

Gezgin coğrafyacı Strabon, antik çağlarda Kilikya olarak bilinen bölgeden, “Coracesion’dan (Alanya), Kilikya-Suriye kapısına kadar uzanan Küçük Asya’nın güneydoğu kıyıları.” diye sözeder. Herodot, bölgenin Hypachoea diye adlandırıldığını, Fenikeli Age-nor’un oğullarından Cilix’in buraya gelip yerleştiğini ve onun adından dolayı bölgenin Kilikya adını aldığını nakleder. Fakat Kilikya adı ilk kez, Asur yazıtlarında Chilakka olarak görülmüştür. Bu nedenle bugün Kilikya adının Asur kaynaklarında özellikle Dağlık Kilikya için kullanılan Chilakka kelimesinden kaynaklandığı kabul edilmektedir. Aynı Asur kaynaklarında Ovalık Kilikya ise Que olarak adlandırılmaktadır.

Anadolu ile Suriye ve Mezopotamya arasında ulaşımı sağlayan Gülek ve Sertavul (Kilikya kapıları) ile Belen (Suriye kapısı) gibi önemli geçitler nedeniyle stratejik önem taşıyan bölgenin doğu ve batı kesimleri yeryüzü şekilleri bakımından farklı özellikler gösterir. Bu nedenledir ki Hellenler, batı kesimini Cilicia Tracheia (Dağlık Kilikya), doğu kesimini Cilicia Pedias (Ovalık Kilikya) olarak anmışlardır. Romalılar ise Dağlık Kilikya’ya Cilicia Aspera, Ovalık Kilikya’ya Cilicia Campestris adını vermişlerdir. Dağlık Kilikya kabaca, Alanya ile Mersin arasında kalan, Ovalık Kilikya ise Mersin’den İskenderun Körfezi’ne kadar uzanan kesimlerdir. İki Kilikya’yı ise Lamas (Limonlu) çayının birbirinden ayırdığı kabul edilir. Günümüzde Dağlık Kilikya Taşeli yarımadası, Ovalık Kilikya ise Çukurova olarak adlandırılır.

Çukurova Belediyesi Online Vezne
✓ Çukurova İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çukurova Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çukurova Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çukurova Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çukurova Yangın Sigortası Vergisi : E-Belediye Sorgula!| E-Devlet Sorgula!
✓ Çukurova Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Feke Belediyesi Borç Sorgulama : Feke

Feke ilk çağlardan günümüze kadar bir çok kavim ve Devletlere yerleşim alanı olmuştur. Feke’ nin MÖ. 16. yy.’ da Hititlerin hakim olduğu bir federasyon bölgesinde kurulduğu rivayet edilmektedir. Son yıllarda Kayseri Kültepe ve Osmaniye Karatepe tablet ve yazıtlarından anlaşıldığına göre yönetim yeri Mezopotamya da ki Asur kenti olan, Asur Devleti vatandaşlarından oluşan tüccarlar mö.19.yy. ve 18.yy.’ da Kültepe ve çevresi ile Anadolu’ nun değişik yerlerinde ticaret kolonileri kurarak iyi örgütlenmiş bir Pazar ağı geliştirmişlerdir. Mö.19.yy’ da Asur ticaret kolonilerinin oluşturduğu Pazar ağında: İç Anadolu’ nun yüksek Platoları ile Klikya Ovası arasındaki bağlantıyı sağlayan bir geçit olması ve bu güzergahtan geçen ticaret kervanlarının güvenliğini ve denetimini sağlamak amacıyla hakim noktalara karakollar kurulmuştur. Feke mö.6.yy.’ da Perslere, mö.333 yılında ise Persleri yenen Büyük İskenderin eline geçmiştir. İskender’ den sonra mö.1.yy. sonlarına doğru Roma İmparatorluğuna, daha sonraları Bizanslıların eline geçmiştir. 1375 yılında Mısır Memluklarının işgali ile Ermeni hakimiyetine son verildi. Vahka(Feke) Yavuz Sultan Selim’ in 1517 yılında Mısır seferi sırasında Osmanlı Devleti tarafından feth edilmiştir. Sonraki yıllarda Yüreğir Türkmen Beylerinden Ramazanoğlu ailesinin idaresine girmiştir.

19 yüzyılın sonlarında Osmanlıların Klikyayı ele geçirmeleri üzerine birtakım derebeyleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan Kozanoğulları Kozan’da idi ve askerleri Feke havalisinde bulunuyordu. 1. Dünya Savaşı sırasında Fransızların Maraş-Antep ve Adana’yı işgalini fırsat bilen Haçin ve Feke Ermenileri buralarda bulunan Türklere,Fransızların tahrikiyle akla hayale gelmedik işkenceler yapmaya başlamışlardır. Kozan’ın Fransızlar tarafından işgal tarihi olan 1919 yılı Feke’nin de işgali demektir.

Gerçi Feke’ye işgal maksadıyla doğrudan bir Fransız askeri kuvveti gelmemiş olmakla beraber,Fransız askerinden güç alan Ermeniler Türklere işkenceye ve işgal hareketine başlamıştır. Ermenilerin bu hareketlerini önlemek için Kaymakam Şeref Bey şehrin ileri gelenlerini ve halkı silahlandırarak bunlarla mücadeleyi başlatmıştır. Ermeni vahşeti kısa zamanda milli bir ayaklanmaya neden olmuştur. Feke’nin bu vahşetten kurtuluşu 1920 yılının Mart ayına rastlar. Arap Ali kumandasındaki kuvvetlerin Feke’ye girmesiyle Feke’nin kurtuluşu gerçekleşmiştir. Fekeliler her yıl 22 Mart tarihini kurtuluş günü kutlamaktadır. Feke şimdiki yerine,Feke Kalesinin bulunduğu ‘’Eski Feke’’ den 1943 yılında nakledilmiştir. Feke yurdumuzun güneyinde İç Toroslara doğru uzantısı olan bir bölgede kurulmuş,Adana iline bağlı bir ilçedir. İlçede 28.03.1980 tarihinde büyük bir sel afeti yaşanmıştır.

Bunu da oku :   İstanbul Avrupa Belediyeleri Borç Sorgulama

Feke Belediyesi Online Vezne
✓ Feke İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Feke Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Feke Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Feke Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Feke Yangın Sigortası Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Feke Emlak vergisi : E-Belediye Sorgula!

İmamoğlu Belediyesi Borç Sorgulama : İmamoğlu

İmamoğlu ilçesini tarihi Adana ili ve Kozan ilçesinin tarihi içerisinde ele alınmalıdır. İlçe merkezinin oluşumu sonraki tarihlere rastlarsa da ilçeye bağlı köylerde yerleşimin tarihi daha öncelere kadar dayanmaktadır. Bu nedenle ilçenin tarihini bağlı köylerin Adana’nın ve Kozan’ın tarihinden ayrı tutmak doğru olmaz.

Kozan 1923-1926 yılları arasında vilayetlik yapmıştır. 1926 yılında tekrar Adana vilayetine bağlı ilçe haline dönüştürülmüştür. İmamoğlu ilçesini bugünkü köylerinin çoğu Cumhuriyetin ilk yıllarında vardı ve Kozan’a bağlı köylerdi. Çevre köylerin Cumhuriyetin ilk yıllarında var olduğu tartışılmazdır. Ama İmamoğlu’nun ismi nereden geldiği ve nasıl olduğu henüz belli değildir. İmamoğlu isminin kaynağı konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır. Bugünkü İmamoğlu ilçe merkezinin yerinde eskiden garipler mezarlığı bulunurmuş, çevredeki konar göçerler cenazelerini buradaki mezarlığa defnederlermiş, bu mezarlık zaman içerisinde kaldırılarak yerleşime açılmıştır. Bu bölgenin aynı zamanda önceleri bataklık olduğu ve bol miktarda sivrisinekten dolayı sıtma hastalığı olduğundan yerleşime açılmadığı, ancak yol güzergahı konumu nedeniyle geliştiği rivayet edilmektedir. İmamoğlu ismini “kör imam” lakabıyla anılan bir kişini toroslardan doğan çepelce deresi üzerinde konulan köprü başında inşa ettiği han olan konaklama yerinden aldığı söylenmektedir. Bugünkü ilçe merkezinde toroslardan doğan çepelce deresinin üzerinde bulunan köprü başı konaklama yeri olarak bir hanın bulunduğu rivayet edilmiştir. Bu rivayet Kozan ile Adana arasında doğru kabul edilmiştir. İmamoğlu ilçe merkezi boş alan olduğundan devlet tarafından iskana müsait bölge olarak belirlenmiştir. Anadolu dışından gelen Türk asıllı göçmenlere tahsis edilmiştir. Bu yüzden 1936 yılında Romanya’dan gelen göçmenler ilçeye bağlı Koyunevi, Yazıtepe ve Ayvalı köylerine yerleşmişlerdir. Ayrıca 1938 yılında gelen göçmenlerde bu günkü ilçe merkezinin bulunduğu yere hükümetçe yerleştirilmişlerdir. Daha sonra Ceyhan ve Kozan ilçelerinde bulunan Romanya göçmenleri de İmamoğlu’na taşınmışlardır. İmamoğlu Romanya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin ve çevre ilçe ve köylerden gelen yerli halkın yerleşmesiyle Koyunevi köyünün bir mahallesi olmuştur. Koyunevi köyünün mahallesi iken 1940 yılında köy tüzel kişiliğine kavuşmuştur. İmamoğlu köyü kurulduktan sonra bir cazibe merkezi haline gelmiş ve 1945 yılında İmamoğlu pazarı kurulmuştur. 1946 yılından itibaren göçer yörükleri ile civar köylerde barınan yarı göçebe hayatı yaşayan aşiretler de İmamoğlun’u mesken tutmuştur. 02/10/1949 tarihinde daimi asayiş karakolu olarak jandarma teşkilatı kurulmuştur. 1950 yılında Bulgaristan’dan gelen Türk asıllı göçmenler iskan edilmişlerdir. 30/07/1959 tarihinde bucak teşkilatı statüsüne kavuşmuştur. 1964 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur.

İmamoğlu Belediyesi Online Vezne
✓ İmamoğlu İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ İmamoğlu Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ İmamoğlu Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ İmamoğlu Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ İmamoğlu Yangın Sigortası Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ İmamoğlu Emlak vergisi : E-Belediye Sorgula!

Karaisalı Belediyesi Borç Sorgulama : Karaisalı

Karaisalı tarihinin derinliklerine inildiğinde Roma devri kalıntılarına rastlanır. Roma devrinde MİDİLLİ olarak adlandırılan şehrin kalıntıları Karaisalı’nın güneyinde bulunmaktadır. Dönemin büyük şehirlerinden biri olan Midilli’nin 70 binin üzerinde nüfus barındırdığı tahmin edilmektedir.

Midilli şehri Büyük İskender’in Anadolu’yu istilası sırasında yıkıldıktan sonra birçok uygarlıklar görmüştür. Ancak Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden sonra yöreye vurdukları Türk uygarlığı mührü son derece belirgin olup, günümüzde birçok Selçuklu ve Osmanlı eserleri ve isimlerine rastlıyoruz.

Yöreye Selçuklu Türklerinin yerleşmesi ile birlikte şehrin adının “ÇECELİ” olarak değiştirildiğini görüyoruz. Günümüz ilçe halkının Yüreğir Ovasından gelen Ramazanoğulları ve Menemencioğulları soyundan geldiğini biliyoruz. İlçeye bugünkü ismi, Ramazanoğullarından Kara İsa Bey’e atfen verilmiştir.

Karaisalı Belediyesi Online Vezne
✓ Karaisalı İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Karaisalı Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Karaisalı Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Karaisalı Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Karaisalı Yangın Sigortası Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Karaisalı Emlak vergisi : E-Belediye Sorgula!

Kozan Belediyesi Borç Sorgulama : Kozan

Anadolu Tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yöremizin Tarihinde Anadolu’nun tarihi kadar eski olduğundan Kozan ve havalisinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Bu bilgiler ışığında tarihi Sis şehrinin Çukurova ve çevre tarihinde yöreye ilk insanın ayak bastığı zamandan berisinin tarihi izlerini yansıtır. Sis ve arkasının verdiği dağlık bölge Hititler’den Asurlulara kadar uzanan tarihi olayların da yaşandığı yerdir. Tarihi Komana (veya Şar) şehri erken dönem Hitit-Kizzuvatna Krallığının merkezi idi.

Mezopotamya’dan İç Anadolu’ya uzana ticaret ve kervan yolunun Anavarza-Sis-Kayseri bağlantılı olması bölgenin stratejik öneminden de kaynaklanır. Sis şehrinin kuzeyindeki “Karasis” antik şehrinin giriş kapısında bulunan fil kabartması dolayısı ile İskender döneminde burada yerleşim olduğu ve dağlara doğru uzanan kervan yolunun da buradan kontrol edildiği ortaya çıkar. “Sis” şehir ismi tarihin hatırasıdır. En azından 3.000 yıllık insan yerleşimi burada “Sis” şehrinde yaşanmıştır. Asurluların “Sizu”, Romalıların “Sision” ve daha sonra da “Sis” adıyla bilinen antik kent, aynı isimle 1928 yılına kadar varlığını korumuştur.

Anavarza antik kenti MS 1269 yılında yaşanan depremden büyük hasar gördü. Şehirde yaşayan Ermeni Prensliği ve halk Sis şehrine taşındı. Ermeni Kral II. Leon zamanında Sis kalesinin eteğinde Kral sarayı yaptırıldı. 1340 ve 1350’li yılarda Çukurova’ya gelen Ramazanoğlu ve Türkmen aşiretler Misis ve Adana şehirlerini ele geçirdiler. Mısır’ı Memluklu Türk Devleti’nin ordusu 1375 yılında Sis Ermeni Krallığını kuşatma altına aldı. Işık Temur ve Türkmenler son Ermeni Kralı VI. Leon’u kale içinde teslim aldılar ve böylece Kilikya Krallığı devri sona erdi. Ama bundan sonra Türklerin hoşgörülü ve adaletli yönetiminden dolayı Sis şehrinin Ermeniler için dini önemi devam etti. Sis Ermeni manastırı ve kilisenin aynı yerde bulunması Ermeniler için dini önem taşıyan kutsal eşyaların da burada bulunması dolayısı ile Van’dan Konya’ya kadar uzanan Güney Anadolu şehirlerinde yaşayan Ermeniler dini inançlarının gereği Sis şehrine geliyor ve burada pelesenk yağı bulunan Altın kazanın kapağının açılması törenlerine katılıyorlardı.

Kozan Belediyesi Online Vezne
✓ Kozan İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kozan Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kozan Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kozan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kozan Yangın Sigortası Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Kozan Emlak vergisi : E-Belediye Sorgula!

Pozantı Belediyesi Borç Sorgulama : Pozantı

Doğa ve tarihin iç içe olduğu, doğal güzellikleri, tarihi ekonomisi, turizm değerleri, yaşantısı ve kültürel özellikleri ile günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Adana’mızın önemli ilçelerinden birisidir.

Akçatekir, Bürücek, Eskikonacık, Yenikonacık, Kamışlı, Alpu, Fındıklı, Dağdibi gibi yaylaları ile Adana’nın yaz aylarındaki en önemli yaşam merkezidir. Tarihi Akköprü ve Anahşa Kalesi ile Toros Tünelleri, İbrahim Paşa Tabyaları en önemli tarihi değerleridir.

Pozantı merkeze 9 km mesafede bulunan Belemedik Vadisi ise ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde fotoğraf tutkunlarının ve doğa düşkünlerinin vazgeçemediği doğal güzelliklere sahiptir. Dizi ve film çekimleri ile dış mekân çekimlerinin merkezi haline gelen Belemedik, Anıt ağaçları, Almanlardan kalan taş bina kalıntıları ile de tarihe tanıklık eden çok önemli bir turizm değeridir.

Bir konaklama merkezi olan Pozantı; pirzolası ve yerel ürünleri, bal, çilek, kiraz, elma, üzüm pekmezi ile bölgesinde etkili bir ilçedir.

Pozantı Belediyesi Online Vezne
✓ Pozantı İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Pozantı Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Pozantı Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Pozantı Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Pozantı Yangın Sigortası Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Pozantı Emlak vergisi : E-Belediye Sorgula!

Saimbeyli Belediyesi Borç Sorgulama : Saimbeyli

Dİlçeninkuruluşu hakkında elde kesin bilgiler bulunmaktadır. Tarihi kalıntılara göreHititler devrine kadar uzanmaktadır. İlçenin eski adı “Haçin” dir. Bu ismin deovaya egemen olan Anavarza Beyliğin’den geldiği ve Bey Toryo’nun oğlunun adıolduğu bilinmektedir. Bölge çeşitli uygarlıkların etkisi altında kalmıştır.Osmanlı döneminde Maraş sancağının Elbistan kazasına bağlanmıştır. Kurtuluşsavaşı sırasında Fransız işgali altında kalmış, 18 Ekim 1920’de Yüzbaşı Doğan veKaymakam Saim Bey tarafından kurtarılan bölge 1922 yılında Kaymakam Saim Bey’dendolayı bu adı almış, yeni bir ilçe olarak kurulmuştur. 1928 yılında bugünküyerine nakledilmiştir. eski resim25

Bunu da oku :   İzmir Belediyeleri Borç Sorgulama

Saimbeyli ile ilgili ilk bilgileri, İlçeyi ziyaret eden seyyahlar ve araştırmacılardan öğrenmekteyiz: V.Langlois (1852 -1853), Rahip Alishan (1800’lü yılların sonu), W. M.Ramsay (1800’lü yılların sonu), F.X.Schaffer (1900’lü yılların başı), C.Texier (19. y.y ilk yarısı) gibi seyyahlar Saimbeyli’yi ziyaret etmiş ve ilçenin ekonomik ve sosyal yaşantısının yanısıra tarihsel dokusu ile ilgili bilgiler de vermişlerdir. İlçe 1800’lü yıllardan itibaren bu seyyahlarca Hadchin, Hadjine, Hacın, Hadschin ve Haçin olarak adlandırılmıştır. W. M. Ramsay ise ilçenin Roma ve Bizans Dönemleri’ndeki adının Badimon olduğunu yazmaktadır.Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Y.Doç.Dr.K.Serdar Girginer tarafından yürütülen “Adana İli ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi” kapsamında ilçenin 2003 yılında çok kapsamlı ve titiz bir çalışmayla arkeolojik kültür envanteri çıkarılmış ve ilçeyle ilgili ilk bilimsel sonuçlar elde edilmiştir.Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında İlçe tarihinin Roma Dönemi’ne kadar uzandığı tespit edilmiştir.Bu çalışmada İlçede Roma, Bizans ve Ermeni Dönemi yerleşmelerine ait pek çok anıtsal eser tespit edilmiş ve İlçenin zengin kültürü Arkeolojik literatüre kazandırılmıştır.

Saimbeyli Belediyesi Online Vezne
✓ Saimbeyli İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Saimbeyli Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Saimbeyli Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Saimbeyli Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Saimbeyli Yangın Sigortası Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Saimbeyli Emlak vergisi : E-Belediye Sorgula!

Sarıçam Belediyesi Borç Sorgulama : Sarıçam

Sarıçam İlçesi, Adana ili, Yüreğir ilçesinin Kuzey – Doğu kısmının ayrılması ile Buruk, Sofulu, Baklalı, İncirlik, Suluca ve Kürkçüler alt kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri sona erdirilerek 22 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetenin 22.03.2008 tarih ve 26824 (Mükerrer) nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre oluşturulmuş bir İlçedir.

İsmini ilçenin kuzeyinde bulunan Sarıçam ormanlarından almıştır. 04.06.2008 tarih ve 26896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığının 2008/10086 sayılı kararı ile Sarıçam İlçe Kaymakamlığına Bursa Vali Yardımcısı Ali Taşkın BALABAN atanmış olup, görevine 07.07.2008 tarihinde başlamıştır. 19 Temmuz 2013 tarih ve 2013/463 sayılı Müşterek Kararname ile Nevşehir İli Vali Yardımcısı Ali Murat KAYHAN Sarıçam Kaymakamlığı görevine atanmış olup, görevine 14.09.2013 tarihinde başlamış ve halen görev yapmaktadır.

Sarıçam Belediyesi Online Vezne
✓ Sarıçam İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Sarıçam Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Sarıçam Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Sarıçam Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Sarıçam Yangın Sigortası Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Sarıçam Emlak vergisi : E-Belediye Sorgula!

Seyhan Belediyesi Borç Sorgulama : Seyhan

Seyhan İlçesi Adana İlinin Merkez İlçesidir. Denizden 40 km. içeride kurulan Adana İli, Seyhan Nehrinin iki yakasına yayılmış olmakla birlikte batı yakada Seyhan, doğu yakada ise Yüreğir İlçesi yer almaktadır. İki İlçe İ.Ö. 6. yy’da yapılmış 317 m. uzunluğunda 21 gözlü tarihi Taşköprü ile birbirine bağlamıştır.Kentin ilk kuruluş bölgesi olan bugünkü Seyhan İlçesi Adana Büyükşehrinin beş ilçesinin nüfus bakımından en büyük olanıdır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılını ilgilendiren Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Adana nüfusu, 2015’te bir önceki yıla göre 17 bin 572 kişi artarak 2 milyon 183 bin 167 kişi olmuştur. Verilere göre, Adana’nın 2 milyon 183 bin 167 kişilik nüfusunun yüzde 49,98’i (1 milyon 91 bin 159 kişi) erkek, yüzde 50,02’si (1 milyon 92 bin 8 kişi) ise kadın nüfusudur. 2015 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,4, Adana’nın ise binde 8,1 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık nüfus artış hızı bakımından Adana 81 il içerisinde 39. sırada yer almıştır.İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 yılında yüzde 91,8 iken, bu oran 2015 yılında yüzde 92,1’e yükselmiştir. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,9 olarak gerçekleşmiştir.

Seyhan Belediyesi Online Vezne
✓ Seyhan İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Seyhan Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Seyhan Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Seyhan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Seyhan Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Seyhan Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Yumurtalık Belediyesi Borç Sorgulama : Yumurtalık

Yumurtalık ilçesinin kuruluşu ilçe merkezi İskenderun Körfezinin kuzeyinde M.Ö. 4. Yüzyılın son çeyreğinde Büyük İskender’in Pers İmparatoru Dara’yı bugünkü İskenderun ile Dörtyol arasında kalan ovada mağlup etmesinden sonra İskenderin halefleri olan Makedonyalı komutanlar tarafından bir liman şehri olarak kurulmuştur. Kente eski Yunancada keçi anlamına gelen Aıks sözcüğünden türetilmiş Aigeai adının verilmesinin sebebi ise Büyük İskender’in Dara’dan bu bölgeyi aldığı savaşta Pers ordularının üzerlerine yürürken keçilerin boynuzlarına bağladığı meşalelerle büyük bir ordunun saldırdığı izlenimini vererek Persleri buradan kaçırması sonucu olduğu bir efsane olarak İskender dönemindeki tarih yazarlarınca anlatılmaktadır.

İlçede Bulunan Eserler, Ayas Sur ve Kalesi (ASUR), Süleyman Kulesi, Markopolo İskelesi ve Kız (Atlas) Kalesi bulunmaktadır.

Hititlerin Kiziwatna ve Arzawa Krallıklarının kurulduğu Coğrafya içinde Persliler Devrinde; Mellos Körfezi kıyısında, Liman merkezi olarak kurulan Mella yanında Bizanslılar Devrinde,‘Cestanbol’Liman şehri kurulmuştur.Şehir girişinde yaptırılan; Kale ve Liman Kulesi kalıntıları günümüze kadar gelmiştir.

Ermeni Krallığına Bağlı Lajazzo(Ayas) 1261’de Venediklere kiraya verilmiştir. 1268 yılında Memlüklerin eline geçen Bölge,Kaza-ı Ayas Arap Vilayeti üzerin den Halep Beyliğine bağlandı. 1517 yılında Osmanlının eline geçen Bölge Osmanlı Devletinin Doğuakdeniz yapılanmasında; Üzeyr(Payas) Merkezli Kınık Maa Üzeyr Sancağına bağlandı.1608-1800 Yıllarında, Ayas-Ceyhan Arasında var olan,Berendi Kazası yerleşimleri Yumurtalık sınırları içinde kalmıştır. Cumhuriyet Devrinde Nahiye Merkezi Ayas’tan,Yumurtalığa taşındı.1933’de Nahiye olan Yumurtalık,1959‘da Adana İlinin İlçesi oldu.

Yumurtalık Belediyesi Online Vezne
✓ Yumurtalık İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Yumurtalık Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Yumurtalık Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Yumurtalık Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Yumurtalık Yangın Sigortası Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Yumurtalık Emlak vergisi : E-Belediye Sorgula!

Yüreğir Belediyesi Borç Sorgulama : Yüreğir

Yüreğir, Toroslar’ın eteğinde kurulan Çukurova Üniversitesi’nin güneyinden başlayıp, doğuda Misis havzası, batıda Seyhan Nehri, güneyde Karataş Ovası ile çevrelenmiş bölgede bulunan yerleşim alanıdır.

Tarihte ‘İpek Yolu’ gibi önemli ticaret yollarının kesişme noktası olan Yüreğir, günümüzde de bölgeler arası kavşak olma özelliğini sürdürmektedir. İlçenin kuzeyinde Sarıçam, kuzeybatısında Çukurova, batısında Seyhan, doğusunda Ceyhan, güneyinde Yumurtalık ve Karataş ilçeleri bulunmaktadır.

Yüreğir, kuzeyde dağlık, güneyde ovalık iki kısımdan oluşmaktadır. İlçenin merkezi ovada kurulmuştur. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olan Yüreğir, tipik Akdeniz iklim bölgesindedir.

İlçenin kurulu bulunduğu zemin alüvyon kökenli olup, kum, çakıl, silt ve kilden oluşmaktadır. Yer yer konglomera oluşumlarının yer aldığı yerleşim alanı, aynı zamanda eski Seyhan Nehri’nin sürekli yatak değiştirdiği yerleşim alanıdır. Bu alanda yeraltı su seviyesi çok yüksektir, bu durum Adana’ya daha önceleri içme ve kullanım suyu sağlayan kuyularının devre dışı bırakılmasıyla önemli bir sorun olmuştur.

1998 Adana- Ceyhan depremini yaşayan ilçemiz, ikinci derece deprem kuşağında bulunmaktadır. Bölgemiz Karataş -Yumurtalık fay bölgesi ile Misis- Andırın fay bölgeleri bulunan aktif tektonik kuşak içerisinde yer almaktadır. Jeolojik yapısı ise kireç taşları, konglomera, marn ve benzer materyallerden oluşan yüksek araziler 1.grup araziyi teşkil ederken, ikinci grupta kireç taşı oluşumları ile alüvyalleri yayılım gösterirler. Yüreğir ovaları, Adana’nın düz ve düze yakın eğimli arazileridir.

Yüreğir Belediyesi Online Vezne
✓ Yüreğir İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Yüreğir Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Yüreğir Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Yüreğir Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Yüreğir Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Yüreğir Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Adana’nın Belediyeleri

Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir

5/5 - (4 votes)
(Toplam 11 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

One Thought to “Adana Belediyeleri Borç Sorgulama

  1. tarık

    Feke belediyesinin e-belediyesi ne zaman açılacak? Teknoloji çağındayız.

Leave a Comment