İstanbul Avrupa Belediyeleri Borç Sorgulama

istanbul avrupa

İstanbul Avrupa Belediyeleri Borç Sorgulama

İstanbul

İstanbul, Türkiye’de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biridir. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa’da birinci, dünyada ise Lagos’tan sonra altıncı sırada yer almaktadır.

İstanbul’un Kısa Tarihi : Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 ile 1261-1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, Hilâfetin Osmanlı İmparatorluğu’na geçtiği 1517’den kaldırıldığı 1924’e kadar İslam’ın da merkezi oldu.

İstanbul, yerleşim tarihi son yapılan Yenikapı’daki kazılarla bulunan liman doğrultusunda 8500 yıl, kentsel tarihi yaklaşık 3.000, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya kentidir. Şehir çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yapmış, yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı kozmopolit ve metropolit yapısını korumuş ve tarihsel süreçte eşsiz bir mozaik hâlini almıştır. Uzun zaman dilimleri boyunca her alanda merkez olmayı ve iktidarda kalmayı başaran dünyadaki ender yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul geçmişten günümüze bir dünya başkentidir.

İstanbul’un Belediyeleri

İstanbul Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç’i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa’daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya’daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç’in sardığı bir yarımada üzerinde kurulan İstanbul’un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.

Vergi Takvimi
Vergi Türü Taksit Son Ödeme Tarihi
Emlak Vergisi 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
Harcamalara Katılım Payı 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
İşgaliye Vergisi Her ayın birinde peşin ödenir
Eğlence Vergisi Her ayın yirmisinde peşin ödenir

Belediyeye Ödenen Vergiler Nelerdir?

Belediyeye ödenen vergilerin ve harçların neler olduğu, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanuna göre, belediyeye ödenen vergiler şu şekilde sıralanıyor:
✓ İlan ve Reklam Vergisi
✓ Eğlence Vergisi
✓ Haberleşme Vergisi
✓ Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
✓ Yangın Sigortası Vergisi
✓ Emlak vergisi

1-İlan ve Reklam Vergisi

Konu: Madde 12 – Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

Mükellef ve sorumlu: Madde 13 – İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yaptırmaktan sorumludurlar.

2- Eğlence Vergisi

Konu: Madde 17 – Bu Kanunun 21’inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.
Mükellef: Madde 18 – Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir.
İstisna ve muaflıklar: Madde 19 – Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz:

✓ Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler.
✓ Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler.
✓ Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler.
✓ Spor-Toto oynanması.
✓ (3048 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle eklenen bent) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler.

Matrah: Madde 20 – Verginin matrahı:
✓ Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılat (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil.)
✓ Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayrisafi hasılat.
✓ (3048 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen şekli) Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için, Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.

3-Haberleşme Vergisi :

Konu : Madde 29 – (3239 sayılı kanunun 119’uncu maddesiyle değişen madde) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.
Mükellef : Madde 30 – Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon idaresidir.

4-Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi:

Konu: Madde 34 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.
Mükellef ve sorumlu: Madde 35 – Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.

Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar.

5-Yangın Sigortası Vergisi:

Konu: Madde 40 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir.
Mükellef: Madde 41 – Yangın Sigortası Vergisini, sigorta şirketleri ödemekle mükelleftirler.

6-Emlak vergisi

Konu: Gayrimenkul sahipleri tarafından iki eşit taksit halinde alınan vergidir.

Avcılar Belediyesi Borç Sorgulama : Avcılar

Av hayvanlarının bulunduğu sonbaharda özellikle kuzeyden gelen bıldırcın sürüleri çok sayıda avcının ilgisini çekmiştir. 1970 yılından sonra Avcılar çok hararetli bir dönem geçirir. İstanbul da başlayan istimlak olayı ile insanlar bu bölgeye akın etmeye başlamıştır. Bu bölgede çok hızlı bir nüfus artışı görülmüştür. Kısa zamanda köylüler ellerindeki tarlaları emlakçılar tarafından parselleterek satmışlardır. Satılan arsalar üzerinde konutlar yapılmaya başlanmış, yeni yeni mahalleler oluşmuş ve Avcılar çok geniş bir alana yayılmıştır.

Avcılar’da sanayi de hızla gelişip büyüdü. Çok sayıda sanayi kuruluşları oluştu. Ambarlının batısında yakıt dolum tesisleri, elektrik üreten termik santrali vardır. Firuzköy yolu’nun sağında ve solunda sanayi tesisleri bulunmaktadır. Avcılar ilçesinin E-5 Kara yolu üzerinde bulunması, ilçeye büyük hareket kazandırmıştır. E-5 Karayolu’nun sağında, büyük bir alana yayılan İstanbul Üniversitesi Avcılar’ın kültürel ve ekonomik açıdan gelişmesini sağlamıştır. Avcılar İlçesinde 10 mahalle bulunmaktadır. 10 mahallemizde 3’ü kapalı semt pazarı olmak üzere toplam 12 pazar kurulmaktadır.

İlçemizin E-5 Karayolu ve TEM otoyolu ile yan yolları haricinde 2015 yılı itibariyle, 5 bulvar, 117 cadde ve 1685 sokağı bulunmaktadır.

Avcılar Belediyesi Online Vezne
✓ Avcılar İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Avcılar Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Avcılar Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Avcılar Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Avcılar Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Avcılar Emlak vergisi E-Belediye : E-BelediyeSorgula! | E-Devlet Sorgula!

Bağcılar Belediyesi Borç Sorgulama : Bağcılar

Bağcılar, Osmanlı döneminde Rum ahalinin yaşadığı Mahmutbey Nahiyesi´nin köylerinden biriydi.

Mahmutbey Nahiyesi 1950´li yıllarda içinde jandarma karakolu, sağlık merkezi, eczanesi, postahanesi, elektrik birliği,sineması, misafirhanesi, köy muhtarlığı ve okul müdürlüğü lojmanı bulunan bir köy konağına sahipti. 1990´lı yıllara gelindiğinde hiç bir alt yapısı olmayan, çamur içinde yüzen sokakları ve caddeleriyle büyük bir köy hüviyetine bürünmüştü.

Bağcılar, 1992 yılına kadar Bakırköy Belediyesi´ne bağlı bir yerleşim birimi iken Kirazlı, Güneşli ve Mahmutbey semtlerinin birleştirilmesi sonucu 3806 sayılı yasa ile müstakil belediye ve ilçe haline getirilmiştir.

Bağcılar Belediyesi Online Vezne
✓ Bağcılar İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bağcılar Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bağcılar Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bağcılar Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bağcılar Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bağcılar Emlak vergisi E-Belediye : E-BelediyeSorgula! | E-Devlet Sorgula!

Bahçelievler Belediyesi Borç Sorgulama : Bahçelievler

İstanbul’un Avrupa yakasındadır. Güneyden Bakırköy’e, batıdan Küçükçekmece’ye, kuzeyden Bağcılar’a ve doğudan Güngören’e komşudur. 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe olmuştur. Yüzölçümü 16.7 kilometrekaredir.

Bahçelievler İlçesi, Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevziçakmak ve Hürriyet mahallelerinin Yenibosna bölgeleri, Kocasinan, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Şirinevler, Yenibosna, Zafer ve Bahçelievler olmak üzere 11 mahalleden oluşmaktadır. Bahçelievler’e bağlı bucak ve köy yoktur.

1950’li yıllara kadar bugün Bahçelievler ilçesinin bulunduğu bölgede Kocasinan ve Yenibosna köyleri vardı. Bahçelievler’in bulunduğu kesim, Bakırköy’ün O-1 karayolunun (eski E-5) kuzeyine doğru büyümesiyle oluşmuştur.

Bahçelievler’in nüfusu da, komşu ilçelerinin nüfusu gibi, 60’lı yıllardan itibaren çok hızlı bir artış gösterdi. 1960 yılında 8.500 olan nüfus, 5 yıl sonra 1965 yılında 20.881’e çıktı. 1975 yılında ise Bahçelievler’in nüfusu 100 bini aşıyordu.

Bahçelievler Belediyesi Online Vezne
✓ Bahçelievler İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bahçelievler Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bahçelievler Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bahçelievler Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bahçelievler Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bahçelievler Emlak vergisi E-Belediye : E-BelediyeSorgula! | E-Devlet Sorgula!

Bakırköy Belediyesi Borç Sorgulama : Bakırköy

Bakırköy, İstanbul’un batı yakasında M.S. 384 yılında Konstantin tarafından bir eğlence ve sayfiye yeri olarak kurulmuştur.

Bakırköy’ün tarihi İstanbul’un tarihidir. Bakırköy, Bizans döneminde eski önemini koruduğu gibi, aynı zamanda askeri ve siyasi bir merkez olan Hebdomon ismiyle anılmaktaydı. Bakırköy zamanla Jeptimun, Makrohori, Makriköy, 1925’te de bugünkü Bakırköy adını almıştır.

Bakırköy’ün tarihinde kuşkusuz en önemli olay 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’dır. (Doksanüç Harbi) Plevne Kalesini ele geçiren Ruslar, İstanbul üzerine yürüdüler. Ayastefanos’u (Yeşilköy) işgal ederek karargah olarak kullanmaya başladılar. Tarihte Ayastefanos Antlaşması ile geçen belge 3 Mart 1878’ de burada imzalandı. Makriköy’ün Cumhuriyet öncesinde yaşadığı önemli bir olay da Fransız askeri birliklerince işgalidir. Ankara ordularınca bu işgal ortadan kaldırılmış ve Bakırköy Cumhuriyet dönemine adım atmıştır. 19.yy’ın sonlarından itibaren İstanbul’un bir ilçesi durumunda olan Makriköy’ün adı 1925 yılında ulusal sınırlar içinde yabancı adların değiştirilmesi sırasında Bakırköy’e dönüştürülmüştür.

Bakırköy 1990’larda tümüyle kentleşmiş bir yönetsel birime dönüşmüştür. 1989’da Küçükçekmece çıkarılarak ayrı bir ilçe yapılmıştır. 1992’de Bakırköy ilçe sınırları yeniden düzenlenerek Bahçelievler, Güngören, Bağcılar ve Esenler adıyla yeni ilçeler oluşturulmuştur.

Bakırköy Belediyesi Online Vezne
✓ Bakırköy İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bakırköy Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bakırköy Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bakırköy Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bakırköy Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bakırköy Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Bunu da oku :   Emlak vergisi borcum var mı?

Başakşehir Belediyesi Borç Sorgulama : Başakşehir

İstanbul’un yeni ilçelerinden biri olan Başakşehir; Altınşehir, Şahintepe, Kayabaşı, Güvercintepe, Başakşehir, Başak, Ziya Gökalp, Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım Mahalleleri ve Şamlar Köyü’nden oluşuyor. İlçe sınırları içinde; Yarımburgaz Mağarası, Şamlar Bendi ve Baruthanesi ile Resneli Çiftliği gibi önemli tarihi yapılar bulunuyor.

Başakşehir’de, Şahintepe, Kayabaşı, Şamlar, Güvercintepe ve Altınşehir’i kapsayan bölgenin bilinen en eski adı Azatlık’dır. Bu isim, Şamlar Baruthanesi’nde çalışan Ermenilerin Osmanlı yönetimince 1. sınıf vatandaş sayılması ile azat edilenlerin yeri manasında, bölgenin Azatlık olarak adlandırılmasından geliyor.

Başakşehir Belediyesi Online Vezne
✓ Başakşehir İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Başakşehir Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Başakşehir Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Başakşehir Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Başakşehir Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Başakşehir Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Bayrampaşa Belediyesi Borç Sorgulama : Bayrampaşa

Bayrampaşa günümüzde 11 mahalleden ve yaklaşık 273 bin yerleşik nüfustan oluşan bir yerleşim yeridir. Bayrampaşa; iş, eğitim, kültür, alış-veriş ve önemli bir ulaşım noktasını bünyesinde barındırmasından dolayı nüfusu gün içinde 1 milyona yaklaşmaktadır. İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan Bayrampaşa, doğudan Eyüp, batıdan Esenler, güneyden Zeytinburnu, kuzeydoğudan Gaziosmanpaşa ile çevrilidir. Eyüp’ün bir semti olan Bayrampaşa’ya 1990 yılında ilçe statüsü verilmiştir.

Bugün çağdaş bir kent görünümünde olan Bayrampaşa’nın tarihi,  Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanmaktadır. 1453’te Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u kuşatması sırasında, askeri yığınak ve karargah yeri olarak seçilen Bayrampaşa, daha sonra savunma amaçlı kullanılmış, bölgeye askeri hastane, kışla ve sığınaklar yapılmıştır.

Bayrampaşa Belediyesi Online Vezne
✓ Bayrampaşa İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bayrampaşa Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bayrampaşa Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bayrampaşa Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bayrampaşa Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Bayrampaşa Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Beşiktaş Belediyesi Borç Sorgulama : Beşiktaş

16. yüzyılda İstanbul sur dışına taşıp, Galata, Üsküdar ve İstanbul Boğazı’nın iki kıyısı boyunca yeni yerleşmelerle büyük bir metropol haline gelince, kent yönetimi de bu gelişmeye koşut biçimde düzenlendi. Geleneksel olarak bir Osmanlı kentinde yargı yetkisi yanında yönetsel görevleri de olan tek bir kadı bulunurdu. Ama İstanbul’da tek kadı’nın böyle bir yükü taşıyamayacağı görülerek kent İstanbul (suriçi) ve Bilâd-ı Selâse (üç belde) adı verilen bölgelere ayrıldı. Bilâd-ı Selâse’yi oluşturan Eyüp, Üsküdar ve Galata’ya ayrı birer kadı atandı. Beşiktaş da kentin Kâğıthane’den Rumelikavağı’na kadar uzanan Rumeli yakasının yöneticiliğini üstlenen Galata Kadılığı’na bağlandı.
19. yüzyıl başlarına kadar bu biçimde yönetilen Beşiktaş’ta bu süre içinde oluşan mahalleler şunlardı: Sinanpaşa, Vişnezade, Şenlik Dede, Ekmekçibaşı, Uzuncaova veya Rum Ali, Sormagir Odaları, Abbas Ağa, Topal Hoca, Sinanpaşa Mescidi, Çarakçı Limanı, Kılıç Ali Paşa, Hanım Kadın, Yahya Efendi, Ortaköy, Mülki Hatun, Defterburnu, Kuruçeşme, Bebek köyü ve Kayalar. 1846-1879 arasında Zaptiye Müşiriyeti, 1879-1908 arasında da Zaptiye Nezareti döneminde Beşiktaş’ın önemi arttı. Çünkü hanedanın önce Dolmabahçe Sarayı’na daha sonra da Yıldız Sarayı’na taşınmasıyla Beşiktaş kent içinde farklı bir statü kazandı.

Tanzimat sonrasında hızlanan devlet örgütündeki yenilenme belde yönetimindeki ilk etkisini İstanbul’da gösterdi. 1854’te şehremanetinin ve ardından Paris örnek alınarak kenti belediye dairelerine ayırma kararının ilk uygulaması olarak Beyoğlu’nda 6. Daire-i Belediye’nin kurulmasıyla bu yolda temel adım atıldı. Uygulamanın tüm kente yaygınlaşması 6 Ekim 1868 tarihli Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi’nin yayımlanmasından sonra mümkün oldu.

Beşiktaş da Beyoğlu Mutasarrıflığı’nın yetki alanı içindeydi. Bu yapı 1923’te Cumhuriyet’in ilanına kadar sürmüştür. Cumhuriyet döneminde bütün mutasarrıflıklar il haline getirilince İstanbul da kısa bir süre (1924-1926) üç il olarak yönetilmiş, 1926’da iller yeniden düzenlenirken Beyoğlu ile Üsküdar ilçe yapılmıştır. Beşiktaş 1930’da Beyoğlu’ndan ayrılarak ilçe statüsü kazanmış, Ortaköy ile Arnavutköy de bucak merkezi olmuştur. Aynı yıl yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu ile İstanbul’da özel yasası olan Şehremaneti yönetimi kaldırılmış, belediye kurulmuştur. Gene de İstanbul’un büyüklüğü göz önüne alınarak her ilçede bir belediye şube müdürlüğü kurulması öngörülmüştür. Bu dönemde valiler aynı zamanda belediye başkanı oldukları gibi kaymakamlar da belediye şube müdürlüğü görevini yürütmüşlerdir.

Beşiktaş’a ilk kez 1956’da ayrı bir belediye şube müdürü atanmıştır. Beşiktaş 1930’da ilçe olduğunda Abbasağa, Arnavutköy, Bebek, Cihannüma, Dikilitaş, Mecidiye, Muradiye, Ortaköy, Sinan Paşa, Teşvikiye, Türkali (eski Rumali), Vişnezade, Yıldız ve Kuruçeşme adlarını taşıyan 14 mahallesi vardı. Bunlardan Teşvikiye Mahallesi 1954’te ilçe olan Şişli’nin sınırları içine katılmıştır. Son 50 yılda oluşan yeni yerleşmelerle mahalle sayısı 23’e ulaşmıştır.

Beşiktaş Belediyesi Online Vezne
✓ Beşiktaş İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beşiktaş Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beşiktaş Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beşiktaş Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beşiktaş Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beşiktaş Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Beylikdüzü Belediyesi Borç Sorgulama : Beylikdüzü

Türkiye’nin bilinen en eski yerleşim yeri, içinde paleolitik döneme ait kalıntılar bulunan Yarımburgaz Mağarası’dır. Günümüzden 300 bin yıl öncesinden bu yana insanlar ve hayvanlar tarafından kullanıldığı öne sürülen bu mağara, aynı zamanda dünyanın da en eski yerleşim yerlerinden birisi olarak kabul edilir. Bugün Beylikdüzü olarak anılan bölgenin çok yakınında, komşu semt Başakşehir’in sınırları içinde kalan Yarımburgaz Mağarası, 2001 yılında birinci dereceden arkeolojik sit alanı ilan edilmişti.

Beylikdüzü olarak bilinen bölge, tarihte İstanbul’un sınırlarını teşkil eden şehir duvarlarının dışında kalır. Fakat bölgeyi tamamen İstanbul’un dışında değerlendirmek doğru olmaz, çünkü aslında sur dışında yer almasına rağmen güvenlik sınırları bakımından İstanbul’un içinde sayılıyordu: Beylikdüzü, Bizans İmparatoru I. Anastasios’un İstanbul’u Trakya tarafından gelebilecek Hun, Bulgar ve Slav akınlarından korumak için yaptırdığı, Karadeniz’den Marmara Denizi’ne kadar uzanan Anastasios Surları’nın muhafaza ettiği içeri bölgeye düşer.
Beylikdüzü, TBMM’nde 6 Mart 2008 yılında kabul edilen ve Resmi Gazete’nin 26824 numaralı mükerrer sayısında yayınlanan 5747 Sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile tesis edildi. Kanunun ilçe kurulmasını belirleyen 1. maddesinin 20. fıkrasında Beylikdüzü ilçesinin kurulmasına ilişkin olarak, “Gürpınar ve Yakuplu ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak ekli (18) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları Beylikdüzü İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Ekli (18) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere İstanbul İlinde Beylikdüzü” kurulacağı karara bağlanıyordu. 18 Sayılı listede ise Beylikdüzü ilk kademe belediyesine bağlı “Büyükşehir, Cumhuriyet, Sahil, Barış, Kavaklı” mahalleleri ile Gürpınar ilk kademe belediyesine bağlı “Adnan Kahveci, Dereağzı, Merkez” mahalleleri ve Yakuplu ilk kademe belediyesine bağlı “Marmara, Merkez” mahallelerinin yeni ilçenin mahallelerini oluşturacağı ifade ediliyordu.

Böylece Beylikdüzü, 2008 yılında İstanbul’un Batı kesiminde, Marmara Denizi sahilinde, Avrupa yakası bölümünde Küçükçekmece Gölü ile Büyükçekmece Koyu arasında yer alan bölgede, ilçe olarak kuruldu.

Beylikdüzü Belediyesi Online Vezne
✓ Beylikdüzü İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beylikdüzü Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beylikdüzü Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beylikdüzü Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beylikdüzü Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beylikdüzü Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Beyoğlu Belediyesi Borç Sorgulama: Beyoğlu

Beyoğlu ilçesi günümüzde, 45 mahalleden ve yaklaşık 225 bin yerleşik nüfustan oluşan bir yerleşim yeridir. İş, eğlence ve kültür merkezi olması nedeniyle bu ilçe sınırları içerisindeki gündüz ve gece nüfusu birkaç milyonu bulmaktadır. Bazılarına göre Beyoğlu, Karaköy’den Taksim’e kadar uzanan bölgedir. Bazılarına göre de,Tünel Meydanı’ndan Taksim’e uzanan bölümden ibarettir.

Bugün İstanbul iline bağlı Beyoğlu ilçesi; Haliç’in kuzeyinde Kasımpaşa vadisinin batısıyla, Dolmabahçe (Gazhane) vadisi arasında kalan alanı kapsar, Şişli veBeşiktaş ilçeleriyle sınırdaştır. Ancak halk arasında Beyoğlu adı, kentin önemli kültür, eğlence ve iş merkezlerinden olan ve Galatasaray’ı Taksim Meydanı’na bağlayan İstiklal caddesi ve çevresi için kullanılır.

Bizans döneminde yerleşim alanı olmayan bu kesime; karşı yaka öte anlamına gelen Pera’dan kaynaklananPeran Bağları deniliyordu.Geçen yüzyılda, özellikle yabancılar, Beyoğlu yerine Pera adını kullanmışlardır. Türkler ise Pera’yı Beyoğlu şeklinde adlandırıp daha geniş bir alanı kastetmişlerdir.

Beyoğlu adının ortaya çıkışına ilişkin çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan birisine göre; Beyoğlu adı, Fatih Sultan Mehmed zamanında Pontus prenslerindenAleksios Komnenos’un islamiyeti kabul ederek burada oturmasından kaynaklanır. İkincisine göre ise; burada oturan Pontus prensi değil, Kanuni zamanındaki Venedik elçisi Andre Giritti’nin oğlu Luigi Giritti’dir. Türkler’in “Bey Oğlu” diye andıkları bu adam, elçinin bir Rum kadınla evlenmesinden dünyaya gelmiştir. Oturduğu konak da Taksim yakınında bir yerdedir. Diğer birine göre ise; Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada oturan Venedik elçisine yazışmalarda Beyoğlu dendiği için bu semt de Beyoğlu adını almıştır.

Bugün Beyoğlu ilçesinin sınırları içerisinde çok sayıda önemli kurum ve mekan bulunmaktadır. Bunların arasında; Fındıklı’daki Mimar Sinan Üniversitesi, Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi, Kasımpaşa’daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Sütlüce’deki Tophane-i Amire ( Koç Sanayii Müzesi), Aynalıkavak Kasrı, İstiklal Caddesi’ndeki İstanbul Sanayi Odası, Yapı Kredi Kültür ve Yayıncılık, Çiçek Pasajı, Balık Pazarı, Aksanat, çok sayıda sinema, Muammer Karaca Tiyatrosu, Tünel ve Tramvay ulaşımı, Galata’daki Galata Kulesi  de bulunmaktadır.

Beyoğlu Belediyesi Online Vezne
✓ Beyoğlu İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beyoğlu Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beyoğlu Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!E-Devlet Sorgula!
✓ Beyoğlu Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beyoğlu Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beyoğlu Emlak vergisi E-Belediye : E-BelediyeSorgula! | E-Devlet Sorgula!

Büyükçekmece Belediyesi Borç Sorgulama : Büyükçekmece

19 Şubat 19​58 tarihinde Büyükçekmece Belediyesi, öncelikle nahiye olarak kurulmuştur. Tarım ve sayfiye kasabası iken 1980 yılından sonra hızla yapılaşmış, bu gelişmenin paralelinde nüfusunda da artış kaydedilmiştir.

4 Temmuz 1987’de ilçe olan Büyükçekmece, 1994 yılından itibaren başlatılan şehircilik hamlesi (kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, atık su arıtma tesisleri, parklar ve çevre düzenlemeleri, enerji ve iletişim hatlarının yeraltına alınması, aydınlatma, imar planlarının tamamlanması) sonucu bugün modern bir Avrupa kentidir.

Büyükçekmece Belediyesi Online Vezne
✓ Büyükçekmece İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Büyükçekmece Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Büyükçekmece Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Büyükçekmece Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Büyükçekmece Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Büyükçekmece Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Çatalca Belediyesi Borç Sorgulama : Çatalca

Çatalca, yüzölçümü itibariyle İstanbul ilinin en büyük ilçesidir. İstanbul’un batı sınırında kurulmuş bir kent merkezidir. 1865 yılında, Tanzimat sonrası yapılan vilayet düzenlemelerinde Meclis-i Idare-i Liva-yı Zabtiyye’ye bağlanan ilçe, 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle vilayet merkezi yapılmıştır. 26 Haziran 1926 tarihli kanunla tekrar ilçe haline getirilerek İstanbul’a bağlanmıştır. Yüzölçümü itibarıyla İstanbul’un en büyük ilçesi olan Çatalca’nın yüzölçümü 115,11 Km, İl merkezine uzaklığı 56 Km’dir. Güneyde Büyükçekmece’ye, batıda Silivri’ye ve Tekirdağ ilinin Saray ilçesine, doğuda Arnavutköy ilçesine komşudur.
Çatalca 1373 yılında I. Murad tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ancak bir süre sonra Türklerin elinden çıkan bölge, Fatih Sultan Mehmet Han’ın Edirne’den İstanbul üzerine yürümesi sırasında, İstanbul’un fethinden 50 gün önce, 4 aylık çetin bir direnişten sonra son kez  ele geçirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Çatalca’yı zorlu bir mücadele ile ele geçirdikten sonra, şehri Mihaloğlu Ali Bey’e bırakmış ve “Bu şehri Allah’a emanet ettim,” diyerek İstanbul’u kuşatmaya gitmiştir. Fatih devrinde Topkapı Sarayı’nın kapısı ile divanhanesinin nakışlarını yapan ve “Baba Nakkaş” diye şöhret bulan Şeyh Mustafa’nın adına Çatalca’ya yakın Baba Nakkaş Köyü vardır. Bu köyün hizmetinden dolayı Şeyh Mustafa’ya (Baba Nakkaş) bir kısım topraklarının dirlik olarak verildiği bilinmektedir. İnceğiz ve Kalfaköy’de Osmanlı dönemindeki en eski yerleşim yerleri arasındadır. İnceğiz ve Kalfaköy Camileri II. Bayezid dönemine aittir. IV. Mehmet Dönemi “Avcı” lakabı ile tanınan IV. Mehmet avlanmak üzere sık sık buraya gelmiş ve kentte uzun süre kalmıştır.

Bunu da oku :   İzmir Belediyeleri Borç Sorgulama

Çatalca Belediyesi Online Vezne
✓ Çatalca İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çatalca Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çatalca Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çatalca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çatalca Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çatalca Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Esenler Belediyesi Borç Sorgulama: Esenler

Esenler, Bizanslılardan kalma bir yerleşim alanı. Bu bölgenin en eski ahalisi Litros (Esenler) ve Avas (Atışalanı) adlarıyla kurulan köylerde yaşayan Rumlar. Esenler veya Atışalanı Köyleri eski tarihlerde Bizans’ın şaşalı devirlerinde İstanbul’un Türk’ler tarafından fethine kadar Bizans köyleri olup, Bizans İmparatorluğu’na türlü tarım ürünleri yetiştirerek ekonomik katkıda bulundular. Osmanlı döneminde Mahmutbey nahiyesi içerisinde birer Rum yerleşim yeri olan Litros ve Avas köylerinin etnik yapısı, Lozan Antlaşması’yla değişti.

Cumhuriyet döneminde Rum kökenli halkın Yunanistan’a göç etmesiyle boşalan köylere, Doğu Mekodanya’dan gelen Türkler iskan ettirildi. Uzun yıllar mübadele köyü konumunda kalan Litros ve Avas isimlerini 1930’lu yıllara kadar korudu.  1937 – 1940 yıllarında gerçekleştirilen değişiklikle Litros-Esenler, Avas-Atışalanı olarak Türkçeleştirildi.

İlçemiz, tarihi eser bakımından zengin olmamakla beraber  Bizans ve Osmanlı dönemine ait çeşme, su kemeri, su terazisi ve sebil günümüze ulaşan tarihi yapılarımız arasında bulunuyor. Avas Kemeri, Atışalanı Çeşmesi, Atışalanı Sebili, Menderes Çeşmesi (Litros Ayazması), Yavuz Selim Çeşmesi ve Nene Hatun Çeşmesi gibi Esenler’deki tarihi eserlerin kitabeleri, zaman içinde tahrip edildiği için yapım tarihleri hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

Esenler Belediyesi Online Vezne
✓ Esenler İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Esenler Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Esenler Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Esenler Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Esenler Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Esenler Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Esenyurt Belediyesi Borç Sorgulama : Esenyurt

19. yüzyılın başlarında Ekrem Ömer Paşa’ya ait çiftlik toprağında kurulan yerleşme, buranın hissedarlarından olan Eşkinozgillerden Eşkinoz adını almıştır.

1967’de de yerleşimin adı Esenyurt olarak değiştirilmiştir. Eşkinoz Çiftliği’nde çalışanların oluşturduğu yerli halka 1920-1938 yıllarında Romanya ve Bulgaristan’dan göçenlerin katılımı ve son yıllarda iç ve dış göçlerle gelen nüfus, etnik yapının bugünkü halini almasını sağlamıştır.

Esenyurt Belediyesi Online Vezne
✓ Esenyurt İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Esenyurt Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Esenyurt Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Esenyurt Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Esenyurt Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Esenyurt Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Eyüp Sultan Belediyesi Borç Sorgulama : Eyüp Sultan

İlçenin Eyüp Sultan ile başlayan manevi sembolizmi Osmanlı İmparatorluğu’nun sultanlarının halife olarak İslam dünyasının dini temsilcisi sıfatına erişmesi, bunun gereği olarak Hz. Peygamber’e ait kutsal emanetlerin de Eyüpsultan’a taşınması ile yükselecektir. Bu dönemde Eyüpsultan, Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra en kutsal 4. İslam ziyaretgahı haline gelecek, tarikatlara ait tekkeleri, ileri gelen bilgin ve saray mensubuna ait türbeler ve kabristanlarla büyüyecektir. Bu nedenlerle, Eyüpsultan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun gelişme dönemindeki rollerinden biri de devletin halkla ilişkiye geçtiği ideolojik ve simgesel tahta oturma (cülus), bağlılık yemini (biat), kılıç kuşanma törenlerinde, sünnet, doğum ve zafer kutlamalarında odak olmasıdır. Tören, Eyüpsultan ve Saray arasında Kutsal Aks ve Haliç üzerinde yapılır. Bu işlev Kutsal Aks üzerinde külliyeler çevresindeki mahallelerin ve Haliç üzerinde dinlenme işlevinin gelişmesini olduğu kadar Eyüpsultan yerleşmesinin gelişmesini de etkilemiştir. Eyüpsultan dinsel ve dinlenme amaçlı ziyaret ve konaklama mekanı, buna dayalı imalat ve ticaret (seramik, çanak-çömlek, oyuncak atölyeleri) işlevleri ile İstanbul’un Haliç çevresindeki mekansal yapılanmasında bir son nokta olmuştur. Fatih’in daha İstanbul’un Osmanlı – Türk Dönemi’nde kuruluş aşamasında, İstanbul’un hasları ve kadılıklarını tayin ederken İstanbul (Suriçi) ve Galata’nın yanına Eyüpsultan’ın da katması bu yönlerin gözetilmesi sonucu olsa gerektir.

1950’li yıllardan 1980’lerin sonuna kadar İstanbul’un gelişiminde sanayi alanları temel belirleyici işlev olmuştur; konut alanları sanayi alanlarının yer seçim kararlarına bağımlı olarak gelişmiştir. 1950 yıllarında Kartal, Bomonti ve Kağıthane bölgelerinde sanayi kuruluşları yer seçmiştir. Aynı şekilde Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Zeytinburnu, İstinye, Paşabahçe ve Beykoz’da da çok sayıda sanayi kolu üretime başlamıştır. 1950’lerin ortasında İstanbul, banliyö demiryolu hattının da etkisiyle, Marmara Denizi kıyılarına koşut olarak batıda Yeşilköy, doğuda Bostancı’ya uzanan bir alana yayılmış, kuzeyde Levent’e ilerlemiştir. Bu yayılmada iki farklı konut üretimi öne çıkmaktadır. Birincisi gecekondulaşmadır. 1940’lı yıllarda yeni yeni ekonomik politikalar sonucunda başlayan göç olgusu 1950’lerden itibaren İstanbul’un gelişiminde temel olgu haline gelmiştir.

1980’li yıllar İstanbul Metropoliten Alanı için İmar ve İskan Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan İstanbul Nazım Plan Bürosu’nca hazırlanan, ancak gerek hazırlandığı süre içinde büyük kentte değişen koşullar gerekse 1983 yılında çıkarılan imar afları ile etkisiz kalan, ilk 1/50.000 ölçekli nazım planın onaylandığı, 3194 sayılı imar yasasının çıkarıldığı, sanayinin kent dışına çıkarılması ile ilgili uygulamaların başladığı, metropoliten alana bağlı olarak organize sanayi sitelerinin kurulduğu, 2. kuşak plansız konut alanlarının bunları izlediği, metropoliten alanın Boğaziçi Köprüsü çevre yolları ve daha sonra Fatih Köprüsü ve bağlantı yolları çevresinde Kuzey Bandı’nda (orman, havza, tarım alanları, kıyılar) ilerlemeye başladığı dönemdir.

Sonuç olarak, bugün Eyüpsultan İlçesi gelişme ekseni, Haliç kıyılarından, hatta Londra Asfaltı’ndan kaymış, yapılaşma baskısını kırsal alanında doğal çevrede de yaşamaya başlamış bir kara kentidir; suya bu kadar yakınken Haliç’in su yolu, dinlenme alanı ve manzara potansiyelinin değerlendirilmesini, tarihi ve doğal kimliğine uygun bir yerleşme düzenine kavuşmayı beklemektedir.

Eyüpsultan Belediyesi Online Vezne
✓ Eyüpsultan İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Eyüpsultan Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Eyüpsultan Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Eyüpsultan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Eyüpsultan Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Eyüpsultan Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Fatih Belediyesi Borç Sorgulama : Fatih

Bizans surları, Haliç ve Marmara’nın çevrelediği bölge, Tarihi Yarımada Fatih’tir. Kuzeyinde Eyüp ilçesi, kuzeydoğusunda Haliç, güneyde Marmara Denizi, batıda Zeytinburnu ve kuzeybatıda Bayrampaşa ilçelerine komşu olan Fatih, üç yanı denizlerle çevrili bir yarımada görünümündedir. Binlerce yıllık tarihi içinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan bu coğrafya, bugün İstanbul’un en önemli tarihi, turistik ve ticari merkezidir. Bölgeye Suriçi İstanbul’da denilmektedir.

Cumhuriyet döneminde, bölgede özellikle Menderes’in imar hareketleri döneminde (1954-1960) yoğun göçle birlikte yapı ihtiyacı ortaya çıkınca, çok katlı beton yapılar da artmaya başladı. Şehrin merkezi olan Tarihi Yarımada’da geniş caddeler açıldı ve 1950’den sonra başlayan iç göç hareketi kentin sosyo-kültürel dokusunu da değiştirmeye başladı.

Tarihi Yarımada, Doğu Roma’dan Bizans’a, Osmanlı’dan günümüze kadar, önemini hep korudu. 13 Ekim 1923’te Ankara’nın Başkent olmasıyla ülkenin yönetim merkezi olması özelliğini yitirdi. 1. Dünya Savaşı’nın getirdiği olumsuzluklar ve başkentin Ankara’ya taşınması, İstanbul’un (Tarihi Yarımada) bir süreliğine fakir kalmasına neden oldu. Fakat daha sonra stratejik konumu ve doğal yapısından dolayı yeniden toparlanarak ticaretin, sanayinin ve turizmin merkezi oldu.

Bugün, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim merkezleri Tarihi Yarımada sınırları içinde yer almaktadır.

29 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5757 sayılı kanunla Suriçi’nde yer alan Eminönü ve Fatih ilçeleri birleştirilerek, İstanbul’u fetheden kumandan Fatih Sultan Mehmet’in adıyla anılan tek bir ilçeye dönüştürüldü.

Fatih Belediyesi Online Vezne
✓ Fatih İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Fatih Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Fatih Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Fatih Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Fatih Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Fatih Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Gaziosmanpaşa Belediyesi Borç Sorgulama : Gaziosmanpaşa

İstanbul’un geç dönem yerleşimlerinden olan ve daha önce Taşlıtarla ve Küçükköy Mevkii olarak bilinen Gaziosmanpaşa, 1950’li yıllardan sonra gelişmiş, 1963 yılında da ilçe yapılmıştır. Gaziosmanpaşa ilçe alanı eskiden Eyüp ve Çatalca ilçelerinin sınırları içindeydi. Bugün ilçe merkezinin bulunduğu topraklar 1950’lere kadar boştu. Eyüp ilçe sınırları içindeki bu topraklar kıraç ve taşlı olduğundan halk arasında Taşlıtarla olarak adlandırılırdı.

1950’den önce burada hayvancılıkla uğraşanların kurduğu ağıllarla birkaç atölye tipi imalathane vardı. 1952 yılında Balkan göçmenlerine devletin yaptırdığı evlerle başlayan Taşlıtarla serüveni, 1960’lı yıllardan itibaren sanayinin Rami ve Eyüp’e kaymasıyla büyük bir ivme kazanmıştır. Taşlıtarla 1958’e kadar Küçükköy’ün bir mahallesiydi. 1962’de yapılan bir araştırmaya göre Taşlıtarla’daki 18 bin gecekonduda yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Nüfusun hızla artmasıyla birlikte 1963’te Taşlıtarla ilçe merkezi olmuş ve bundan sonra Gaziosmanpaşa adıyla anılmaya başlamıştır.

Bir zamanların Taşlıtarla’sı, bugün modern binaları, alışveriş merkezleri, bilgisayarlı okulları ve eğlence merkezleriyle yeni bir görünüm kazanmıştır. Gaziosmanpaşa’nın 2023 yılında İstanbul’un tercih edilen en önemli lokasyonu olmasını sağlayacak yatırımlara hız verilmektedir.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Online Vezne
✓ Gaziosmanpaşa İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Gaziosmanpaşa Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Gaziosmanpaşa Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Gaziosmanpaşa Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Gaziosmanpaşa Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Gaziosmanpaşa Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Güngören Belediyesi Borç Sorgulama : Güngören

Çok eski devirlerde dağınık av evlerinin bulunduğu Güngören, Osmanlı Döneminde İstanbul’un Kağıthane ve Göksu’dan sonra önemli bir mesire yeri olmuştur. Bugün Güngören’in bulunduğu yerleşim yeri Vitos olarak da adlandırılan köy, İstanbul’da Samatya ve Yenikapı yemenici esnafının dokudukları yemenilerini, Padişahtan almış oldukları izinle suyu bol olduğu için yıkadıkları Güngören’dir. Güngören bugün Merter Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicilerine yataklık etmesinden çok önce, Osmanlı yemenicileri için iş alanı olmuştur.
Güngören’in İstanbul’a çok yakın olması, 1950’lerden sonra nü­fusun artmasına köyün batı ve kuzeybatısı tarafında kalan arazilerin parselle­nerek yerleşim alanı olarak kullanılmasına neden olmuştur. Bugün bu bölgeye Par­seller adı verilmiştir. Ayrıca eski köyün batı kısmında kalan tarihi Haznedar Çiftliğinin bulunduğu alanda da yerleşim hızla artmış ve adeta köyün merkezi durumuna gelmiştir. Bugün Belediye binası ile çarşı bu semtte bulun­maktadır.

Bunu da oku :   Trafik ve Otopark Cezası Sorgulama

29.12.1993 tarihinde yürürlüğe giren 3949 sayılı 3 İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun gereğince, Esenler’in İlçemizden ayrılması ile Güngören İlçesine 11 Mahalle kalmıştır. Güngören, coğrafi yönden çok güzel bir yerleşim alanına sahiptir. Eski köy Vitos deresinin batı yamacında kurulmuş, yıldan yıla gelişerek batıya doğru yayılmıştır. Bugünkü görünümü iki yamaçta güneyden kuzeye doğru uzanan ve yapıları günden güne modernleşen bir durum arzetmektedir.

Güngören Belediyesi Online Vezne
✓ Güngören İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Güngören Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Güngören Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Güngören Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Güngören Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Güngören Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Kağıthane Belediyesi Borç Sorgulama : Kağıthane

Kağıthane, İstanbul’un Avrupa yakasındaki ilçelerinden biridir. Kuzeyde Sarıyer, kuzeydoğuda Beşiktaş, doğuda ve güneyde Şişli, güneybatıda Beyoğlu ve batıda Eyüp ilçeleriyle çevrilidir. Kağıthane Deresi’nin sona erdiği kesimde ilçenin Haliç’e kısa bir kıyısı vardır. Bu sınırlar içinde kapladığı alan 16km2 yi bulur.

Kağıthane’nin tarihi İstanbul’un tarihi kadar eskidir. Haliç, özellikle de Kağıthane deresi ve çevresi, Bizans döneminden başlayarak İstanbul’un önemli noktalarından biri olmuştur. Bizanslılar zamanında Kağıthane Deresi’nin adı Barbisos’tu. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Kağıthane çevresini anlatırken, burada harap durumda bir kağıthane bulunduğundan bahsetmiştir, ki yerleşimin adı buradan gelmiş olmalıdır.

İstanbul’un fethinden sonra sarayın ve İstanbul halkının gereksinimi olan sebze ve sütün bir bölümü Kağıthane’deki ağıl ve bostanlardan sağlanmıştır. II.Beyazıt döneminde Kağıthane bölgesinde saraya ait ahırlar, askeri kışlalar bulunduğu bilinmektedir.

XV. yüzyıldan itibaren doğal güzellikleri ve koruları ile ünlenen Kağıthane, zamanla çok sevilen bir eğlence yeri haline gelmiş ve bu özelliğini yıllarca korumuştur. Kanuni Sultan Süleyman da Kağıthane mesiresini görünce çok beğenmiş, avlanmak ve dinlenmek için sık sık buraya gelmeye başlamıştır.

Kağıthane Belediyesi Online Vezne
✓ Kağıthane İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kağıthane Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kağıthane Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kağıthane Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kağıthane Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kağıthane Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Küçükçekmece Belediyesi Borç Sorgulama : Küçükçekmece

İstanbul İli’nin batı yakasında yer alan Küçükçekmece ilçesi, Marmara Bölgesi’nde Çatalca-Kocaeli bölümü Çatalca yarımadası üzerinde yer alan bir konuma sahiptir.

Küçükçekmece Gölü’nün kuzeyindeki yarımadanın üzerinde birkaç kilometrelik surlarla çevrili liman yapısı, mendirek ile kıyılarda Helenistik-Geç, Roma-Bizans dönemlerine ait olduğu düşünülen çok sayıda yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Yazılı kaynak taramalarına göre, bu yapı kalıntı-larının Helenistik dönemde var olduğu bilinen “Bathonea” adlı antik kent olduğu ortaya çıkmıştır.

Küçükçekmece, Bizans’ı, imparatorluğun batıdaki topraklarına ve Avrupa’ya bağlayan “Via Egnetia” adı verilenana yol üzerinde bulunması nedeniyle stratejik bir konuma sahipti. Bu konumu nedeniyle, tarih boyunca İstanbul’a yapılan akınlarda hedef haline gelmiş, Hunların, Avarların,Peçeneklerin, Bulgarların ve Haçlıların saldırılarına maruz kalmıştır.
Küçükçekmece, İstanbul’un fethinden hemen önce Türk hâkimiyeti altına girmiş ve fetihten sonra Fatih Sultan Mehme tarafından yolları ve köprüsü tamir ettirilerek imar edilmiştir.

Küçükçekmece Belediyesi Online Vezne
✓ Küçükçekmece İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Küçükçekmece Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Küçükçekmece Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Küçükçekmece Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Küçükçekmece Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Küçükçekmece Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Sarıyer Belediyesi Borç Sorgulama : Sarıyer

Boğaz’daki en eski yerleşim bölgelerinden biri olan semtin ismi antik çağda “Simas” olarak geçer. Tarihsel süreç içinde “Kutsal Ana”, bazı kaynaklarda da “Kutlu/Güzel Akarsu” veya “Kutlu/Güzel Su” anlamında kullanılan “Simas” isminin yanı sıra “Skletrinas”, “Saron” ve Bizans döneminde “Limas” isimleri de kullanılır. Ancak Osmanlı dönemi başlarına dek yaygın olarak “Simas” ismi kullanılmıştır.

“Simas” isminin “Sarıyer” ismine dönüşmesi hakkında kesin bir bilgi bulunmazken çeşitli söylenceler bulunmaktadır. Bu söylencelerden biri “Sarıyer” isminin, İstanbul’un fethi sırasında ölen “Sarı Er” lakaplı bir yeniçeriden alınmış olduğuna dayanan söylencedir. Buna göre semtte türbesi bulunan “Sarı Er” zaman içinde “Sarı Baba” ismiyle anılmaya başlar… Söylencelerden bir diğeri de “Sarıyer” isminin bir zamanlar Maden Mahallesi çevresinde altın ve bakır madenlerinin çıkarıldığı sarı renkli yarlardan aldığı ve semtin isminin önce “Sarı Yar”, sonra “Sarı Yeri” ve nihayet “Sarıyer” olarak anılmaya başladığına inanılan söylencedir…

Sarıyer Belediyesi Online Vezne
✓ Sarıyer İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sarıyer Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sarıyer Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sarıyer Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sarıyer Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sarıyer Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Silivri Belediyesi Borç Sorgulama : Silivri

Antik Çağdaki ismini Selymbria veya Selybria olduğu bilinen kent, doğal bir limana sahip olması ve önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması sebebiyle her dönemde önemini korumuştur.
Antik Çağdaki ismini Selymbria veya Selybria olduğu bilinen kent, doğal bir limana sahip olması ve önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması sebebiyle her dönemde önemini korumuştur.

Silivri şehri bugünkü kasabanın yanındaki koyun doğusunda, Marmara’ya hakim .yüksekliğindeki dik ve sarp bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Zamanla bu tepenin etrafı surlarla çevrelenmiştir. Şehir zamanla gelişerek surların dışına çıkmış ve yayılmıştır.

Silivri, Marmara Denizi (Propontis) kıyısında, İstanbul (Byzantion) ve Marmara Ereğlisi (Perintos) arasındadır. Antik devirde Trakya, doğuda Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ve Ege Denizi,batıda Nestos nehri, kuzeyde Tuna nehri ile çevrili bulunuyordu. Selymbria işte bu sınırlar içinde bulunmaktadır.
Silivri Belediyesi Online Vezne
✓ Silivri İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Silivri Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Silivri Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Silivri Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Silivri Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Silivri Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Sultangazi Belediyesi Borç Sorgulama : Sultangazi

Sultangazi, İstanbul Avrupa Yakası’nda bir ilçedir. 2008 yılında Gaziosmanpaşa’ya bağlı 14, Eyüpsultan ve Esenler’e bağlı birer mahallenin katılımıyla kuruldu.

Denizden 50 metre yükseklikte, 36 km² yüz ölçüme sahip olan ilçe doğuda Eyüp, batıda Esenler, güneyde Gaziosmanpaşa, kuzeybatıda Başakşehir ilçeleriyle sınır oluşturmaktadır. İlçe sahip olduğu yüzölçümüyle İstanbul ilçeleri arasında 19. sıradadır.

16 mahalleden oluşan ilçede Alibey barajı, Cebeci taş ocakları ve birkaç küçük akarsu bulunmaktadır. Alibey barajı 1975 – 1983 tarihleri arasında, içme, kullanma ve sanayi suyu temini maksadıyla inşa edilmiş olup halen Avrupa yakasının önemli bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 1.930.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 30,00 m, normal su kotunda göl hacmi 66,80 hm³, normal su kotunda gölalanı 4,66 km²’dir. Yılda 39 hm3 içme suyu sağlamaktadır. Üzerinde amatör balıkçılık, su sporları etkinlikleri yapılmakta olup etrafını çevreleyen koruma altındaki ormanlık alanla ilçenin sosyal dinleti ihtiyacını karşılamaktadır. İlçe sınırları içerisinde bir de Yükseköğretim Kurumu (Üniversite), (Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi İlhan Varank Kampüsü) bulunmaktadır.

Sultangazi Belediyesi Online Vezne
✓ Sultangazi İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sultangazi Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sultangazi Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sultangazi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sultangazi Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sultangazi Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Şişli Belediyesi Borç Sorgulama : Şişli

Şişli`nin tarihi, İstanbul`un kuruluşundan günümüze kesintisiz süren tarihi gelişmesinde, kentin biçimsel değişikliklere uğradığı, köklü dönüşüm geçirdiği önemli kırılma noktalarından biri olan Osmanlı Devleti`nin batı etkisi altına girişiyle başlar.

Şişli`nin tarihi evrimi, büyük ölçüde Beyoğlu`nun tarihi evrimine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Beyoğlu nasıl Avrupa tarzında bir yerleşim olmuşsa, onun doğal bir uzantısı olarak gelişen Şişli de aynı özellikleri taşımış, Osmanlı Devleti`nin batılılaşma sürecine girişinin etkisiyle biçimlenmiş ve büyümüştür.

İstanbul`un son dönem yerleşimlerinden biri olan Şişli İlçesi özellikle 20. yy.`ın ikinci yarısından sonra olağanüstü bir büyüme sürecine girmiş; çok kısa bir zaman içinde İstanbul`un görece eski yerleşimlerinden biri olmuştur.

İstanbul kent yapısında dönüşümler sağlayan, özellikle de Şişli`nin gelişmesine önemli katkısı olan büyük Askeri Kışlalar ilk kez 18. yy.`da inşa edilmiştir.

Şişli Belediyesi Online Vezne
✓ Şişli İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Şişli Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Şişli Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Şişli Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Şişli Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Şişli Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Zeytinburnu Belediyesi Borç Sorgulama : Zeytinburnu

Zeytinburnu, 1953 yılına kadar doğusu Fatih, batısı ise Bakırköy ilçesine bağlı olarak yönetildi.

1950’nin başlarında artık Fatih veya Bakırköy ilçesinden yönetimi yapılamayan Zeytinburnu’nun yeni bir yönetimsel bir örgüte kavuşturulmasına yönelik adımlar atıldı. 30.07.1953 tarihinde Fatih ilçesine bağlı “Zeytinburnu Bucağı” olarak örgütlendirildi. Batı bölümü yine Bakırköy ilçesine bağlı olarak kaldı.

Nüfusu günden güne çoğalan toplumsal, ekonomik, kültürel sorunları her geçen gün artan Zeytinburnu, 1960’lara kadar yerleşmenin bin bir türlü sorunuyla süslenen, toplumsal yaraların türlü renkleriyle bezenen bir yer haline geldi.

1955 sayımlarında 17.585 olan nüfus, 5 yıl sonra 5 kat artarak 88.343’e yükseldi. Hızlı nüfus artışıyla birlikte artık yerinden yönetilmesine karar verilen Zeytinburnu 01.09.1957 tarihinde 7033 Sayılı Yasa ile İstanbul’un 14. İlçesi oldu.

Zeytinburnu Belediyesi Online Vezne
✓ Zeytinburnu İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Zeytinburnu Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Zeytinburnu Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Zeytinburnu Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Zeytinburnu Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Zeytinburnu Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

İstanbul’un Belediyeleri : Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu.

5/5 - (10 votes)
(Toplam 15 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

2 Thoughts to “İstanbul Avrupa Belediyeleri Borç Sorgulama

  1. Ahmet Rasim

    İlan ve Reklam vergisinden en çok kazanan bölge burasıdır bence.

  2. nihat

    e-Devlet Kapısı’nı kullanarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz

Leave a Comment