İstanbul Asya Belediyeleri Borç Sorgulama

istanbul asya

İstanbul Asya Belediyeleri Borç Sorgulama

İstanbul

İstanbul, Türkiye’de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biridir. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir.Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa’da birinci, dünyada ise Lagos’tan sonra altıncı sırada yer almaktadır.

İstanbul’un Kısa Tarihi : Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 ile 1261-1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, Hilâfetin Osmanlı İmparatorluğu’na geçtiği 1517’den kaldırıldığı 1924’e kadar İslam’ın da merkezi oldu.

İstanbul, yerleşim tarihi son yapılan Yenikapı’daki kazılarla bulunan liman doğrultusunda 8500 yıl, kentsel tarihi yaklaşık 3.000, başkentlik tarihi 1600 yıla kadar uzanan Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya kentidir. Şehir çağlar boyunca farklı uygarlık ve kültürlere ev sahipliği yapmış, yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan insanların bir arada yaşadığı kozmopolit ve metropolit yapısını korumuş ve tarihsel süreçte eşsiz bir mozaik hâlini almıştır. Uzun zaman dilimleri boyunca her alanda merkez olmayı ve iktidarda kalmayı başaran dünyadaki ender yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul geçmişten günümüze bir dünya başkentidir.

İstanbul’un Belediyeleri

İstanbul Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç’i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa’daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya’daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç’in sardığı bir yarımada üzerinde kurulan İstanbul’un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.

Vergi Takvimi
Vergi Türü Taksit Son Ödeme Tarihi
Emlak Vergisi 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
Harcamalara Katılım Payı 1.Taksit
2.Taksit
31 Mayıs
30 Kasım
İşgaliye Vergisi Her ayın birinde peşin ödenir
Eğlence Vergisi Her ayın yirmisinde peşin ödenir

Belediyeye Ödenen Vergiler Nelerdir?

Belediyeye ödenen vergilerin ve harçların neler olduğu, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanuna göre, belediyeye ödenen vergiler şu şekilde sıralanıyor:
✓ İlan ve Reklam Vergisi
✓ Eğlence Vergisi
✓ Haberleşme Vergisi
✓ Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
✓ Yangın Sigortası Vergisi
✓ Emlak vergisi

1-İlan ve Reklam Vergisi

Konu: Madde 12 – Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

Mükellef ve sorumlu: Madde 13 – İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yaptırmaktan sorumludurlar.

2- Eğlence Vergisi

Konu: Madde 17 – Bu Kanunun 21’inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.
Mükellef: Madde 18 – Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir.
İstisna ve muaflıklar: Madde 19 – Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz:

✓ Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler.
✓ Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler.
✓ Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler.
✓ Spor-Toto oynanması.
✓ (3048 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle eklenen bent) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler.

Matrah: Madde 20 – Verginin matrahı:
✓ Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılat (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil.)
✓ Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayrisafi hasılat.
✓ (3048 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen şekli) Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için, Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.

3-Haberleşme Vergisi :

Konu : Madde 29 – (3239 sayılı kanunun 119’uncu maddesiyle değişen madde) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.
Mükellef : Madde 30 – Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon idaresidir.

4-Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi:

Konu: Madde 34 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.
Mükellef ve sorumlu: Madde 35 – Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler.

Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar.

5-Yangın Sigortası Vergisi:

Konu: Madde 40 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir.
Mükellef: Madde 41 – Yangın Sigortası Vergisini, sigorta şirketleri ödemekle mükelleftirler.

6-Emlak vergisi

Konu: Gayrimenkul sahipleri tarafından iki eşit taksit halinde alınan vergidir.

Adalar Belediyesi Borç Sorgulama : Adalar

İstanbul adaları tarih boyunca pek çok isme sahip olmuştur. Bunlar; Evliya adaları, Kesiş adaları- Ruh adaları- Cin adaları-Halka adalari, Prens adaları-Kızıl adalar gibi.Bunların en yaygın ve dünyaca tanınan PRENS ADALARI dır. Nedeni de Roma devrinden, Bizans devrinin sonrasına kadar asillerin, prenslerin, hatta kraliçelerin adalara sürgün edilerek buralarda çeşitli işkence görerek öldürülmeleridir.

Heybeliada nen en yaygın isimleri Dimoniso, Khalky, Halkitis ve Halki dır. Halk arasında en çok kullanılan HALKİ olmuştur.Çam limanındaki bakır madeni ilk defa Demoniso isimli bir vatandaş çalıştırdığı için adaya bu isim konulmuş, İsa’dan önce 4. yy. kadar işletildiği ve o zamanlar bakır en kıymetli madenler-den birisi olduğu ve içinden altın çıktığı için uzun süre heybeli adanın ismi Demoniso olarak kalmıştır.

Yunanca Halkos bakır demektir ve HALKİ sözcüğü de Halkos’dan gelmektedir. Eskiden cevher denizin içinden çıkartılırmış tır, Çam Limanı da bu nedenle kazıla kazıla ay biçimini almış. Bakırdan altını yıran da Konstantin isimli bir patrik olmuştur. Adalarda bol miktarda demir madeni vardır ada topraklarının kırmızı olması da bu nedenledir. En çok demir madeni çıkan yer Büyükada’nın doğusundaki yerdir buraya bu nedenle MADEN denilir.

Büyükada adaların en büyüğü ve adalar ilçesinin merkezi konumundadır. Trajedilerle dolu, ilgi çekici bir tarihi vardır. Birçok Bizans imparator ve imparatoriçelerinin sürgün yeri oluşuyla ünlüdür. Tarihte: MEGALE, PRİNKİPOS, DEMONİSSİA, PRİNKEPO, KIZILADA, PRENS ADASI olarak isimleri geçmiştir. Büyükada’nın kimisi ayakta kalmış kimisi de tümüyle harap olmuş ve günümüze ancak önemsiz kalıntı ve izleri ulaşabilmiş tarihi yapıların hemen hemen hepsi dini yapılardır.

Heybeliada rıhtımın arkasındaki düzlük adanın ilk yerleşim bölgesidir. Eskiden rıhtım yoktu çakıllı sahil vardı. Bazı yapılar deniz üstündeydi. Mendireğe yakın bölgede deniz hamamları vardı. Sahilden içerlere doğru gidince, tek katlı iki katlı ahşap evlerden oluşan bir köy gelirdi. Burada genellikle balıkçılar otururdu. Kilisede şimdiki yerindeydi fakat önü denizdi. Küçük köy zamanla gelişti, yukarıda camiinin bulunduğu yere kadar uzandı. Caminin olduğu yerden plaja kadar uzanan yöreye “AMBELA” üzüm bağları denilirdi.

Kınalıada da diğer adalar gibi manastır adasıdır. Imparatorlarin, İmparatoriçelerin sürgün yeri olmuştur. 1071 Malazgirt savaşında Selçuklu sultani Alpaslan’a tutsak düsen Romanos Diagonos, İstanbul’a dönünce tahtan indirilerek, adadaki yukarı manastıra kapatılmış ve ömrünün sonuna kadar burada kalmıştır.

Bunu da oku :   Emlak vergisi borcum var mı?

Burgazadasının tarihinde Patrik METEDİOS’un burada geçirdiği zindan yaşamı büyük önem taşır. Burgazadası’nın tarihinde adı geçen diğer önemli ünlüler şunlardır: Büyük İskender’in meşhur generali Antigonos ve oğlu Demetrius Poliorcete, İmparator Makedon Vasil, İmparator Papa 2.Mihal (keke Mihail)’dir. Burgazada’sıda tarihte diğer adalar gibi çeşitli adlarla anılmıştır. ANTİGONİ, PANORMUN, CASTRUM, PANARMOS, PİRGES, EREBİNTUSİ BURGAZLU bilinen eski adlarıdır.

Adalar Belediyesi Online Vezne
✓ Adalar İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Adalar Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Adalar Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Adalar Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula!
✓ Adalar Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! 
✓ Adalar Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!

Arnavutköy Belediyesi Borç Sorgulama : Arnavutköy

Arnavutköy tarihi, her nekadar Trikos kalesiyle anılmakta ise de Sazlıbosna-Kayabaşı yolunun doğusunda Filiboz Viranlığı (Filiboz Çiftliği) mevkiinde, tarihte çok da fazla adı geçmeyen antik bir yerleşimin varlığı belirlenmiştir. Bu bağlamda Arnavutköy sınırları içinde en eski yerleşim birimi, Sazlıbosna-Kayabaşı yolunun doğusunda Filiboz Viranlığı (Filiboz Çiftliği) olarak adlandırılan antik Filiboz şehridir.

Bugünkü Durusu (Terkos) semtinin tarihçesi de 1000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Terkos Gölü’nün içinde yer aldığı Çatalca İlçesi ve çevresi Doğu Roma İmparatorluğu döneminde eski bir Trak yerleşimidir. Terkos ve çevresi çok eski zamanlardan beri geniş orman alanlarıyla kaplı olduğu için buralar Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde önemli bir av merkezi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Durusu Gölü kenarına, Doğu Roma döneminde inşa edilen Trikos Kalesi, İstanbul’un ön savunma hatlarından birini oluşturmaktaydı. Zamanla Cenevizlilerin eline geçen kale, 1452 yılında II. Mehmet (Fatih) tarafından fethedilmiştir.

Yeni kurulan Arnavutköy İlçesi İstanbul’un 39 ilçesinden biri hâline gelirken, ilçe topraklarının tamamı Arnavutköy İlçe Belediyesi’nin hizmet alanı olarak kabul edilmiştir. Böylece Arnavutköy yaklaşık 45 yıl bağlı kaldığı Gaziosmanpaşa’dan ayrılarak müstakil ilçe hâline gelmiştir. Toplam 506,52 km² yüzölçüme sahip olan ilçe, İstanbul’un arazi büyüklüğü bakımından dördüncü büyük ilçesi olmuştur.

Arnavutköy Belediyesi Online Vezne
✓ Arnavutköy İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Arnavutköy Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Arnavutköy Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Arnavutköy Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Arnavutköy Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Arnavutköy Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Ataşehir Belediyesi Borç Sorgulama : Ataşehir

2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Güneyinde Maltepe, batısında Kadıköy, kuzeybatısında Üsküdar, kuzeyinde Ümraniye, kuzeydoğusunda Çekmeköy ve doğusunda Sancaktepe ilçelerine komşudur. İlçe 25,84 kilometrekaredir, nüfusu 419.368dir ve sınırları dahilinde toplam 17 mahalle vardır.

Ataşehir Belediyesi Online Vezne
✓ Ataşehir İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Ataşehir Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Ataşehir Haberleşme Vergisi :E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Ataşehir Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Ataşehir Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Ataşehir Emlak vergisi E-Belediye : E-BelediyeSorgula! | E-Devlet Sorgula!

Beykoz Belediyesi Borç Sorgulama : Beykoz

Osmanlı tarihinin en önemli seyyahlarından olan Evliya Çelebi, Beykoz’u şu satırlarla anlatır: “(…) lebi deryadan bağlar kenarından gitmek üzere Servi Burnun’nun üç bin adım güney tarafında, bir liman-ı âzimin kenarındadır. Sekiz yüz haneli, bağ ve bahçeli, mamur bir kasabadır. Camii, mescidi, hamamı, sibyan mektebi, küçük sokakları, ağaçlarla müzeyyen çarşı ve pazarı vardır. Çarşı ve pazarı çok bakımlıdır. Halkı bahçıvan, oduncu ve balıkçıdır. Ab-ı havası nefistir. İskelesinde bir kılıç balığı dalyanı vardır. Beş altı gemi direğini birbirine bağlayıp denize dikmişlerdir. Karadeniz tarafından kılıçbalıkları geldiğinde direğin tepesindeki âdemler ellerindeki taşları kılıçbalıklarının arkasına doğru atınca balıklar emin yerdir diye liman ağzına doğru girer. Burada ağlara takıldıklarında balıkçılar kayıklarla kılıçbalıklarına yanaşıp kargı ve tokmaklarla bunları avlarlar. Buradan içeride Akbaba, Sultan, Ali Bahadır, Dereseki, Alemdağ, Koyun Korusu, Yuşa Nebi mesireleri vardır.”

Beykoz neredeyse iki yüz yıllık bir sanayi havzası. 19. Yüzyıl’ın başlarına kadar güzellikleri, sessizliği ve yeşillikleriyle anlatılarda önemli bir mesire yeri olarak yer alan Beykoz ve çevresi Tanzimat sonrası devlet eliyle başlatılan sanayileşme çabalarının görünürlük kazandığı ilk mekânlardan birisi oldu. Kağıt, deri, çuha, mum, cam gibi o dönem öncelikle ihtiyaç duyulan pek çok maddenin imal edildiği fabrikalar bu bölgede art arda kuruldu. Çoğunluğu devlet tarafından kurulan bu “fabrika-i hümayunlar” sayesinde Beykoz ve çevresi Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk sanayi havzasından birisi oldu. O tarihlerden iki binli yıllara kadar bu bölgede hep fabrikalar ve tabii orada çalışan çok sayıda işçi oldu.

1810 yılında tabakhane olarak kurulan Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası İstanbul’un en eski fabrikalarından biridir. Fabrika Osmanlı ve Türk ordusuna ayakkabı deri ürünlerinin tedarikini sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu dönemine (II. Mahmut döneminden imparatorluğun yıkılışına kadar), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ve birçok tarihi olaya şahitlik yapan fabrika 1933 yılında Sümerbank’a devredilmiştir. O zamandan bu yana hafızalarımızda asla eskimeyen sağlam Sümerbank ayakkabıları olarak yer edinen deri kunduralarının üretimini gerçekleştirmiştir.

Boğazın en güzel noktasında, muhteşem doğasıyla yer alan Boğazın İncisi Beykoz bir sanayi şehriydi artık. 2000’li yıllardan sonra fabrikaların kapanması ve taşınmasının ardından ilçemiz, konut, turizm, sağlık ve eğitim bölgesi olarak tanımlanmaya başladı. Belediye yönetimi olarak bölgenin turizm, eğitim, sağlık ve kültür vizyonunu geliştirmeye ve bu doğrultuda projeler oluşturmaya odaklandık. Kanal Riva, Karlıtepe Mesire Alanları, 5’e ulaşan üniversitelerimiz, Beykoz Arena Spor Kompleksimiz, Kılıçlı Film Platomuz ve devam eden bir çok vizyon projemizle ilçemizin geleceğine emin adımlarla yön veriyoruz.

Beykoz Belediyesi Online Vezne
✓ Beykoz İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beykoz Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beykoz Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beykoz Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beykoz Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Beykoz Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Çekmeköy Belediyesi Borç Sorgulama: Çekmeköy

Çekmeköy, İstanbul’un Anadolu yakasındaki Alemdağ ormanlarının güney batı kesiminde bulunan Keçiağılı Tepesi’nin güney yamaçlarında kurulmuştur. Denizden yüksekliği 100 m’dir. Osmanlı Dönemi yazılı kaynaklarından tespit ettiğimiz bilgilere göre Çekmeköy ve civarının kuruluşu Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) zamanına kadar dayanmakta ve idari olarak İzmit Sancağı’na bağlı bulunmakta idi.

Osmanlı döneminde Çekmeköy bölgesi, bir orman ve çiftlikler beldesidir. Çekmeköy ve civarının oluşmasında ve gelişmesinde Atik Valide Sultan Vakfı’nın önemli bir işlevi olmuştur. Atik Valide Sultan’ın Üsküdar’da, Bahçekapı’da ve sair yerlerde bulunan cami ve imaretlerinin odun ihtiyacını karşılamak şartıyla bu bölgeye yerleştirilen insanlar, Alemdağ Vakıf Baltalığı’ndan odun kesip kendi arabalarıyla Üsküdar ve İstanbul’un diğer semtlerinde satmak şartıyla bu bölgeye yerleştirilmişlerdir. Alemdağ civarındaki Atik Valide Sultan Camii ve İmareti’ne bağlı bulunan arazi ve ormanlar, II. Abdülhamit döneminde Sarayın özel hazinesi olan Hazine-i Hassa’ya bağlanmış olup, hazine idaresi tarafından idare olunmakta idi. Alemdağ Ormanları ve civarında bulunan vakıf arazilerinden elde edilen gelirlerle Saray-ı Hümayun ve Üsküdar’da bulunan Atik Valide Sultan Camii ve İmareti’nin muhtelif ihtiyaçları ile odun ihtiyacı karşılanıyor.

Çemeköy’ün sosyal ve ekonomik yapısının 1970’li yıllara kadar olağan tarihi seyrinde devam ettiği ve nüfus sayısının 300-400 kişi arasında seyrettiği görülmektedir. Bu yıllarda başlayan sanayileşme ve bunan paralel olarak yaşanan köyden şehre göç olgusu Çekmeköy’ün de sosyo-ekonomik durumunu ve doğal yapısını etkilemiştir. Bu tarihlerden sonra Çekmeköy’ün nüfusu hızla artmaya başlamış ve gecekondulaşma ile birlikte doğal güzellikleri hızla yok edilerek, yeşilin en güzel tonlarını barındıran manzarası betonlaşmaya bürünen bir yapıya kavuşmuştur. Çekmeköy ve çevresinde 1970’li yıllarda artmaya başlayan sanayi ve diğer iş kolları bu bölgeyi cazip hale getirmiş, özellikle İMES ve MODOKO gibi iş yerlerinde çalışan kesimin meskûn oldukları bir yer olmuştur. Yaşanan iç göçe paralel olarak Çekmeköy’ün nüfusu 1990 yılında 13.532, 2000’de 37.502 kişiye ve 2007 yılında bu sayı yaklaşık iki katına çıkarak 70.683 kişiye ulaşmıştır. Çekmeköy, 2009 yerel seçimlerinde ilçe olmuştur. 14.800 hektar alan üzerinde kurulu olan Çekmeköy, ilçe olmadan önce 75.423 kişilik bir nüfusa sahip iken, ilçe olduktan sonra Ömerli, Alemdağ ve Taşdelen ilk kademe belediyeleri ve 5 köyün de katılımı ile nüfusu 147.352 kişiye ulaşmıştır.

Çekmeköy Belediyesi Online Vezne
✓ Çekmeköy İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çekmeköy Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çekmeköy Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çekmeköy Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çekmeköy Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Çekmeköy Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Bunu da oku :   İstanbul Avrupa Belediyeleri Borç Sorgulama

Kadıköy Belediyesi Borç Sorgulama : Kadıköy

Kadıköy İstanbul’un Anadolu yakasındadır. İstanbul ilinin ortalarına, Boğaz’ın Marmara ağzının doğusuna düşer. Doğusunda Maltepe ilçesi, batısında İstanbul Boğazı, ve Marmara Denizi, kuzeyinde Üsküdar ve Ataşehir ilçeleri, güneyinde Marmara Denizi ile çevrilidir.

Kadıköy altı tepe üstüne kurulmuştur. Bu tepeler doğudan batıya doğru Göztepe, Fikirtepe, Acıbadem, Altıyol, Cevizlik (Küçük Moda), Koşuyolu’dur. Fenerbahçe Parkı, Göztepe Parkı, Özgürlük Parkı ile sahil boyunca devam eden yeşil alanlar en önemli aktif yeşil alanlardır.

M.Ö. 1000 yılları civarında Fenikeliler tarafından Fikirtepe’de çeşitli kaynaklarda Harhadon adıyla anılan bir ticaret kolonisi oluşturulduğu bilinmektedir. Bu dönemde Kuşdili Deresi bir haliç şeklindedir ve kıyı çizgisi de bugüne göre çok içeride, Fikirtepe- Hasanpaşa arasındadır. Daha sonra bu ilk yerleşmenin karşısında Moda Burnu ile Yoğurtçu arasında Halkedon (Bakır Ülkesi) adıyla ikinci bir yerleşme daha oluşur. Halkedon (Kalkedon) bu dönemde Apollon Tapınağı ile ün salar. Haydarpaşa Çayırı ise Halkedonlular tarafından at yarışları için kullanılır. 

M.Ö. 658’de Sarayburnu’na yerleşerek Bizans şehrinin nüvesini atan Bizans, yörenin güzelliğine hayran kalır ve bu güzel yer dururken karşı tarafta (Kadıköy’de) yerleşen insanları körlükle vasıflandırarak, Kadıköy’ü “Körler Diyarı” olarak adlandırır. Bu sebeple çeşitli kaynaklarda bu adla da anılmıştır. 

Kadıköy Belediyesi Online Vezne
✓ Kadıköy İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kadıköy Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kadıköy Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kadıköy Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kadıköy Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kadıköy Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Kartal Belediyesi Borç Sorgulama : Kartal

Kartal Bizans İmparatorluğu döneminde VI. yüzyıl başlarında “Kartalimen” isminde küçük bir balıkçı köyü olarak kuruldu. “Kartal” adını ilk defa sahilde balık avlamak için gelip buraya yerleşen “Kartelli” isminde bir balıkçıdan almıştır. Bizans zamanında, liman önemi taşıyan bu beldeye “Kartalimen” denildiği de bilinmektedir.

Kartal İlçesinin tarihî gelişimini 6.asrın başlarından itibaren tetkik etmek mümkündür. İlçenin Samandıra ve Yakacık gibi yerleşim birimlerinde yapılan kazılarda çıkan tarihî eserlerin Bizans devrine ait oldukları anlaşılmıştır. 1080-1083 yıllarında bütün Anadolu’yu alan Selçuklu Sultanı Süleyman Şah tarafından Pendik, Kartal ve Maltepe’nin fethedilmesinden sonra bu hükümdarla zamanın Bizans imparatoru arasında Dragos Çayı hudut olarak belirlenerek 1084 yılında bir antlaşma yapılmış ve Süleyman Şah bu hududun dışına çıkmamayı taahhüt etmiştir. Bu çay bugünkü Maltepe’nin batısında Maltepe ile Kartal arasında sınırı teşkil eden ve Dragos tepesinin yanından geçerek denize dökülen küçük bir sudur. İşte Anadolu’da Türklerle Bizanslıların ilk hududu bu anlaşma ile tespit edilmiştir. Kartal, 1400 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

Kartal’da ilk vapur iskelesi 1857 yılında inşa edilmiştir. O dönemlerde küçük bir yerleşim mahalli olarak kalan Kartal, 1873’te Haydarpaşa-Pendik banliyö hattının açılmasından sonra nispeten hareketlenmeye başlamıştır. 1908’de Meşrutiyetin ilanına kadar Üsküdar Mutasarrıflığına bağlı Sancak olarak idare edilmiş, bu tarihten sonra İstanbul iline bağlı bir ilçe olmuştur.

Kartal Belediyesi Online Vezne
✓ Kartal İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kartal Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kartal Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kartal Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kartal Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Kartal Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Maltepe Belediyesi Borç Sorgulama : Maltepe

Maltepe’nin tarihi Bizans İmparatorluğu’na dayanmaktadır. O devirlerde adının “Bryas” veya Latince adıyla “Urias” olduğu söylenir. Diğer bir bilgiye göre ise Bizanslıların tarihinde “Pelekanon” dur.Bryas adının tarihçiler tarafından Küçükyalı’da eski Akduman pınar’ı yakınlarında bulunan Bryas Sarayı harabelerinden aldığı belirtilmekte ise de kesin kanıt yoktur. Bu nedenle bu günkü Maltepe 16.yüzyılda burada kurulmuştur.Bu küçük sınır kasabasının 1509 yılındaki depremde yıkıldığı ve Dragos eteklerinde bulunan ve bu yüzyılda “Obnias”veya”Abrias” adı ile anılan bu kasabanın harabeleri 1540 yılında ünlü Fransız nebetatçısı ve seyyahı “Pierre Gylli” tarafından görülerek tespit edilmiştir.Pelekanon adı üzerinde duran tarihçiler ise 3.Andronikos ile Orhan Gazi arasındaki savaşın (1329-1330) Maltepe ve çevresinde olduğunu söylemektedirler.

Yapılan bütün bu araştırmalardan da anlaşılacağı gibi Maltepe yüzyıllardır önemli bir yerleşim bölgesidir. Bu günkü Maltepe adı ise “Höyük Tümülüs “(Yığmatepe) içinde hazine ve define veya küp dolu altınların yığıldığı tepe anlamına gelmektedir.Kocaeli Yarımadası’nın Türkler tarafından fethinden sonra Türkler Dragos’la ilgili birkaç efsaneye dayanarak bu ismi vermiştir.Tarihçi Hammer bu kıyı şeridindeki bütün tepelere “Maltepe denildiğini söylemektedir.

Maltepe Belediyesi Online Vezne
✓ Maltepe İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Maltepe Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Maltepe Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Maltepe Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Maltepe Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Maltepe Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Pendik Belediyesi Borç Sorgulama : Pendik

Çok eski bir yerleşim yeri olduğu bilinen Pendik’in bilinen en eski adı Pantikapaion’dur. Bizans Döneminde “her tarafı surlarla çevrili” anlamını taşıyan Pantecion, Latin egemenliğinde ise “duvar” anlamına gelen Peninda-kot ismini almıştır. Bu da bizi, Pendik’in egemen olan devletlerce bir savunma hattı olarak kullanıldığı bilgisine götürür. Pendik’e beş köy, beş burun, beş çıkıntı, beş balıkçı köyü de denmiştir.

Pendik, ILK Defa 1328’de Aydos Kalesi’nin fethiyle Türklerin eline Geçer. Kalenin fethini gerçekleştiren Kara Gazi Abdurrahman, Orhan Gazi Tarafından Gerçekleştirilme Aydos Tekfurunun kızıyla evlendirilir.

Yıldırım Beyazıt Dönemi’nde doğuya yapılan seferleri fırsat bilen Bizans, Pendik’i birkaç defa eline geçirmiş olsa da Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1453’te İstanbul’u fethetmesiyle Pendik, kesin olarak Türk-İslâm Medeniyetine ev sahipliği yapacaktır.

İskân amacıyla Anadolu’dan gelen Türkler, Pendik’teki Kurtköy, Dolayoba, Yayalar, Şeyhli gibi köyleri kurmuşlardır.

İlki 1798’de olmak üzere üç büyük yangın geçiren Pendik son olarak 1889 yangınında 1.200 konut ve ticarethane yanarak yok olmuştur. Bu dönemde İstanbul’un çeşitli noktalarında sıkça görülen yangınlarda can ve mal kayıplarının önüne geçmek için Sultan II. Abdulhamit, orduda bir İtfaiye Teşkilatı kurdurmuştur.

Padişahın emriyle Ayan Meclisi Senato Hariciye Encümen Reisliği görevini yürüten Azaryan Efendi, Pendik’in yeniden imar edilmesi için görevlendirilmiştir. Paris’ten getirilen mimar ve mühendislerce kasabanın ilk planları çizilmiş, şehrin kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Böylece Pendik, Türkiye’nin ilk planlı kasabası olma unvanını kazanmıştır.

Azaryan Efendi bu planı çizdirirken isminin ilk harfi “A”yı Pendik’in ortasına işler. Harfin ayakları sahile uzanacak şekilde planlanır. Belediye binasının önündeki parkta birleşen Gazipaşa ve İsmetpaşa Caddeleri harfin iki ayağını, Dr. Orhan Maltepe Caddesi ise harfin gövdesini oluşturmaktadır.

Pendik Belediyesi Online Vezne
✓ Pendik İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Pendik Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Pendik Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Pendik Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Pendik Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Pendik Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Sancaktepe Belediyesi Borç Sorgulama : Sancaktepe

Sancaktepe İlçesi İstanbulun Anadolu yakasında yer almaktadır. Kuzeyinde Çekmeköy, güneyinde Kartal ve Maltepe, doğusunda Sultanbeyli ve Pendik, batısında ise Ümraniye ve Ataşehir ilçeleri bulunmaktadır. Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan Beldelerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur.

Sancaktepe, ilk çağlardan itibaren mesire alanı ve yazlık sarayları ile ön planda olmuştur.  Bölgede bulunan en eski yapı bir Bizans Sarayı olan I. Tiberius Konstantinos (578-582) ve Mavrikos (582-602) dönemlerinde inşa edilen Damatris Yazlık Sarayı’dır. Damatris Sarayı adını Demeter ‘Tarım Tanrıçası’ adından almıştır. Bugün kalıntıları Samandıra sınırları içindedir.

Bölgeye Türklerin ilk defa gelişi Avar Türkleri’nin İstanbul’u kuşatmasıyla VII. yüzyıl başlarında olmuştur. Türkler IX. yüzyıldan itibaren yoğun olarak Bizans topraklarında görülmeye başlamış ve Üsküdar’a kadar gelmişlerdir. Ancak bölgede kalıcı olmaları Osmanlı Beyliğinin ortaya çıkmasından sonra olmuştur. Bugünkü Sancaktepe bölgesi, 1328 yılında Orhan Gazi’nin Samandıra’yı fethi ile Türklerin eline geçmiştir. Sancaktepe’yi oluşturan iki ana unsur Samandıra ve Sarıgazi’dir.

Sancaktepe Belediyesi Online Vezne
✓ Sancaktepe İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sancaktepe Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sancaktepe Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sancaktepe Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sancaktepe Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sancaktepe Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Bunu da oku :   Adana Belediyeleri Borç Sorgulama

Sultanbeyli Belediyesi Borç Sorgulama : Sultanbeyli

Sultanbeyli’nin tarihi çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Roma ve Bizans imparatorluğu döneminde, Üsküdar’dan Gebze’ye kadar olan bölgenin Tekfurluk yani mülki idare merkezi olmuştur. Bugün Sultanbeyli ilçesinin sınırları içerisinde bulunan, tarihi Aydos kenti ve kalesiyle, Sultanbeyliği ovası civarındaki yerleşim yerlerinin de dâhil olduğu coğrafi bölge, antik çağ ve sonrasında, kavimler yolu üzerinde önemli bir ara istasyon durumundaydı. Stratejik konumu nedeniyle, ortaçağda ve sonrasında uzun bir süre bu merkez olma niteliğini koruyacaktı. Asya-Anadolu tarafıyla, İstanbul-Avrupa arasındaki ana ulaşım yolu (bugünkü Fatih Bulvarı yani tarihi Bağdat caddesi) bu bölgeden geçtiğinden, bütün askeri ve sivil ulaşım açısından büyük önem taşımaktaydı.

İstanbul ile Anadolu’nun bağlantı yolu üzerinde olması sebebiyle fetihten önce İstanbul’a sefer düzenleyen Türk orduları tarafından öncelikle fethedilmesi gereken bir anahtar konumundaydı. Diğer taraftan Anadolu yönünden savaşa hazırlanan Bizans ordusu bölgede toplanıp konaklıyordu. Bu özelliği fetihten sonra Osmanlı ordusu tarafından kullanılmaya devam etmiştir.

Sultanbeyli Belediyesi Online Vezne
✓ Sultanbeyli İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sultanbeyli Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sultanbeyli Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sultanbeyli Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sultanbeyli Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Sultanbeyli Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Şile Belediyesi Borç Sorgulama : Şile

Şile adını Ballıbabagiller familyasından, halk arasında mercanköşk olarak bilinen mevsimlik çiçekli bir bitkiden almaktadır. Şile’nin M.Ö. 7. Yüzyıla uzanan tarihinde Frig, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı İmparatorlukları yer almıştır.

İlk yerleşenlerin Bitinler olması nedeniyle bu bölge Bitinya olarak anılmıştır. Türkler bu bölgeye Osmanlılar zamanında yerleşmişler. 1350 yıllarında Orhan Bey zamanında Şile’nin civarına, 1450 yıllarında da Yıldırım Beyazıt zamanında Şile merkeze yerleşmişlerdir. Şile ilçe merkezindeki mahalle adları Yıldırım Beyazıt’ın akıncı beylerinin adlarıdır.

Şile 500 yıl Osmanlı Hükümdarlığında kalmış, 1918 Mondros Antlaşması ile İngilizlere bırakılmış ise de Kurtuluş Savaşı sonrası 7 Ekim 1922’de tekrar Türklerin egemenliğine geçmiştir.

Şile Belediyesi Online Vezne
✓ Şile İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Şile Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Şile Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Şile Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Şile Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Şile Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula!  | E-Devlet Sorgula!

Tuzla Belediyesi Borç Sorgulama : Tuzla

Şu anda Tuzla’nın sınırları içinde olan ve ne zaman kurulduklarını kesin olarak bilmediğimiz; ancak tahrirlerde kayıtlı bulunan Aydınlı, Orhanlı ve Tepeören köylerinin idarî statüleri ve nüfus durumları 438 no’lu ve 1530 tarihli tahrirde şöyle belirtilmiştir:

Gebze’ye bağlı olan Aydınlı’da 190, Üsküdar’a bağlı olan Orhanlı’da 162, Yoros’a (Beykoz) bağlı olan Tepeören’de ise 167 tahmini nüfus bulunmaktaydı.25 I. Sultan Ahmet Dönemi’nde (1603-1617) Aydınlı’da 215, Orhanlı’a 145, Tepeören’de 88 tahmini nüfusun yaşadığı görülmektedir. Bu dönemde Aydınlı ve Orhanlı’nın Gebze’ye, Tepeören ise önceden olduğu gibi Yoros’a bağlıydı. Cumhuriyet Dönemi’nde ise sırasıyla Kartal’a, Pendik’e ve son olarak da Tuzla’ya bağlanan bu köyler, şu anda Tuzla’nın altı mahallesini oluşturmaktadırlar.

Tuzla, Cumhuriyet Dönemi’nde hızlı bir yapılaşmaya sahne olduğu için tarihî eserlerin çoğu ortadan kalkmıştır. Osmanlı Devleti Dönemi’nden günümüze I. Ahmet Camii, Nişancı Mehmet Paşa Camii, Davut Ağa Çeşmesi, Saadet Hanım Çeşmeleri, Sahil Çeşmesi ve Has Ekmek Fırını günümüze ulaşmıştır. Bakımsız ve harap bir hâlde bulunan çeşmeler, Tuzla Belediye Başkanlığı’nın girişimleriyle restore edilmiş ve çeşmelere su bağlanmıştır. Bu eserlerin dışında Osmanlı Devleti Dönemi’nden kalan ve günümüze ulaşan Aydınlı Mahallesi’ndeki Aydınlı Mektebi, diğer adıyla Taş Mekteb (Yapılış tarihi:1303) ve 1913 yılında yapımına başlanan ve 1917 yılında hizmete giren bir başka ilkokul bulunmaktadır.

Tuzla Belediyesi Online Vezne
✓ Tuzla İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Tuzla Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Tuzla Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Tuzla Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Tuzla Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Tuzla Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Ümraniye Belediyesi Borç Sorgulama : Ümraniye

Bir zamanlar Ümraniye tamamen ormanlarla kaplı idi. Her yer orman, ağaç ve yeşil idi. Her taraf yemyeşil ağaçlarla cennetten bir parçaydı. Çünkü iklim orman yetişmesine elverişli durumdaydı.

Tarihi kaynaklara göre Ümraniye’ ye ilk yerleşenler Frigya’ lılardır. Çam ağacını kutsal kabul eden Frigyalılar küçük ve Büyük Çamlıca’ dan başlayarak Alemdağ ve Kayış Dağı’ na kadar bütün araziyi çam ormanlarıyla donatmışlardı. Sonraki yıllarda Ümraniye’ nin bulunduğu yerler Romalılar ve Bizanslılar’ ın egemenliğine geçmiştir.

Harun Reşit, ordularıyla 782 yılında Krizepolis (Üsküdar) önlerine kadar gelmiştir. Bir sene burada kaldıktan sonra 783 yılında Bizans İmparatoriçe’ si ÎREN’ in ordusuna mağlup olmuş, bunun sonucunda her sene Bizanslılar’ a 70.000 altın vermeye zorunlu kalmıştır.

İlçemiz, toprakları Bizanslılar’ la Müslüman ordular arasında zaman zaman el değiştirmiştir. Anadolu’ yu Müslüman yapan ve Türkleştiren ilk devlet Danişmentliler Devletidir. Danişment oğulları Bizans topraklarına kadar sızmışlar. Alemdağ’ nın üstünde bir kale yapmışlardır.

Ümraniye Belediyesi Online Vezne
✓ Ümraniye İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Ümraniye Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Ümraniye Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Ümraniye Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Ümraniye Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Ümraniye Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

Üsküdar Belediyesi Borç Sorgulama : Üsküdar

Üsküdar, Marmara Denizi ile Boğaz sularının birleştiği yerde Kocaeli Yarımadası’nın ucunda Kadıköy, Beykoz ve Ümraniye ile sınırı olan, iki yakası tepelerden oluşan derin ve denize açık bir vadi içinde kurulmuştur. İlçenin yüz ölçümü 36 kilometrekaredir. Üsküdar toprakları doğudan batıya doğru geniş sırtlar ve tepeler halinde hafif eğimlerle kıyıya yaklaşarak İstanbul Boğazı’na iner. Ülke turizminin önemli merkezlerinden birini teşkil eden tepelerinden Büyük Çamlıca Sefa Tepesi denizden 268 metre, Küçük Çamlıca Tepesi ise 229 metre yüksekliktedir.

Her şehrin tarihi o şehrin sakinlerinin de tarihidir. Yüzyıllar boyu bağrında nice sakinlerine kucak açan Üsküdar, İstanbul’un fethinden neredeyse bir buçuk asır yıl evvel Türk egemenliğine girmiş ve daha o çağlardan itibaren “kutlu bir diyar” olma yolunda hızla ilerlemiştir. Tarihi yarımadanın karşısında, alabildiğine geniş bir İstanbul peyzajına açılan müstesna konumuyla Üsküdar, Asya topraklarının başladığı bir köprü başıdır. Antik çağlardan beri doğal dokusunun güzelliği sayesinde Ön Asya-Avrupa arası ulaşım kolaylığı sağlayan Boğaziçi’nin açılım noktasında bulunan Üsküdar, her zaman bir cazibe merkezi olmuştur. Bu özel durum; Üsküdar’ın sık aralıklarla istilâlara, farklı egemenlikler altında kalmasına yol açmıştır. Üsküdar isminin nereden geldiği konusunda değişik kaynaklarda farklı görüşler olsa da erken dönem eserlerde geçen Khrisopolis ve Skutarium kelimelerinin “altın şehir” ve “kalkan şehir” anlamlarını vermesi; ayrıca dünya haritacılığının ilk dönem örneklerinde de Latince “scutari” kelimesinin kullanılmış bulunması Üsküdar ismini çağların içinden bugünlere getirir. Şehrin ismi İngilizce’ye Latince’den aynen geçmiştir. Adı da tarihi kadar kadîm olan Üsküdar, gelecek zamanlara doğru yürüyüşünü aynı eskimezlik içinde sürdürüyor.

Üsküdar Belediyesi Online Vezne
✓ Üsküdar İlan ve Reklam Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Üsküdar Eğlence Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Üsküdar Haberleşme Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Üsküdar Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Üsküdar Yangın Sigortası Vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!
✓ Üsküdar Emlak vergisi E-Belediye : E-Belediye Sorgula! | E-Devlet Sorgula!

İstanbul’un Belediyeleri : Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

5/5 - (10 votes)
(Toplam 6 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

2 Thoughts to “İstanbul Asya Belediyeleri Borç Sorgulama

  1. kemal

    İstanbul belediyeleri vergi oranları farklı mı?

  2. necmi

    İstanbul Asya Kıtası Belediyeleri Borç Bilgileri Sorgulama hizmetidir

Leave a Comment