Milli Emlak Ecrimisil Borcum Var mı, Nereye – Nasıl Öderim?

Milli Emlak Ecrimisil Borcum Var mı

Milli Emlak Ecrimisil Borcum Var mı, Nereye – Nasıl Öderim?

Gayrimenkullerle ilgili vergi ve harçlarla ilgili olarak karşımıza çıkan ecrimisil, kamu arazileri veya ormanlık alanlarda mülkiyeti olmayan kişilerin, bu alanları kullanmaları durumunda ödemeleri gereken bir ücrettir. Milli Emlak tarafından tahsil edilen bu bedel, mülkiyet hakkına sahip olunmayan arazi veya binaların kullanımı için ödenir. Bu makalede, Milli Emlak ecrimisil borcunuzun olup olmadığını nasıl kontrol edeceğinizi ve varsa bu borcu nasıl ödeyeceğinizi öğreneceksiniz.

Ecrimisil bir gayrimenkulün, sahibinin izni olmaksızın kullanılması sonucu oluşan tazminat hakkına denir. Ecrimisil davası açılabilmesi için gayrimenkul sahibinin mülkün kullanımına izin vermemiş yani haksız işgal yapılmış olması gerekir. Ayrıca davalı tarafın kötü niyetli olması şartı aranır. Ecrimisil davasında gayrimenkulün zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz. Haksız işgalden önce gayrimenkulden elde edilebilecek gelir miktarı hesaplanarak tazmin edilir.

Hazine arazileri açısından ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak talep edilen tazminattır.

Ecrimisil ödemesi Nedir? Ecrimisil ihbarnamesi ödeme nedir?

Ecrimisil ödemesi, milli emlak tarafından takdir edilen ecrimisilin, ilgili devlet kurumuna ödenmesidir. Ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili muhasebe birimlerine ödenir.

Ecrimisil ödenince ne olur?

Ecrimisil borcunuz varsa, ödeme işlemlerini yerine getirmek oldukça basittir. Öncelikle, borcunuzun tam olarak ne kadar olduğunu belirlemek için Milli Emlak’ın resmi web sitesi veya E-Devlet üzerinden detaylı sorgulama yapabilirsiniz. Borç miktarını öğrendikten sonra, ödeme işlemini banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Banka aracılığıyla ödeme yapmak istiyorsanız, borç miktarınızı öğrendikten sonra herhangi bir banka şubesine giderek Milli Emlak’a olan ecrimisil borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ayrıca, PTT’nin anlaşmalı şubelerinden de ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ecrimisil bedeli geçmişe dair hesaplanan bir tür tazminattır ve işgalciye tapuya ilişkin hiçbir hak sağlamaz. Bunun yanı sıra işgal durumunun devamı, tekrar bir ecrimisil bedeli ödemesine neden olur. Genellikle geçmişe dönük kira bedeli gibi algılanan bu tazminatın ödenmesi işgalcilere herhangi bir hak kazandırmaz. Ayrıca ecrimisilin ödenmesi tahliyeyi de engellemez. Hazine arazisine kaçak olarak yapılan yapılar başka bir işleme gerek kalmadan ecrimisil tespitinde hazineye intikal eder. Devlet bu yapıyı ecrimisil hesaplarken dikkate alabileceği gibi yıkım kararı da verebilmektedir. Ancak bazı özel durumlarda, hazine arazisi üzerine yapılan ve “gecekondu” olarak adlandırılan kaçak yapılarda devlet işgalciye tapu tahsis belgesi vererek, farklı yollar da izleyebilmektedir.

Bunu da oku :   Trafik ve Otopark Cezası Sorgulama

Ecrimisil Borcu Kontrolü

Eğer kamu arazisi veya ormanlık alanda bir malik olmadan kullanım hakkınız varsa ve bu durumu öğrenmek istiyorsanız, Milli Emlak tarafından sunulan çeşitli online hizmetlerden faydalanabilirsiniz. E-Devlet üzerinden giriş yaparak “Ecrimisil Sorgulama” hizmetini kullanabilir ve üzerinize kayıtlı ecrimisil borcu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu sorgulama sonucunda borcunuz varsa, ayrıntılı bilgileri de öğrenme şansına sahip olacaksınız.

Ecrimisil ödeme süresi ne kadar?

Ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde muhasebe birimlerine ödenir.

Ecrimisilde indirim var mı?

Ecrimisile itiraz etmeden öderseniz % 20 indirim hakkınız var. İtiraz etmediğiniz ecrimisili peşin öderseniz ayrıca % 15 indiriminiz daha olur. Örneğin fuzuli şagil (A) şahsına 1/10/2010 tarihinde ecrimisil ihbarnamesi tebliğ edilmiştir. İtiraz süresi/ödeme süresi 31/10/2010 tarihinde sona ermektedir. Bu durumda ecrimisile/ecrimisilin;
■ İtiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.
■ Peşin ödenmesi halinde yüzde onbeş indirim uygulanır.
■ İtirazsız ve peşin olarak ödenmesi halinde yüzde otuzbeş indirim uygulanır.

Ecrimisili nasıl öderim? Taksitle ödeme imkanı var mı?

Ecrimisili peşin veya taksitli olarak ödeyebilirsiniz.

Ecrimisil davasında görevli mahkeme neresidir?

Ecrimisil davasının konusu bir malvarlığıdır. Bu sebeple konusundan ötürü davaya bakmaya görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Yetki hususunda ise, genel yetki söz konusudur. HMK’da düzenlenen hükümler uyarınca da yetkili mahkeme, davaya konu olan taşınmazın bulunduğu mahkemedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu md.2/1’e göre “Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.” Malvarlığı haklarına ilişkin olan ecrimisil davasında göreve ilişkin aksine bir düzenleme bulunmadığından asliye hukuk mahkemeleri görevli olacaktır. Ancak özel kanunlardaki ecrimisil taleplerine ilişkin istisnalar saklıdır.

Bunu da oku :   Vakıflar Genel Müdürlüğü Kira Sorgulama ve Ödeme

Ecrimisil ispat

Ecrimisil davasında da her davada olduğu gibi ispat kurumu devreye girmektedir. Deliller, iddiayı kanıtlama aracı olarak kabul edilmektedir. Davalı, inkar ettiği takdirde davacı da kanıtlar aracılığı ile iddiasını ispat etmek zorundadır. TMK m.6 uyarınca, iddiada bulunan iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Bu maddeden yola çıkarak diyebiliriz ki davacı; işgalin veya kısmi işgalin varlığını, taşınmazın ne kadarının işgal edildiğini, taşınmazın ne kadar süre işgal altında kaldığını tek tek kanıtları ile ispat etmek durumundadır.

Ecrimisil bedeli nasıl hesaplanır?

Ecrimisil davası ile istenen tazminat açısından ve de daha öncesinde talep edilen intifadan men hususunda, taşınmazın değerini birçok faktör etkilemektedir. Bunlar şu şekildedir;
■ Taşınmazın imar durumu,
■ Taşınmazın yüzölçümü,
■ Taşınmazın niteliksel özellikleri,
■ Taşınmaz eğer bir tarım arazisi ise verimi,
■ Taşınmazın kamu hizmetlerinden yararlanma durumu,
■ Taşınmazın bulunduğu konum,
■ Taşınmazdan elde edilebilecek gelir,
■ Emsal taşınmazların mevcut kira gelirleri,
Bu sayılan maddeler, rayiç değerin belirlenmesinde önemle dikkate alınacak hususlardır.

Ecrimisili ödemezsem ne olur?

Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde rızaen ödenmeyen ecrimisil, millî emlak birimlerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir. vergi daireleri veya gelir servisleri, kendilerine intikal ettirilen ecrimisil alacaklarını anılan Kanunun kapsamına giren amme alacakları gibi takip ve tahsil ederek sonuçlarını millî emlak birimlerine bildirirler.

Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hâle gelir ve Ecrimisil İhbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihini takip eden otuzuncu günün bitiminden itibaren gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilmek üzere ikinci fıkra gereğince vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir.

Ecrimisil davasında zamanaşımı süresi ne kadardır?

Ecrimisilin hukuki niteliğine ilişkin olarak doktrinde tartışmalar bulunsa da Yargıtay’ın 1950 yılında vermiş olduğu İçtihadı Birleştirme Kararında ecrimisilin hukuki niteliğinin haksız fiilden kaynaklı tazminat olduğu belirlemesi yapılmıştır. Her ne kadar haksız fiilden kaynaklı tazminat taleplerine uygulanacak zamanaşımı sürelerine ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu’nda ayrıksı düzenleme bulunsa da Yargıtay’ın 25.05.1938 T. 1938/29 E. 1938/10 K. Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında hükmettiği 5 yıllık zamanaşımı süresi ecrimisil davası bakımından uygulanmaya devam etmektedir.

Bunu da oku :   Vakıflar Genel Müdürlüğü Kira Sorgulama ve Ödeme

Ecrimisil ihbarnamesi, ilgiliye tebliğ edildikten sonra eğer mevcut bir hata varsa buna karşı 30 gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, komisyon tarafından incelenerek 30 gün içerisinde karara bağlanır. Kararın verilmesinden itibaren 15 gün içerisinde ise bu karar ilgiliye tebliğ edilir. Bu işlemler tümüyle gerçekleştikten sonra ilgilinin, o idareye itiraz hakkı tükenmiş olur. Ancak bu süreçte ise iptal davası açma hakkı gündeme gelecektir. Bu iptal davası, taşınmazın bulunduğu yerdeki idare mahkemesine açılabilecektir. İtirazın reddi halinde kazanılan bu dava hakkının kaynağı ise Anayasa’dır.

Ecrimisil ödemesi nereye yapılır?

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik in 86. maddesine göre, takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek fuzuli şagile, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öncelikle elden veya iadeli taahhütlü mektupla, bu şekilde tebliğ edilemeyenler diğer usullere göre tebliğ edilir.

Ecrimisilin yatırılacağı ilgili muhasebe birimi neresidir?

Ecrimisil, ilçelerde malmüdürlüğü (muhasebe birimine), illerde ise defterdarlıklar bünyesindeki muhasebe müdürlüğü veznesine yatırılır.

🔵 Defterdarlıklar : https://hmb.gov.tr/defterdarliklar

Milli Emlak ecrimisil borcunuzun olup olmadığını kontrol etmek ve varsa ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz açısından önemlidir. E-Devlet üzerinden yapılan sorgulama işlemleri ve kolay ödeme seçenekleri, bu süreci daha da basitleştirmektedir. Borcunuzu zamanında ve düzenli olarak ödemek, herhangi bir yasal sorun yaşamamanızı sağlayacaktır. Unutmayın ki, düzenli ödemelerle mülkiyet hakkınıza saygı göstermek, gelecekte karşılaşabileceğiniz sorunları minimize etmenize yardımcı olacaktır.

5/5 - (5 votes)
(Toplam 35 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

5 Thoughts to “Milli Emlak Ecrimisil Borcum Var mı, Nereye – Nasıl Öderim?

 1. Elif Aydın - Bursa

  Bursa’da yaşayan biri olarak Milli Emlak Ecrimisil borcumun olup olmadığını kontrol etmeyi düşündüm. E-Devlet üzerinden sorgulama yaptım ve şu an için bir borcum olmadığını gördüm. Ancak yine de düzenli aralıklarla kontrol etmek, olası bir borcu önceden görmeme yardımcı oluyor.

 2. Murat Tekin - Antalya

  Antalya’da oturuyorum ve evimin etrafındaki araziyi kullanma hakkım olduğunu düşünerek sorgulama yaptım. Maalesef bir borcum olduğunu gördüm. Antalya’daki PTT şubesine gidip ödeme işlemlerimi hallettim. Sorunsuz bir süreçti, ancak bu durumu daha önce kontrol etmem gerektiğini düşünüyorum.

 3. Zehra Demir - İzmir

  İzmir’de oturuyorum ve geçtiğimiz ay Milli Emlak Ecrimisil borcum olduğunu öğrendim. E-Devlet üzerinden sorgulama yapmak gerçekten kolaydı. Şimdi borcumu ödemek için bir ödeme planı yapmayı düşünüyorum. Herkese bu konuda düzenli olarak kontrol yapmalarını tavsiye ederim.

 4. Ahmet Yıldız - Ankara

  Evin çevresindeki araziyi kullanma hakkım olduğunu düşünerek önceden bir araştırma yapmıştım, ancak yine de Milli Emlak Ecrimisil sorgulamasını yapmam gerektiğini fark ettim. Ankara’daki E-Devlet noktalarından birine gidip sorgulamamı yaptım ve borcumun olduğunu gördüm. Şimdi ödeme sürecine geçiyorum.

 5. Ayşe Kaya - İstanbul

  Geçenlerde E-Devlet üzerinden Milli Emlak Ecrimisil sorgulaması yaptım ve maalesef bir borcum olduğunu gördüm. Hemen yaklaşık ödeme miktarını öğrenip İstanbul’daki bir banka şubesinden ödememi gerçekleştirdim. Süreç oldukça hızlı ve pratikti, herkese öneririm.

Leave a Comment