Sığorta Azərbaycan

Sığorta Azərbaycan

Sığorta Azərbaycan

Sigorta, həyatımızda baş verə biləcək müxtəlif risklərdən qorunmağın və maliyyə güvəncini təmin etməyin ən əsas vasitələrindən biridir. Azərbaycan da bu sahədəki inkişafını sürdürür və ölkədə fəaliyyət göstərən bir çox sigorta şirkəti ilə vətəndaşlara geniş mövqe və imkanlar təqdim edir.

Sigortanın əsas məqsədi, xüsusi və hüquqi şəxslərin gündəlik həyatlarında, sahibkarlıq fəaliyyətlərində və ya özünü idarə etdikləri ictimai vəziyyətlərdə baş verə biləcək xətalara qarşı maliyyə güvənci təmin etməkdir. Bu, bir sığorta polisinin əldə edilməsi ilə mümkündür.

Azərbaycan’da ən yayğı sigorta növlərindən biri sığorta olmaqla birlikdə, digər əhəmiyyətli sahələrdə də sığorta müəssisələri fəaliyyət göstərir. Aşağıda Azərbaycan’da ən populyar sigorta növlərindən biri olan sığorta və bu sahədəki inkişaf haqqında daha ətraflı məlumat verilmişdir:

Sığorta : Əmlakın korlanması və ya oğurlanması, yaxud ğlüm və ya bədbəxt hadisə nəticəsində maliyyə itkilərindən qorunma üsulu.

Sığorta (ing. Insurance) – şəxslərin əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki məsuliyyəti, həmçinin qanunvericiliklə qadağan olunmayan fəaliyyəti, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində riskin ötürülməsinə və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibətlər sistemidir.

İxtisaslaşdırılmış təşkilatlar – sığorta şirkətləri – tərəfindən sığorta etdirənlərin sığorta haqlarından (mükafatlarından) formalaşan, sığorta hadisəsi nəticəsində sığorta etdirənə dəyən zərərin ödənildiyi sığorta fondunun hesabına fiziki və hüquqi şəxslərin əmlak maraqlarının qorunması ilə bağlı olan münasibətlər sistemidir.

Azərbaycan’da Sığorta Növləri:

 1. Ərzaq və Tərəfdaşlıq Sığortası:
  Bu növ sığorta, kənd təsərrüfatının və ərzaq sənayesinin mövcud risklərindən qorunmağa kömək edir. Hava şəraiti, zəlzələlər və digər təhlükə faktorlarına qarşı məhsulların və tərəfdaşlıq sahəsindən gəlirlərin qorunmasını təmin edir.
 2. Əmlak Sığortası:
  Bu növ sığorta, daşınmaz əmlak obyektlərini müdafiə altına alır. Yangın, zəlzələ, qayıq və qəzalar kimi hadisələrə qarşı sahibkarın mülkiyyətini qorumağa kömək edir.
 3. Səyahət Sığortası:
  Seyahət sığortası, ölkənin xarici və daxili turizm bazarında geniş tətbiq olunur. Səyahət ərəfəsində baş verə biləcək problemlərə qarşı səyahətçinin maliyyəsini qorumağa kömək edir.
 4. Həyat Sığortası:
  Bu növ sığorta, fərdin həyatını və sağlamlığını təhlükəsizləşdirməyə kömək edir. Həyat sığortası ilə bir şəxs və ya ailə üzvləri xəstəlik, iş qəzası, vəfat kimi hallarda maliyyə dəstəyi əldə edir.
 5. Avto Sığortası:
  Bu növ sığorta, nəqliyyat vasitələrini baş verə biləcək qəzalara və zərərlərə qarşı müdafiə altına alır. Zəmanətli sürücülər üçün müraciət etmək ən məqsədəuyğun seçimdir.

Sığorta nədir?

Sığortalının və ya sığorta olunanın əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki məsuliyyəti, həmçinin qanunla qadağan olunmayan fəaliyyəti, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində riskin ötürülməsinə və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibətlər sistemi

Sığortalı kimdir?

Sığorta haqqı ödəyən, sığorta obyektinin sığorta etdirilməsində sığorta marağı olan sığorta müqaviləsinin tərəfi

Faydalanan şəxs kimdir?
İcbari sığorta qanunlarına və ya sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığorta ödənişini almaq hüququ olan şəxs

Sığorta müqaviləsi nədir?
Sığortalının müvafiq sığorta haqqı ödəməsi müqabilində sığorta obyektinin məruz qala biləcəyi risklərlə bağlı itkilərin, dəyən zərərin əvəzinin və ya razılaşdırılan pul məbləğinin müəyyən bir hadisənin baş verməsi əsasında ödənilməsinin sığortaçı tərəfindən öhdəlik kimi götürülməsi şərtlərinin təsbit edildiyi razılaşma

Sığorta haqqı nədir?
Risklərin qəbul edilməsi və ya bölüşdürülməsi müqabilində könüllü sığortada sığorta müqaviləsi ilə, icbari sığortada isə icbari sığorta qanunları ilə nəzərdə tutulan qaydada sığortalının sığortaçıya ödəməli olduğu pul məbləği;

Sığorta məbləği nədir?
Sığortalanmış risklər üzrə sığortaçının öhdəliyinin icbari sığorta üzrə icbari sığorta qanunları ilə, könüllü sığorta üzrə sığorta müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilmiş məbləğlə ifadə olunan son həddi

Subroqasiya hüququ nədir?
Sığortalı və ya sığorta olunan, həmçinin üçüncü şəxsin bağlamış olduğu digər müvafiq sığorta müqaviləsinin tərəfi olan sığortaçı sığorta hadisəsi nəticəsində üçüncü şəxsin əmlakına vurulan zərərin əvəzini ödədikdə, subroqasiya hüququndan istifadə etməklə, ödədikləri sığorta ödənişini sığorta məbləği həddində sığortaçıdan tələb edə bilərlər.

Bunu da oku :   Sigorta

Elektron sığorta müqaviləsi nədir?
“Elektron imza və elektron sənəd haqqında “ Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən elektron sığorta müqaviləsi sığortaçının elektron imzası ilə təsdiq edilən və texniki və proqram vasitələrinin köməyi ilə yaradılan, saxlanılan, emal edilən, ötürülən, qəbul edilən sığorta müqaviləsidir.

Elektron sığorta müqaviləsi hansı qaydada bağlanılır?
Sığorta müqaviləsinin elektron qaydada bağlanılmasına keçməklə sığortaçı öz internet səhifəsində onlayn satışı təşkil edərsə vətəndaşlar birbaşa elektron sığorta müqaviləsini əldə edə biləcəklər. Həmçinin vətəndaşlar avtomobillərinin qeydiyyat şəhadətnaməsini və şəxsiyyət vəsiqəsində olan məlumatları seçdiyi sığorta şirkətinə və ya sığorta vasitəçisinə təqdim etməklə elektron sığorta müqaviləsini əldə edə bilərlər. Daha sonra bağlanılacaq sığorta müqaviləsi üzrə sığortalıya sığorta haqqının ödənilməsi üçün sığortalının müqavilədə göstərdiyi mobil telefon nömrəsinə 9707 qısa nömrəsindən ödəniş kodu qeyd olunmuş SMS daxil olur. Sığortalı elektron poçt ünvanını təqdim etdiyi halda SMS ilə bərabər ödəniş kodu məlumatı sığortalının elektron poçt ünvanına da göndərilir. Sms məlumat və elektron məktubda avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanı və ödəniş kodu, həmçinin sığortaçının adı qeyd olunur. Sığorta haqqı ödənildikdən sonra sığortalı ödənişlə bağlı təsdiqləyici SMS alacaq və sığorta müqaviləsi dərhal qüvvəyə minəcək. Sığorta haqqı ödənilmədiyi təqdirdə sığorta müqaviləsi qüvvəyə minməyəcəkdir.

Üçüncü şəxslər dedikdə kimlər nəzərdə tutulur?
Üçüncü şəxs dedikdə, sığortalının hərəkət və ya hərəkətsizliyi nəticəsində zərər çəkən, eyni zamanda sığorta ödənişi almaq hüququna malik olan fiziki şəxslər başa düşülür. Fiziki şəxs öldüyü halda, onun ailə üzvləri – və ya hüquqi şəxslər, yaxud onların hüquq varisləri üçüncü şəxs sayılırlar. Eyni zamanda, sığortalı və (və ya) sığorta olunanın ailə üzvləri, mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta müqaviləsinin tərəfi olmayan şəxslər üçüncü şəxs hesab olunmur.

Franşiza nədir və o, sığorta haqqına necə təsir edir?
Franşiza – Sığorta hadisəsi baş verdiyi zaman dəymiş zərərin sığorta ilə təmin olunmayan və sizin tərəfinizdən ödənilməli olan hissəsidir. Tez-tez sığortaçıya müraciət etmədən də özünüzün ödəyə biləcəyiniz xırda zərərlərlə qarşılaşırsınız. Belə hallar üçün sığorta müqaviləsində azadolma məbləği nəzərdə tutulur. Sığorta hadisəsi nəticəsində dəymiş zərərin azadolma məbləğindən artıq hissəsi sığortaçı tərəfdən ödənilir.

Sığorta terminləri
sığorta – sığortalının və ya sığorta olunanın əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki məsuliyyəti, həmçinin qanunvericiliklə qadağan olunmayanfəaliyyəti, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində riskin ötürülməsinə və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibətlər sistemi

təkrarsığorta – sığortaçının sığorta müqaviləsi üzrə sığortaladığı risklərin bütövlükdə, yaxud bir hissəsinin təkrarsığortaçı ilə bağlanmış müqaviləyə
 müvafiq olaraq ötürülməsi və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibətlər sistemi

sığortaçı – bu Qanun əsasında sığorta fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müvafiq lisenziyaya malik olan, sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan sığorta hadisəsi baş verdiyi halda qanunvericiliklə və ya müqavilə ilə müəyyən olunmuş qaydada sığorta ödənişini vermək öhdəliyi daşıyan sığorta müqaviləsinin tərəfi olan yerli hüquqi şəxs

sığortalı – sığorta haqqı ödəyən, sığorta obyektinin sığorta etdirilməsində sığorta marağı olan sığorta müqaviləsinin tərəfi

təkrarsığortaçı – sığorta və ya təkrarsığorta fəaliyyətinə lisenziyası olan ilkin sığortaçı və ya ilkin təkrarsığortaçı tərəfindən bağlanmış sığorta və ya təkrarsığorta müqavilələri əsasında sığortalanmış (təkrarsığortalanmış) riskləri təkrarsığortalayan (təkrarsığortaya qəbul edən) tərəf

təkrarsığortalı – sığortaladığı və ya təkrarsığortaladığı riskləri təkrarsığorta müqaviləsi əsasında təkrarsığorta etdirən (təkrarsığortaya ötürən) sığortaçı və ya təkrarsığortaçı

sığorta nəzarəti orqanı – sığorta sektorunda dövlət tənzimləməsi və nəzarəti funksiyalarını həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

sığorta müqaviləsi – sığortalının müvafiq sığorta haqqı ödəməsi müqabilində sığorta obyektinin məruz qala biləcəyi risklərlə bağlı itkilərin, dəyən zərərin əvəzinin və ya razılaşdırılan pul məbləğinin müəyyən bir hadisənin baş verməsi əsasında ödənilməsinin sığortaçı tərəfindən öhdəlik kimi götürülməsi şərtlərinin təsbit edildiyi razılaşma

Bunu da oku :   Azərbaycan'da Mali Azadlığa Gedən Yol

sığorta şəhadətnaməsi – sığorta müqaviləsinin bağlanması faktını təsdiq edən, sığortaçı tərəfindən sığortalıya və (və ya) sığorta olunana verilən sənəd

sığorta qaydaları – sığorta qanunvericiliyinə uyğun olaraq, sığortaçının həyata keçirdiyi könüllü sığorta növünün əsaslandığı, sığortaçının özü tərəfindən və ya sığorta qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər qaydada hazırlanan, həmin sığorta növü üzrə qayda və şərtləri müəyyən edən sənəd

sığorta obyekti – sığortalının, yaxud sığorta olunanın qanunazidd olmayan hər hansı əmlak mənafeyi

sığorta haqqı – risklərin qəbul edilməsi və ya bölüşdürülməsi müqabilində sığorta qanunvericiliyinə uyğun olaraq, sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan qaydada sığortalının sığortaçıya ödəməli olduğu pul məbləği

sığorta məbləği – sığortalanmış risklər üzrə sığortaçının öhdəliyinin qanunvericilik, yaxud müqavilə ilə müəyyənləşdirilmiş məbləğlə ifadə olunan son həddi

qaytarılan məbləğ – həyatın yığım sığortası üzrə müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verilərkən sığortaçının sığortalıya ödəməli olduğu pul məbləği

sığorta predmeti – sığorta müqaviləsi üzrə sığortalanan əmlak mənafelərinin aid olduğu fiziki şəxs, əmlak və ya hal

sığorta riski və ya risk – sığorta obyekti ilə bağlı itkilərin və ya zərərlərin yaranmasına səbəb olan hadisənin baş verməsi və ya halın yaranması ehtimalı, həmçinin bu ehtimala qarşı sığortaçının üzərinə götürdüyü öhdəlik

sığorta hadisəsi – qanunvericiliyə və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin sığortalıya, sığorta olunana və ya digər faydalanan şəxslərə ödənilməsi üçün əsas olan, sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində baş verən hadisə və ya yaranan hal

sığorta tələbi – sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalının, sığorta olunanın və ya faydalanan şəxsin sığortaçıya öz vəzifələrini qanunvericiliyə və sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq icra etməsi barədə müraciəti; bu anlayış təkrarsığorta müqavilələri üzrə təkrarsığortalının təkrarsığortaçıya etdiyi müvafiq müraciətinə münasibətdə “təkrarsığorta tələbi” kimi işlədilir.

sığorta ödənişi – sığorta hadisəsi baş verdikdə, qanunvericiliyə, həmçinin sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə kompensasiyası.

şəxsi tutum – sığorta və ya təkrarsığorta müqaviləsinə əsasən sığorta riskinin sığortaçının (təkrarsığortalının) öhdəliyində qalan hissəsi

şərikli sığorta – sığorta müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş sığorta risklərinin birgə sığortalanması və sığorta ödənişi üzrə öhdəliklərin bölüşdürülməsi barədə bir neçə sığortaçının öz aralarında bağladıqları müqavilədən yaranan hüquqi və iqtisadi münasibətlər mexanizmi

həyatın yığım sığortası – sığortalının müntəzəm şəkildə ödədiyi sığorta haqlarının sığortaçıda müddətli yığım vəsaitləri kimi toplanılmasını nəzərdə tutan həyat sığortasının aparılmasının forması

aktuari – qanunvericiliyə uyğun olaraq iqtisadi-riyazi hesablamalar aparmaqla sığorta haqlarının hesablanmasının əsaslarını müəyyən edən, həmçinin sığorta ehtiyatlarını hesablayan mütəxəssis

lisenziya – sığortaçıya sığorta fəaliyyətini, təkrarsığortaçıya təkrarsığorta fəaliyyətini, sığorta brokerinə sığorta brokeri fəaliyyətini, sığorta agentinə sığorta agenti fəaliyyətini həyata keçirməyə icazə verən rəsmi sənəd

tələb olunan kapital – sığortaçının maliyyə öhdəliklərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan vəsaiti ifadə edən məbləğ

sığortaçının öz vəsaiti – sığortaçının öhdəliklərindən azad olan, məbləği sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən qaydalara əsasən hesablanan vəsaitləri

məcmu kapital – sığortaçının maliyyə sabitliyinin və ödəmə qabiliyyətinin təmin edilməsi üçün lazım olan vəsaitin mövcud məbləği

şəxs – fiziki şəxs və ya hüquqi şəxs
yerli hüquqi şəxs – Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təsis edilən istənilən hüquqi şəxs

xarici fiziki şəxs – Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayanvə daimi yaşayış yeri Azərbaycan Respublikasının ərazisi olmayan fiziki şəxs

xarici hüquqi şəxs – yerli hüquqi şəxs anlayışı ilə əhatə edilməyən hüquqi şəxslər xarici sığortaçı – öz ölkəsinin qanunvericiliyinə əsasən sığorta fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ olan xarici hüquqi şəxs

Bunu da oku :   Banka gəlmədən kredit borcunu necə ödəmək olar

xarici təkrarsığortaçı – öz ölkəsinin qanunvericiliyinə əsasən təkrarsığorta fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ olan xarici hüquqi şəxs

törəmə cəmiyyət – Sığorta Faəliyyəti Haqqında AR Qanununun məqsədləri üçün idarə edilməsində əsas təsisçisinin (səhmdarının) əhəmiyyətli nəzarətə malik olduğu hüquqi şəxs

asılı cəmiyyətlər – biri digərinin və ya onların hər birinin eyni üçüncü şəxsin (şəxslərin) əhəmiyyətli nəzarəti altında olan hüquqi şəxslər

əhəmiyyətli müqavilə – Sığorta Faəliyyəti Haqqında AR Qanununun məqsədləri üçün, hər hansı şəxsə onun hüquqi şəxsin səhmlərinə malik olub-olmamasından asılı olmayaraq həmin hüquqi şəxsə qərarların qəbul edilməsində mühüm təsir göstərmək səlahiyyəti verən müqavilə

əhəmiyyətli nəzarət – Sığorta Faəliyyəti Haqqında AR Qanununun məqsədləri üçün səhmdarın hüquqi şəxsin yerləşdirilmiş adi səhmlərinin 50 faizinə və ya daha çox hissəsinə malik olması, yaxud əhəmiyyətli müqavilə əsasında hər hansı şəxs tərəfindən hüquqi şəxsin qərarlarının qəbul edilməsinə mühüm təsir göstərmək imkanı

mühüm iştirak payı – nizamnamə kapitalında yerləşdirilmiş səhmlərin 20 və ya daha çox faizinə birbaşa və ya dolayı yolla malik olma; şəxs hüquqi şəxsdə o zaman dolayı yolla mühüm iştirak payının sahibi hesab edilir ki, o, bu hüquqi şəxsdə mühüm iştirak payına malik olan digər hüquqi şəxsə əhəmiyyətli nəzarəti həyata keçirsin

vətəndaş qüsursuzluğu – Sığorta Faəliyyəti Haqqında AR Qanununun nəzərdə tutulan şəxslər üçün: qəsdən törədilmiş cinayətə görə məhkumluğun olmaması; mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət sahəsində ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərin törədilməsinə görə heç zaman məhkumluğun olmaması; müvafiq vəzifəni tutması və ya peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmasına məhkəmə qərarı ilə qadağa qoyulmaması

yaxın qohumlar – Sığorta Faəliyyəti Haqqında AR Qanununun məqsədləri üçün ər, arvad, valideynlər, övladlar, övladlığa götürülənlər, bacılar, qardaşlar, ərin və ya arvadın valideynləri, bacıları, qardaşları

Sığorta şirkətləri

Həyat Sığorta Şirkətləri

🛡️ Atəşgah Həyat Sığorta ASC www.ateshgah-life.com

🛡️ Qala Həyat Sığorta ASC www.qala.az

🛡️ PAŞA Həyat Sığorta ASC Pasha-life.az

🛡️ Xalq Həyat Sığorta ASC xalqhayat.az

🛡️ Meqa Həyat Sığorta ASC www.megalife.az

Qeyri Həyat Sığorta Şirkətləri

🛡️ A-Qroup Sığorta ASC a-group.az

🛡️ AtaSığorta ASC www.atasigorta.az

🛡️ Atəşgah Sığorta ASC ateshgah.com

🛡️ Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti azersigorta.az

🛡️ Azərbaycan Sənaye Sığorta ASC www.aiic.az

🛡️ AzSığorta ASC www.azsigorta.az

🛡️ Bakı Sığorta ASC www.bakisigorta.az

🛡️ Günay Sığorta ASC www.gunaysigorta.az

🛡️ İpək Yolu Sığorta ASC iys.az

🛡️ Mega Sığorta ASC meqasigorta.az

🛡️ PAŞA Sığorta ASC www.pasha-insurance.az

🛡️ Qala Sığorta ASC www.qala-insurance.az

🛡️ Xalq Sığorta ASC www.xalqsigorta.az/

🛡️ NAXÇIVANSIĞORTA ASC www.naxcivansigorta.az/

🛡️ Aqrar Sığorta Müştərək Sığorta Şirkəti www.asf.gov.az/

Təkrar Sığorta Şirkəti

🛡️ AzRe Təkrarsığorta ASC azre.az

Sığorta brokerləri

🛡️ Liman Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri MMC www.limanbroker.az

🛡️ Status Sığorta Brokeri MMC www.statusbroker.az

Azərbaycan’da Sigorta İnkişafı

Azərbaycan, sığorta sektorunda son illərdə böyük inkişaf etmişdir. Ölkədə fəaliyyət göstərən bir sıra daxili və xarici sigorta şirkətləri, müştərilərə geniş sığorta paketləri təklif edir və müstəqil regulator orqanlar vasitəsilə sığorta bazarını nəzarət altında saxlayır.

Həm dəvlet tərəfindən təmin edilən müstəqil Sığorta Fondunun mövcudluğu, müştərilərə sığorta haqqında etibarlı məlumat əldə etmək və sığorta sahəsindən əlaqəli problemlərə nəzarət etmək imkanını yaradır.

Son olaraq, Azərbaycanlı vətəndaşlar üçün sigorta, gündəlik həyatlarında qarşılaşa biləcəkləri risklərdən qorunmağın ən effektiv və təsirli yollarından biridir. Müstəqil sığorta şirkətləri ilə əməkdaşlıq etməklə və müxtəlif sığorta növlərindən yararlanmaqla, hər bir şəxs və şirkət özünü mövcud vəziyyətlərə qarşı maliyyə güvənci ilə təmin edə bilər.

5/5 - (6 votes)
(Toplam 12 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

Benzer yazılar

5 Thoughts to “Sığorta Azərbaycan

 1. Rovşən Məmmədov - Şəki

  Seyahət sığortası, Şəkidə yaşayan biri üçün müstəqil turlar və səyahətlər üçün vacibdir. İş təyyarəsi ilə dünya əhatə edirəm və seyahətlərdə baş verə biləcək problem və təhlükələrə qarşı maliyyə güvəncimizi təmin etmək üçün həmişə səyahət sığortasına sahib oluram.

 2. Nigar Qurbanova - Lənkəran

  Sığortanın əhəmiyyətini anlamağım bir hadisə ilə baş verdi. Lənkəranda yaşayarkən evimi zəlzələ zərbələrinə qarşı sığortadan keçirməyimə qərar verdim. Bu, mülkiyyətimi qorumağım üçün böyük bir səfər oldu. Müstəqil şirkətlərlə işləmək isə çox rahatdır və məni ictimai vəziyyətlərdən maliyyə təhlükəsizliyi təmin edir.

 3. Fərid Əliyev - Bakı

  Həyat sığortası mənim üçün və ailəm üçün vacib bir addımdır. Bakı şəhərində yaşayarkən sağlamlığımızı və həyatımızı təhlükəsizlik altına almaq üçün həyat sığortasına sahib olmağımız çox vacibdir. Müstəqil şirkətlərlə əlaqəli təcrübələrimiz çox səmimi və keyfiyyətlidir.

 4. Elçin Quliyev - Sumqayıt

  Avto sığortası ilə bağlı yaşadığım bir hadisədən sonra həyatımda dəyişiklik etdim. Sumqayıtda yaşayan biri olaraq, trafikdə baş verən qəzalarda avtomobil sığortasının əhəmiyyətini tam anlamağım bir neçə günlük müddət aldı. Artıq həmişə zəmanətli sürücü olaraq sığorta polislərimi yeniləyirəm.

 5. Aysel Quliyeva - Gəncə

  Ərzaq və tərəfdaşlıq sığortası mənim üçün çox vacibdir. Kəndimizdə təsərrüfat sahəsində çalışdığımız üçün, hava şəraiti və digər təhlükə faktorlarına qarşı sigortanın bizi maliyyə baxımından qorumağını bilmək həmişə xoşuma gəlir. Gəncədə bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlərlə işləmək çox rahatdır.

Leave a Comment